ମାତି 1
NTKII20

ମାତି 1

1
ଜୀସୁ କ୍ରୀସ୍ତତି ଆକୁ ଆ଼ବାୟାଁ
(ଲୂକ ୩:୨୩-୩୮)
1ଅବ୍ରାହାମ ମୀର୍‌ଏସି ଅ଼ଡ଼େ ଦାୱୁଦତି ମୀର୍‌ଏସି ଜୀସୁ କ୍ରୀସ୍ତତି କୂଡ଼ା ।
2ଅବ୍ରାହାମ ମୀର୍‌ଏସି ଇସାହାକ, ଇସାହାକ ମୀର୍‌ଏସି ଜାକୁବ, ଜାକୁବ ମୀର୍‌ଏସି ଜୀହୁଦା ଇଞ୍ଜାଁ ତାମି ତାୟିୟାଁ, 3ଜୀହୁଦା ଅ଼ଡ଼େ ତାମାର ମୀର୍‌ଏସି ପେରସ ଅ଼ଡ଼େ ଜେରହ, ପେରସ ମୀର୍‌ଏସି ହେସ୍ରଣ, ହେସ୍ରଣ ମୀର୍‌ଏସି ଅରାମ, 4ଅରାମ ମୀର୍‌ଏସି ଅମିନାଦାବ, ଅମିନାଦାବ ମୀର୍‌ଏସି ନହସନ, ନହସନ ମୀର୍‌ଏସି ସଲମନ, 5ସଲମନ ଅ଼ଡ଼େ ରାହାବ୍‌ ମୀର୍‌ଏସି ବୟାଜ, ବୟାଜ ଅ଼ଡ଼େ ରୂତ ମୀର୍‌ଏସି ଅବେଦ, ଅବେଦ ମୀର୍‌ଏସି ଜିସି ।
6ଜିସି ମୀର୍‌ଏସି ଦାୱୁଦ ରାଜା, ଦାୱୁଦ ଅ଼ଡ଼େ ଉରିୟ ଡକ୍ରିନି ତା଼ଣାଟି ସଲମନ ଜାର୍ନା ଆ଼ତେସି, 7ସଲମନ ମୀର୍‌ଏସି ରିହବୟାମ, ରିହବୟାମ ମୀର୍‌ଏସି ଅବିୟ, ଅବିୟ ମୀର୍‌ଏସି ଅସା, 8ଅସା ମୀର୍‌ଏସି ଜିହସାପାଟ୍‌, ଜିହସାପାଟ୍‌ ମୀର୍‌ଏସି ଜରାମ, ଜରାମ ମୀର୍‌ଏସି ଉଜିୟ, 9ଉଜିୟ ମୀର୍‌ଏସି ଜତମ୍‌, ଜତମ୍‌ ମୀର୍‌ଏସି ଆହାଜ, ଆହାଜ ମୀର୍‌ଏସି ହିଜକିୟ, 10ହିଜକିୟ ମୀର୍‌ଏସି ମନସି, ମନସି ମୀର୍‌ଏସି ଆମନ, ଆମନ ମୀର୍‌ଏସି ଜସିୟ, 11ଇସ୍ରାୟେଲଇଁ ବାବିଲନ ଦେ଼ସାତା ଦସାନା ଅ଼ନି ବେ଼ଲାତା ଜସିୟ ମୀର୍‌କା ଜିକନିୟ ଇଞ୍ଜାଁ ତାନି ତାୟିୟାଁ ଜାର୍ନା ଆ଼ତେରି ।
12ବାବିଲନତା ଅ଼ୱିଆ଼ତି ଜେ଼ଚ ଜିକନିୟ ସଲ୍‌ଟିୟେଲ୍‌ଇଁ ଜାର୍ନି କିତେସି, ସଲ୍‌ଟିୟେଲ୍‌ ମୀର୍‌ଏସି ଜିରୁବାବେଲ, 13ଜିରୁବାବେଲ ମୀର୍‌ଏସି ଅବିହୁଦ, ଅବିହୁଦ ମୀର୍‌ଏସି ଏଲିୟାକିମ, ଏଲିୟାକିମ ମୀର୍‌ଏସି ଅସର, 14ଅସର, ମୀର୍‌ଏସି ସାଦକ, ସାଦକ ମୀର୍‌ଏସି ଆକିମ, ଆକିମ ମୀର୍‌ଏସି ଏଲିହୁଦ, 15ଏଲିହୁଦ ମୀର୍‌ଏସି ଏଲିୟାଜର, ଏଲିୟାଜର ମୀର୍‌ଏସି ମତାନ, ମତାନ ମୀର୍‌ଏସି ଜାକୁବ, 16ଜାକୁବ ମୀର୍‌ଏସି ମରିୟମନି ଡକ୍ରା ଜସେପ, ଈ ମରିୟମନି ବାଣ୍ତିଟି ଜୀସୁ ଜାର୍ନା ଆ଼ତେସି, ଏ଼ୱାଣାଇଁ କ୍ରୀସ୍ତ ଇଣ୍‌ମ୍ବି ଆ଼ହିମାନେ ।
17ଇଲେଆ଼ହିଁ ଅବ୍ରାହାମ ତା଼ଣାଟିଏ ଦାୱୁଦ ପାତେକା ସ଼ଦ ଜା଼ଣା ଆକୁୟାଁ, ଅ଼ଡ଼େ ଦାୱୁଦ ତା଼ଣାଟିଏ ବାବିଲନ ଅ଼ୱିଆ଼ତି ପାତେକା ସ଼ଦ ମାଣ୍‌ସି, ଇଞ୍ଜାଁ ବାବିଲନ ଅ଼ୱିଆ଼ତି ତା଼ଣାଟିଏ ଜୀସୁ କ୍ରୀସ୍ତତି ଜାର୍ନା ପାତେକା ସ଼ଦ ମାଣ୍‌ସି ।
