YouVersion Logo
Search Icon

Matius 1

1
Peneneanna Puang Yesus
1Dianto inde peneneanna Puang Yesus Kristus, peänä'anna Daud, peänä'anna Abraham.
2Abraham umpadahi Ishak,
Ishak umpadahi Yakub,
Yakub umpadahi Yehuda anna yato sangngaka-sangngaka ullu'na.
3Yehuda umpadahi Peres anna Zerah di hao mai di bahinena ang disanga Tamar.#1:3 Itai: Kej 38.
Peres umpadahi Hezron,
Hezron umpadahi Ram,
4Ram umpadahi Aminadab,
Aminadab umpadahi Nahason,
Nahason umpadahi Salmon,
5Salmon umpadahi Boas di hao mai di bahinena ang disanga Rahab.#1:5 Itai: Yos 6:25.
Boas umpadahi Obed di hao mai di bahinena ang disanga Rut.
Obed umpadahi Isai,
6Isai umpadahi Daud ang mendahi Tomarayanna to Israel.
Daud umpadahi Salomo di hao mai di Batsyeba, bahinena dolu ta Uria naonge tuhoke'.
7Salomo umpadahi Rehabeam,
Rehabeam umpadahi Abia,
Abia umpadahi Asa,
8Asa umpadahi Yosafat,
Yosafat umpadahi Yoram,
Yoram umpadahi Uzia,
9Uzia umpadahi Yotam,
Yotam umpadahi Ahas,
Ahas umpadahi Hizkia,
10Hizkia umpadahi Manasye,
Manasye umpadahi Amon,
Amon umpadahi Yosia,
11Yosia umpadahi Yekhonya anna yato sangngaka-sangngaka ullu'na di tempona to Israel ditalo anna dibahai pano di Bohto Babel.
12Tahpana puha dibahai to Israel pano di Babel,
inde ta Yekhonya umpadahing Sealtiel.
Sealtiel umpadahi Zerubabel.
13Zerubabel umpadahi Abihud,
Abihud umpadahi Elyakin,
Elyakin umpadahi Azor,
14Azor umpadahi Zadok,
Zadok umpadahi Akhim,
Akhim umpadahi Eliud,
15Eliud umpadahi Eleazar,
Eleazar umpadahi Matan,
Matan umpadahi Yakub,
16Yakub umpadahi Yusuf ang mendahi muanena Maria, anna inde Maria dianto ang umpadahi Puang Yesus, ang si disanga toe' To Dilanti' la Mepasalama'.
17Dahi, aha sampulo uhpa' lapi'na peänä'ang mengkalao di Abraham lambi' naung di Daud, anna aha sampulo uhpa' lapi'na peänä'ang mengkalao di Daud lambi' dibahai to Israel pano di Babel, anna aha sampulo uhpa' lapi'na peänä'ang puhanna dibahai to Israel pano di Babel lambi' dahi Puang Yesus, To Dilanti' la Mepasalama'.
Kadahianna Puang Yesus tama di lino
18Kadahianna Puang Yesus Kristus tama di lino, noa indee tohodolunna:
Dolu aha mesa bahine disanga Maria ang la mendahi indona Puang Yesus. Donetoo lella' situnangang mesa muane ang disanga Yusuf. Ampo' dolunna la sika dipakabeng, ya' kehähtändanne' Maria di hao mai di Inaha Maserona Puang Alataala. 19Ampo' inde Yusuf, dake' nainsang aka ang menge nababe Puang Alataala, dahi mopahtuyung la umbohtui Maria ampo' dai naaku ke ahai tau senga' la mangnginsang, aka' inde Yusuf mesa muane ang mapia inaha anna dai naaku la umpakasili Maria di olona tau mai'di.
20Tahpana menge napihki' ingkänna yatoo, ya' haheng. Pihsananna yaling di pangngipinna ungngitae' mesa malaeka'na Dehata sule napengkalanda'i anna ma'karai naoatee, ”O Yusuf, peänä'anna Daud, daa umbata-bata umpobahine Maria, aka' änä' ang menge nakehähtängnging sule yahoete' mai di Inaha Maserona Puang Alataala. 21Maria la ungkeänä'ing mesa änä' muane-ane, anna yato änä' pahallu unsangai Yesus,#1:21 ‘Yesus’ bahtuanna kasalama'ang. aka' Dianto ang la umpasalama' ingkänna petauanna Puang Alataala di hao mai di tahungkunna dosannaii.”
22Ingkänna yatoo dahi anna malai sundung tula'na Puang Alataala ang napalambi' mesa nabi naoatee, 23”Itaia', mesa änä' bahine la pihsa' kehähtäng tomande'#1:23 änä' bahine bahtuanna kara ang dipake dolu dianto ”bahine ang dake' aha sibaha muane,” dahi maleso dioatee tanda ang mepusa'-pusa' aka' pihsa' kehähtäng tomande'. anna ungkeänä'ing mesa änä' muane-ane, anna yato änä' la sika nasangai Imanuel.”#1:23 Yes 7:14 (Imanuel situhu' basa Ibrani bahtuanna: Puang Alataala tohho yaling di alla'-alla'ta.)
24Tahpana kaleha Yusuf di mebengngi', nababe siang yato aka ang napahentaing malaeka'na Puang Alataala anna ungngalai Maria mendahi bahinena. 25Ampo' dai sibaha hahe lambi' ungkeänä'ing mesa änä' muane-ane. Tahpana sohong yato änä', ya' nasangaing Yusuf: ‘Yesus.’

Currently Selected:

Matius 1: ATQ

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy