Matiut 1
LAIUHN

Matiut 1

1
MATIUT-A
UNGKANGAM HAIKAL
Jetut nengkelonogol nem ungkangam kal
(Ulukat 3:23-38)
1Jetut Keritut nerek namuming nem ungkan kuringam-o henak-o. Nem, Jetut nengkelonogol nem-o Dawut-ki-e. Dawut nengkelonogol nem-o Abaragam-ki-e.
2Abaragam jotet kel, nin Dawut kel, nengkelonogol nem marabin-o niga-e. Abaragam-a-yo Itak-ki jagatet-e. Itak-a-yo Jakup jagatet-e. Nem, Jakup nenan angkak-o Jegura-ki jagatet-e. 3Nem, Jegura-ya-yo Tamat-ki haigeagan, Peret-et, Tera-et jagatet-e. Peret-a-yo Heteron jagatet-e. Heteron-a-yo Aram-ki jagatet-e. 4Nem, Aram-a-yo Aminarap jagatet-e. Aminarap-a-yo Nagaton-ki jagatet-e. Nagaton-a-yo Talmon jagatet-e. 5Nem, Talmon-a-yo Aragap-ki haigeagan, Boat jagatet-e. Boat-a-yo Urut haigeagan, Obet jagatet-e. Obet-a-yo Itai jagatet-e. 6Nem, Itai-a-yo me nagawan Dawut-ki jagatet-e.
Dawut kel, nin Iterel me nung kugun haigeagan nin Babel jitet kel, nengkelonogol nem marabin-o niga-e. Dawut-a-yo Uria naint haigeagan, Talomo jagatet-e. 7Nem, Talomo-a-yo Eregabeam jagatet-e. Eregabeam-a-yo Abia jagatet-e. Abia-ya-yo Ata-ki jagatet-e. 8Nem, Ata-ya-yo Jotapat jagatet-e. Jotapat-a-yo Joram-ki jagatet-e. Joram-a-yo Utia jagatet-e. 9Nem, Utia-ya-yo Jotam jagatet-e. Jotam-a-yo Agat-ki jagatet-e. Agat-a-yo Hikia jagatet-e. 10Nem, Hikia-ya-yo Manate jagatet-e. Manate-a-yo Amon-ki jagatet-e. Amon-a-yo Jotia jagatet-e. 11Jotia-ya-yo Jekonia-et, eme não nengeligak-et jagatet-e. Nem, me nung-o kugun haigeagan, nin Babel jotet-e.
12Kugun haigeagan nin Babel jotet kel, nin Jetut jagatet kel, nengkelonogol nem marabin-o niga-e. Babel nin jongan-o, Jekonia-ya-yo Tealtiel jagatet-e. Tealtiel-a-yo Jerubabel jagatet-e. 13Nem, Jerubabel-a-yo Abigut-ki jagatet-e. Abigut-a-yo Eliakim jagatet-e. Eliakim-a-yo Atut-ki jagatet-e. 14Nem, Atut-a-yo Jatok jagatet-e. Jatok-a-yo Akim jagatet-e. Akim-a-yo Eliut jagatet-e. 15Nem, Eliut-a-yo Eleatat jagatet-e. Eleatat-a-yo Matan-ki jagatet-e. Matan-a-yo Jakup jagatet-e. 16Jakup-a-yo Maria noin Jutup-ki jagatet-e. Nem, Maria-ya-yobe, Jetut-ki jagatet-e. Nem, Jetut-obe, Nampal Hin Emeti-an Enan Jiyagalek-e Haet Me jagabin-ok hitet-e.
17Na nin-o, Abaragam jotet kel, Dawut kel, nengkelonogol marabin-o, me abal ea mat hena mat jagan, emek me nagao moep (14) hitet-e. Nem, Dawut kel, Iterel me nung kugun haigeagan nin Babel jitet kel, nengkelonogol marabin-o, me abal ea mat hena mat jagan, emek me nagao moep (14) hitet-e. Nem, kugun haigeagan nin Babel jotet kel, nin Nampal Hin Emeti-an Enan Jiyagalek-e Haet Me ara jagatet kel-o nerek namuming marabin-o, me abal ea mat hena mat jagan, emek me nagao moep (14) hitet-e.
ay 11: 2Nag 24:14-15, 2Pib 36:10, Jere 27:20
Jetut Keritut jagatet kal
(Ulukat 2:1-7)
18Jetut Keritut jagabin hitet kal-o niga-e. Jetut ni Maria-ki-o Jutup-a haigelingam nin kal uran pangam jotet-e. Nop, ibilan enengkail jomut-o, Maria-yo Ungkangam Me Nat-a hingam mit-a jungka jagatet-e. 19Nem, Maria haigelingam nin kal uran pangam me Jutup-o tom-ak him me hibin, pagalam entetet-e. Nak-man, me kamo-ak namungka in não haigik-malingam-o dep, nop, alek-ak pan kogalam entetet-e. 20Na enteagan kuangam-ma-yo, kugum amak wotet-e. Kugum-ak Nagawan Into nabogol him hai me amak-a Jutup-et habin-o: “Dawut nerebal in nebeingam me nal Jutup-a-e. Maria haigelingam nin-o haigik him bo-o. Nem, in não jungka jagaik-o, Ha-ma Nat-a hin enema jungka jagabiy-e. 21Na nin-o, Maria-ya en nal-ki amak jagalek-e. Jagama-yo, eme não kanat me-a koak de-yongam nampal hin enelek nin-o, ão-e-o nem-o Jetut-e hagan, nem buagala-e” hatet-e.
22Na hatet arobe, Ungkangam Me-a nap-e hangam kal ham me-et hangam kal nongobeagati-an-ok hatet-e. 23Na hangam kal-o niga-e:
“Me-a nigip bulingkail imbul amak-a jungka jagan, en nal-ki amak jagalek-e. Jagama, en ara nem bun enebin-o, Imanuel-e hagan, nem bun enelek-e” hatet-e. (Iberani kal in Imanuel-e hatet-obe, Ungkangam Me-o henong-et-tak jo-itum-o habin-ok hatet-e.)
24Na hama-yo, Jutup-a-yo ameiyagan, Nagawan Into nabogol him hai me-a hangam kal bogoibin-o, Maria haigetet-e. 25Nem, haigeagan joen-o, Maria-ya en ara jagangkail jomut-o, Jutup-a-yo Maria amak nigip bulingkail jotet-e. Nop, en ara jagagama-yo, Jutup-a en ara nem bubin-o, “Jetut-e” hagan, nem bun enetet-e.
ay 18: Uluk 1:27
ay 21: Uluk 1:31
ay 23: Jeta 7:14
ay 25: Uluk 2:21