ଜୀସୁ କ୍ରୀସ୍ତତି ଜାର୍ନା ଆ଼ନାୟି
(ଲୂକ ୧:୨୬-୩୮; ୨:୧-୭)
18 # ଲୂକ ୧:୨୭ ଜୀସୁ କ୍ରୀସ୍ତତି ଜାର୍ନା ଇଲେକିଁ ଆ଼ତେ । ତାମି ଇୟା ମରିୟମ ଅ଼ଡ଼େ ଜସେପ ତଲେ ବୀହା ଆ଼ହାଲି ରୀସ୍‌ପି ଆ଼ହାମାଚି ଜେ଼ଚ, ଏ଼ୱି କା଼ଲ୍‌ୱି ଆ଼ଆ ନ଼କେଏ, ଏ଼ଦି ସୁଦୁଜୀୱୁ ତଲେ ପୂରାମା଼ସା ଆ଼ହାମାନେ ଇଞ୍ଜିଁ ପୁଣ୍‌ମ୍ବି ଆ଼ତେ । 19ଏଚେଟିଏ ତାନି ଡକ୍ରା ଜସେପ ର଼ ଦାର୍ମୁ ଲ଼କୁ ମାଚାକି, ଇଞ୍ଜାଁ ଏ଼ଦାଣି ଲ଼କୁ ନ଼କିତା ଦ଼ହ ଗାଟାୟି ଇଞ୍ଜିଁ ତ଼ହ୍‌ଆପେଏଁ ଇଞ୍ଜିଁ ଏ଼ଦାନି ଡ଼ୁକ୍‌ହାନା ପିସାଲି ତୀରି କିତେସି । 20ସାମା ଏ଼ୱାସି ଏଲେଇଞ୍ଜି ତୀରିକିତି ଡା଼ୟୁ, ମେହ୍‌ଦୁ, ମାହାପୂରୁତି ର଼ ଦୂତୁ ଏ଼ୱାଣାଇଁ ହାପାନାତା ଏଲେଇଚେସି, “ଆଡ଼େ ଦାୱୁଦ କୂଡ଼ାତି ଜସେପ, ମରିୟମନି ଡକ୍ରି କିହାଲିତାକି ଆଜାଆନି, ଏ଼ନାଆଁତାକି ଇଚିହିଁ ମାହାପୂରୁତି ସୁଦୁଜୀୱୁ ତଲେ ପୂରାମା଼ସା ଆ଼ହାମାନେ । 21#ଲୂକ ୧:୩୧ଏ଼ଦି ର଼ କକାଣାଇଁ ଜାର୍ନି କିନେ, ଅ଼ଡ଼େ ମୀରୁ ଏ଼ୱାଣି ଦ଼ରୁ ଜୀସୁ ଇଞ୍ଜିଁ ଇଟାଦୁ, ଇଚିହିଁ ଏ଼ୱାସି ତାମି ଲ଼କୁଇଁ ତାମି ବାରେ ପା଼ପୁଟି ଗେଲ୍‌ପିନେସି ।”
22ମାହାପୂରୁ ଅଣ୍‌ପୁତି ବ଼ଲୁ ୱେହ୍‌ନାରି ତା଼ଣାଟି ପ୍ରବୁତି ଈ କାତା ଏ଼ନିକିଁ ପୂରା ଆ଼ନେ, ଈଦାଆଁତାକି ଈ ବାରେ ଆ଼ତେ, 23“ମେହଦୁ ର଼ ଡ଼ାଆ ମା଼ଙ୍ଗା ପୂରାମା଼ସା ଆ଼ହାନା ର଼ କକାଣାଇଁ ଜାର୍ନି କିନେ, ଅ଼ଡ଼େ ଲ଼କୁ ଏ଼ୱାଣି ଦ଼ରୁ ‘ଇମାନୁୟେଲ’ ଇଟିନେରି ।” ଈ ଦ଼ରୁତି ଅର୍ତ “ମାହାପୂରୁ ମା଼ ତଲେ ମାନେସି ।”
24ଏମ୍ବାଟିଏ ଜସେପ ଇଦାଟି ନିଙ୍ଗିତି ଡା଼ୟୁ ପ୍ରବୁତି ଦୂତୁ ଏ଼ନିକିଁ ହୁକୁମି ହୀହାମାଚେସି, ଏଲେକିହିଁଏ କିତେସି, ଏ଼ୱାସି ମରିୟମଇଁ ବୀହା ଆ଼ତେସି; 25#ଲୂକ ୨:୨୧ସାମା ଏ଼ଦି କକାଣାଇଁ ଜାର୍ନି କିଆ ପାତେକା ଏ଼ଦାଣି ତଲେ କୂଡ଼ାଆତେସି, ଅ଼ଡ଼େ ଏ଼ କକାଣି ଦ଼ରୁ ଜୀସୁ ଇଟିତେରି ।

The New Testament in Kuvi Language © The Word for the World International and  Kuvi Translation Samithi, Semiliguda, Koraput, Odisha 2020 


Learn more about ପୁଃନି ମେ଼ରା, କୁୱି ପୁଃନି ମେ଼ରା