MATIE 1
NGB

MATIE 1

1
Oyaa Yezu
(Luk. 3.23-38)
1Kɛ gɛ a li oyaa Yezu Kristo, kɛ a a be zã Davidi, wi nu fɛlɛ Abrahama ni. 2Abrahama kua Izaka, nɛ Izaka ko Yakɔbɔ, nɛ Yakɔbɔ ko Yuda, do onya a. 3Nɛ Yuda ko Farɛsɛ do Zara (naa wa zi a Tamarɛ), nɛ Farɛsɛ ko Ɛsrɔmɛ, nɛ Ɛsrɔmɛ ko Aramɛ, 4nɛ Aramɛ ko Aminadabɛ, nɛ Aminadabɛ ko Naasoni, nɛ Naasoni ko Salmoni, 5nɛ Salmoni ko Buzɛ (naa a zi a Rahabɛ), nɛ Buzɛ ko Obɛdɛ (naa a zi a Ruti), nɛ Obɛdɛ ko Yɛse, 6nɛ Yɛse ko nwa Davidi.
Nɛ Davidi ko Salɔmɔ do wuko olo Uri, 7nɛ Salɔmɔ ko Roboamɛ, nɛ Roboamɛ ko Abia, nɛ Abia ko Asafɛ, 8nɛ Asafɛ ko Yozafatɛ, nɛ Yozafatɛ ko Yoramɛ, nɛ Yoramɛ ko Oziasi, 9nɛ Oziasi ko Yoatamɛ, nɛ Yoatamɛ ko Akazɛ, nɛ Akazɛ ko Ezekiasi, 10nɛ Ezekiasi ko Manase, nɛ Manase ko Amoni, nɛ Amoni ko Yoziasi, 11nɛ Yoziasi ko Yekonia do onya a. Do 'da fala ni, nɛ owi Babilɔnɛ wa kala Oisraɛlɛ la do wa kɔlɔ 'duli.
12'Do kɛ wa kala obe Israɛlɛ la do wa kɔlɔ 'duli tɛ Babilɔnɛ i ni, nɛ Yekonia ko Salatiɛlɛ, nɛ Salatiɛlɛ ko Zorobabɛlɛ, 13nɛ Zorobabɛlɛ ko Abiudɛ, nɛ Abiudɛ ko Eliakimɛ, nɛ Eliakimɛ ko Azɔrɛ, 14nɛ Azɔrɛ ko Sadɔkɛ, nɛ Sadɔkɛ ko Akimɛ, nɛ Akimɛ ko Eliudɛ, 15nɛ Eliudɛ ko Eleazarɛ, nɛ Eleazarɛ ko Matanɛ, nɛ Matanɛ ko Yakɔbɔ, 16nɛ Yakɔbɔ ko Yozɛfu, wili Maria naa Yezu, kɛ wa sa li a na Mɛsiya ni.
17Yolo tɛ Abrahama we hɔ tɛ Davidi, nu fɛlɛ kula ma sanza fala 'bu ngɔ nɛ nalɛ. Nɛ yolo tɛ Davidi we hɔ ngba soe Owi Babilɔnɛ wa kala zi do obe Israɛlɛ la do wa kɔlɔ 'duli ni, nu fɛlɛ kula ma sanza fala 'bu ngɔ nɛ nalɛ. Nɛ yolo do fala ni gbaa we hɔ ngba soe wa kua do Mɛsiya ni, nu fɛlɛ kula ma sanza 'bɔ fala 'bu ngɔ nɛ nalɛ.
Lɛnggɛ kula 'da Yezu
(Luk. 2.1-7)
18Nɛ zélé sako kula 'da Yezu. Maria, naa Yezu kɔ̃a zi wili, li a a Yozɛfu. Nɛ dati kɛ na wa ba ngba wa ni, nɛ Maria ba zã. Nɛ nde zã ni yula kɔ ngawi 'da Hi Wi Santo. 19Yozɛfu kɛ wa kɔ̃a ngba wa do Maria ni zi a wi bɔlɔ zu, nɛ a kɔ̃̀ zi we bɛ̃ Maria dɛ wila fala kɔ ma hã sape hã a gɔ. A kɔ̃a zi we bɛ̃ a do ti tũ nɛ. 20Kɔ a ma ngɔ 'dafa na mɛ ni, nɛ anzɛ 'da Nwa Gale hɔ 'da a li yalɛ, nɛ a tɔ̃ hã a na: “Yozɛfu, be 'da Davidi, mɔ tɛ dɛ̀ kili ba Maria gɔ, we kɛ zã tɛ̃ a gɛ ma yula do wala 'da Hi Wi Santo. 21A ko sɛ bulu be, nɛ mɔ e sɛ li be ni na Yezu. #1.21 Gulu li Yezu na: “Gale kpasa Owele.” We kɛ a kpasa sɛ winɔ 'da a kɔ 'dã mɛnɔ 'da wa.”
22Mɛnɔ ni ma dɛa tɛ̃ ɛ na mɛ ni, takɔ we Nwa Gale tɔ̃a zɛ́ do wala 'da wi gba olo nu a na: 23“Be zɔnga a ba sɛ zã, nɛ a ko sɛ bulu be, nɛ wa sa sɛ li a na Emanuɛlɛ” ni, ma dɛ tɛ̃ ɛ. (Gulu li Emanuɛlɛ na: “Gale do lɛ boe.”)
24Yozɛfu kulu ngɔ li yala, nɛ a dɛa ɔ nɛ kɛ anzɛ 'da Nwa Gale tɔ̃a hã a ni, nɛ a ba Maria do kɛnɛ a. 25Nɛ nde wa ɔ̃ ngu'du ngba wa gɔ gbaa, nɛ Maria kua do be. Nɛ Yozɛfu ia li be ni na Yezu.

Ngbaka DC Bible (We Nu Gale) Version © Bible Society of the Democratic Republic of Congo, 1995.


Learn more about WE NU GALE 1995

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.