YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 2

2
Njê-nɛ̂n-gərəje ddeeje ooje Jeju
1Duju Jeju mə bbe tə̂ kə̂ Betelehɛm, dɔ nangə Jude tə̂, kar tə̂ kə̂ Erodə to tɔkə mbay. Go kuju tə̂ kə̂ duje le a, njê-nɛ̂n-gərəje inje ər kəm kar tə̂, n̂-teeje Jerujalɛm 2ngaâ n̂-dujuje nan: «Tɔkə mbay lə Jiipije kə̂ duje le ee dda wa? Mba joo əndɛtɛrɛndɛn laa ər kə kəm kar tə̂, mba yeenn le bba n-ddee ta pole.»
3Tɔkə mbay Erodə oo tar le a, tar le jɔkɛ̂ nya ngaâ dəwje tɔyn kə̂ Jerujalɛm kara tar le jɔkude nya tɔ. 4N̂-mbɔn mbayje lə njê-poloje Lubba tɔyn kə njê-gərəje-Ndu ngaâ n̂-dujude se lo kə̂ dda bba duju Kristə le tə̂ wa? 5N̂-paje darɛ̂je nan: «Duje bbe tə̂ kə̂ Betelehɛm, dɔ nangə Jude tə̂, mba nje-kila mbər tar lə Lubba dda tarɛ̂ Makəturu tə̂ nan:
6‹Əi kə̂ Betelehɛm, kə̂ nangə Juda tə̂,
ə-to tɛn baa horo ngann bbeje tə̂ kə̂ Juda ang.
Mba marə mbay-bbe a kin məi tə̂ tee
ta kɔru nɔn ngann Ijarayɛlje kə̂ toje to dəwje ləm.› »
7 Erodə ula bbar njê-nɛ̂n-gərəje le lo-kiyɛ̂ tə̂ dujude ta gərə ndɔ kə̂ əndɛtɛrɛndɛn le tee nɛ̂n. 8Goe tə̂ a, nulade Betelehɛm, n̂-pa narəde nan: «Awje aw dujuje tar dɔ ngonn tə̂ le kə majɛ̂ ta bbo ingɛ̂je a, ə-ddeeje ə-paje arəje əman kara maw pole tɔ.»
9Dooje tar lə tɔkə mbay kə̂ pa le a, dawje. A əndɛtɛrɛndɛn kə̂ dooje kete kəm kar tə̂ le ɔru nɔnde aw kə de ndərəng aw ar dɔ lo tə̂ kə̂ ngonn le to tə̂. 10Rɔ njê-nɛ̂n-gərəje le nəəlde nya mba əndɛtɛrɛndɛn kə̂ dooje le. 11Dandəje kəy ngaâ dooje ngonn le kə kɔɛ̂nje Mari. Dɔsuje gɔlde nangə̂, n̂-poleje. N̂-təəynje ta bbɔlje ləde ngaâ darɛ̂je nɛ̂nje kə̂ maji: Andə kə dukann kə marə nɛ̂n kə̂ ria nan mir. 12Goe tə̂ a, Lubba ndɔru mbide mə nin tə̂ karə n̂-təlje rɔ Erodə tə̂ ang, ta dunnje ddəw kə̂ dang n̂-təlje nɛ̂n bbe ləde.
Dayn kə Jeju daw saa Ejipitə
13Go kɔtu tə̂ kə̂ njê-nɛ̂n-gərəje le ɔtuje a, anjəƏbbə-dəwje ddee kə nin dɔ Jojɛpə tə̂ pa arɛ̂ nan: «In taar, unn ngonn le kə kɔɛ̂nje. Aynje awje Ejipitə ta ə-nayn nunn ndərəng ndɔ kə̂ mâ pa kari karə ə-təl bba, mba Erodə a sangə ddəw ta tɔl ngonn le.»
14Tile tə̂ənn njaa, Jojɛpə in taar unn ngonn le kə kɔɛ̂nje ngaâ dawje Ejipitə. 15N̂-naynje nunn ndərəng Erodə oy. Yeenn bba tar kə̂ Əbbə-dəwje unda ta nje-kila mbər tar tə̂ laa le ddee to tar kə̂ tɔkɔrɔ. Tar le nan: «M-bbar Ngonnəm karə in nangə tə̂ kə̂ Ejipitə tee kə ddang.»
Erodə tɔl ngannje kə̂ Betelehɛm
16 Erodə le gərə to njê-nɛ̂n-gərəje le ulɛ̂je naan tə̂ ngaâ wungu ɔɛ̂n nya. Yeenn bba, nunn ndu karə n̂-tɔl ngannje kə̂ dingaw kə̂ bbalde joo wase bbalde aw ngɔsi kə bbal joo mə bbe tə̂ kə̂ Betelehɛm kə mə bbeje tə̂ kə̂ mbɔrɛ̂ tə̂, asə kəm ndɔje kə̂ nje-nɛ̂n-gərəje ɔjuje arɛ̂je. 17Yeenn bba tar kə̂ Jeremi kə̂ to nje-kila mbər tar lə Lubba pa le ddee to tar kə̂ tɔkɔrɔ. N̂-pa nan:
18«Ko bbar mə bbe tə̂ kə̂ Rama,
ndu-nɔn kə ndinga-rɔ uta dɔɛ̂.
Rasɛl â aw nɔn ngannɛ̂.
N̂-ndiki ta koo ndəjə bba karə məɛ̂ wul ang,
mba ngannɛ̂ le gotoje ngaa.»
Jojɛpə kə njê kə̂ kə̂y laa n̂-təlje Ejipitə
19Go koy tə̂ lə Erodə a, anjəƏbbə-dəwje ddee dɔ Jojɛpə tə̂ kə nin bbe tə̂ kə̂ Ejipitə. 20Anjə le pa nan: «In taar, unn ngonn le kə kɔɛ̂nje, ta ə-təl nangə Ijarayɛl tə̂, mba dəwje kə̂ aw sangəje ngonn nəənn ta tɔlɛ̂ le oyje mban.» 21Jojɛpə in taar, unn ngonn le kə kɔɛ̂nje ngaâ təl kə de nangə tə̂ kə̂ Ijarayɛl. 22Jojɛpə oo nan Arkelawos â ɔn bbe nangə tə̂ kə̂ Jude turu bɔɛ̂je Erodə tə̂ ngaa a, n̂-bbəəl ta təl. A Lubba pa tar arɛ̂ kə nin ngaâ naw nangə tə̂ kə̂ Galile. 23Naw ngaâ n̂-dda bbe kə̂ Najarɛtə. Yeenn bba karə tar kə̂ njê-kilaje mbər tar lə Lubba paje le ddee to tar kə̂ tɔkɔrɔ. Tar le nan: «Dâ bbarɛ̂ to dəw kə̂ Najarɛtə.»

Currently Selected:

Matiye 2: KabbaDkS

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy