Matius 1
WUL

Matius 1

1
Yesus Kristus eʼbalak aiklak dagatil wegesa wene
(Lukas 3:23-38)
1At Yesus Kristus Abraham Daud onomlogo ano eʼbalak aiklak edip pam en dagatil wegesa aʼge ononuk yu o.
2At Abraham en Ishak deriselat,
Ishak en Yakub deriselat,
Yakub en Yehuda osi enemin dagenebiselat, tegei.
3At Yehuda en hwe Tamar wesirik e, Peres o, Zerah o eʼbirek dagenebiselat,
at Peres en Hezron deriselat,
Hezron en Ram deriselat, tegei.
4Ram en Aminadab deriselat,
Aminadab en Nahason deriselat,
Nahason en Salmon deriselat, tegei.
5Salmon en e, hwe Rahab wesirik e,
Boas deriselat,
Boas en hwe Rut wesirik e, Obed deriselat,
Obed en Isai deriselat,
6Isai en e, ap Daud ʼgain onuk logo aʼge ano deriselat, asogo dagatil wegesa.
Ye, ai en e, Daud en Uriah ugwe lisogo woluk libagarik e, Salomo deriselat,
7Salomo en e, Rehabeam deriselat,
Rehabeam en Abia deriselat,
Abia en Asa deriselat, tegei.
8Asa en Yosafat deriselat,
Yosafat en Yoram deriselat,
Yoram en Uzia deriselat, tegei.
9Uzia en Yotam deriselat,
Yotam en Ahas deriselat,
Ahas en Hizkia deriselat, tegei.
10Hizkia en Manasye deriselat,
Manasye en Amon deriselat,
Amon en Yosia deriselat, tegei.
11Yosia en ap Yahudi aʼge o Babel wogonoboluk legesa eria hegit, at Yekhonya arilak enemin dagenebiselat, asogoat dagenebil wegesa.
12Ye, ap Yahudi aʼge o Babel wogonoboluk legesema welat e, pobuk at Yekhonya en e, Sealtiel deriselat,
Sealtiel en Zerubabel deriselat, tegei.
13Zerubabel en Abihud deriselat,
Abihud en Elyakim deriselat,
Elyakim en Azur deriselat, tegei.
14Azur en Zadok deriselat,
Zadok en Akhim deriselat,
Akhim en Eliud deriselat, tegei.
15Eliud en Eleazor deriselat,
Eleazor en Matan deriselat,
Matan en Yakub deriselat, tegei.
16Yakub en Yusuf, hwe Maria ogun ano, deriselat,
hwe Maria en e, Yesus, nis en Kristus ogu lege aʼge ano deriselat, edipmu en dagatil wegesa.
17Asogo dagatil wegesarik ap Abraham dagaga hwerli en, ap Daud dagaga ai hwerli pam eneʼbalak enaiklak enebe 14 hwerli en dagatil wegesa. Ye, Daud dagaga hwerli pam en e, ap Yahudi aʼge wogonoboluk o Babel legesa ai hwerli pam en eneʼbalak enaiklak 14 hwerli en e, pobuk dagatil wegesa. Ap Yahudi aʼge o Babel wogonoboluk legesa hwerli en e, Kristus dagaga ai pam, enebe 14 hwerli en pobuk dagatil wegesa.
Yesus Kristus dagaga wene
(Lukas 2:1-7)
18At Yesus Kristus dagaga ai ebe disogo dagaga. Ia Maria ai, ap Yusuf ebe wo erlak, we, iak tago oruakhwe, Allah Arogun en emalik ogola pesi o. 19Ogola pesimu re, at Yusuf ebabut op ano pam e, ogola en,
“An hwele ai aphwami enilem ukpoma re, eʼgerli emano oluk e, hisakho ukpaik o,” oluk, ede epesi. 20Asogo epasulat, hubaʼgo nogosoma, at malaikat Allah en bogorl pam yoʼgo noso age mesik eʼbek wagarik e, wene disogo moʼgulesi,
“Yusuf Daud omlogo yu o. Hat e,
Hwele Maria ai wo nebit, oluk hogola epagun o. Emalik ai Allah Arogun enak ogola pesimu oruak o. Holuk e, wemen o. 21Emalik ai ebe abat dorua o. Doruema re, ue ari wiak togwi aʼge at en onowiak noʼgorlogo wouwarik delonobua o, oluk onuk Yesus tualino,” oluk moʼgulesi. 22Asogo tua oluk e, nenaik ʼgain Onuk Logo aʼge en, ap agaikhe pageat yoʼgo pesimu wene moʼgulentasulat pelal wokho pesi ano hegitsogoat emagoluk egei ai o. 23At en e,
“Hwele mesik emalik ogola emarik e, abat dorua ani o. Dagago holuk e, nis neniak pam, Allah emin oruakma, u ʼgelaʼge, onuk Imanuel ogu lema o”, (Yesaya 7:14)
oluk pelal wokho pesi aʼge hegitsogoat aga ai o.
24Ai re, Yusuf elaluk agarik e, at malaikat nenaik ʼgain Onuk Logo aʼge en perakpou wagama, abi pam moʼgulesi aʼge ano hegitsogoat hwe Maria ano wesi. 25Wesi aʼgeat de, ugwe ano eʼbirek nogo u erlak welegesarik en, emalik abat deregeimu onuk Yesus tualegei.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.