Matius 1
LAIGBI

Matius 1

1
O Yesus Kristus Awi ete de Awi topora manga sihino kadaku de isikahuku
(Lukas 3:23-38)
1Manena gena o Yesus Kristus Awi sihino yalefo la aku ngone panako, ena gena Yesus Awi topora gena o Daud de o Daud awi topora gena o Abraham.
2Ma nonomaka o Abraham ma ngopa yanau gena o Ishak,
o Ishak ma ngopa yanau o Yakub,
de o Yakub ma ngopa yanau gena o Yehuda de lo awi gianongoru.
3O Yehuda de ma pedeka ongo Tamar manga ngopa yanau ena gena o Peres de o Zerah,
o Peres ma ngopa yanau o Hezron,
o Hezron ma ngopa yanau o Ram,
4o Ram ma ngopa yanau o Abinadab,
o Abinadab ma ngopa yanau o Nahason,
de o Nahason ma ngopa yanau o Salmon.
5O Salmon de ma pedeka ongo Rahab manga ngopa yanau o Boas,
o Boas de ma pedeka ongo Rut manga ngopa yanau o Obed,
o Obed ma ngopa yanau o Isai,
6de o Isai ma ngopa yanau ma Kolano Daud.
So kagena de o Daud ma ngopa yanau o Salomo (o Salomo ma awa ena gena o Uria ma balo),
7o Salomo ma ngopa yanau gena o Rehabeam,
o Rehabeam ma ngopa yanau o Abia,
de o Abia ma ngopa yanau o Asa.
8De o Asa ma ngopa yanau o Yosafat,
o Yosafat ma ngopa yanau o Yoram,
de o Yoram ma ngopa yanau o Uzia.
9De o Uzia ma ngopa yanau o Yotam,
o Yotam ma ngopa yanau o Ahas,
o Ahas ma ngopa yanau o Hizkia,
10o Hizkia ma ngopa yanau o Manasye,
o Manasye ma ngopa yanau o Amon,
o Amon ma ngopa yanau o Yosia,
11de o Yosia ma ngopa yanau o Yekhonya de kanaga lo awi gianongoru yamuruo naga, ena gena ma orasi o Yahudika ma nyawa yatago de yaumo o Babel ma tonaka.
12So o Babel ma tonaka yaumoka,
de kagena o Yekhonya ma ngopa yanau o Sealtiel,
o Sealtiel ma ngopa yanau o Zerubabel,
13o Zerubabel ma ngopa yanau o Abihud,
o Abihud ma ngopa yanau o Elyakim,
de o Elyakim ma ngopa yanau o Azor,
14de o Azor ma ngopa yanau o Zadok,
de o Zadok ma ngopa yanau o Akhim,
de o Akhim ma ngopa yanau o Eliud,
15de o Eliud ma ngopa yanau o Eleazar,
de o Eleazar ma ngopa yanau o Matan,
de o Matan ma ngopa yanau o Yakub.
16Kagena de o Yakub ma ngopa yanau o Yusuf,
de o Yusuf gena ongo Maria ma roka, muna magena mowisibubuo o Yesus, Una magena o Salamati ma Kolano.
17So paeto o Abrahamka de ma bati o Daudka gena, kanaga o baba de o ete manga dala yamogiowo de yaruha. Komagena lo o Daudka sidago lo o Babel ma tonaka yaumo gena, kanaga o baba de o ete manga dala yamogiowo de yaruha. De lo ma orasi o Babel ma tonaka yaumoka, paeto sidago lo o Salamati ma Kolano iwisibuo gena, kanaga lo o baba de o ete manga dala yamogiowo de yaruha.
O Yesus Kristus wisibuo
(Lukas 2:1-7)
18O Yesus Kristus Awi sibuo ma jarita gena komanena: Ma awa muna magena ami ronga ongo Maria, muna de o Yusuf gena imabobaika. Duma ona yasinoto ikawi waasi so ona imakiidu waasi, de ongo Maria he moroheka. Ngaroko komagena imaaka, o Yusuf gena igogou-gogou wanakowa ma bobai ongo Maria moroheka gena de o Gurumi Datetebi ma kuasa. 19Ma bobai o Yusuf una magena o gohiduuru moi awi sigogise daloha o Jou Awi bobitaka de wacoho itiai. Komagena so awi sininga ma edekati gena wosipongoka, de wositatapu bilasu ma bobai womiholu de upa womikawi gena o nyawa moi lo upa yanako, ma ngale muna upa womisimade o kawasa manga simaka.
20Ma orasi o Yusuf ka watagapisi awi sininga ma rabaka womidolomu eko hiwa, de una wokioloka de wotoguruga. Awi doguruga ma rabaka una wakelelo o Jou Awi malaikat moi yahino de itemo unaka, “Yusuf, ngona gena o Daud awi ngopa de awi dano moi. Upa nimodo ongo Maria nomidehe, sababu o ngopa ami poko ma rabaka idadi gena ka cawali o Gikimoi Awi Gurumi Datetebi ma kuasa so imasibolote munaka. 21So muna done asa o ngopa yanau moi mowisibuo. De o ngopa Una magena ngona bilasu nowisironga o Yesus, sababu o ngopa Una magena asa Awi nyawa masirete o Israelka ma nyawa to ona manga dorou wapiki de aku wasisalamati. Komagena.”
22O bi moi-moi dangodu magena bilasu idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia idomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo daboloka, ena gena, 23“Done asa o jojaru ma boro moi, ngaroko de yanau imakiidu waasi, duma modami sidago lo mosibuo o ngopa yanau moi. De o ngopa Una magena done asa iwisironga Imanuel.” (Imanuel gena o Ibranika manga demo moi ma ngale gena, “O Gikimoi wogoge dede ngone”.)
24Kagena de o Yusuf womomi de gila-gila waaka imatero maro o Jou Awi malaikat o kia itemo unaka. So ma jojaru ongo Maria womidehe so womikawika. 25Duma una woholusi womingaho la imasikiidu dede muna. Awi ngale gena womidohaka sidago lo muna mopuo kasi. Komagena so ma bati muna o ngopa Una magena mowisibuoka. Dabolo de o Yusuf o ngopa Una magena wisironga o Yesus.