YouVersion Logo
Search Icon

Matta 1

1
Təkəɗər Tlakə Yesu Kəristi
1Likatəkatə nə təkəɗər yarkur Yesu Kəristi jivalnya təl Dauda jivalnya Ibrahim.
2Ibrahim tə yah Ishaku,
Ishaku tə yah Jakop,
Jakop tə yah Yahuda kə'i zamə nyi.
3Yahuda tə yah ka Peris ana Zara. Tləmər Aman nda Tamar,
Peris tsəu tə yah Hezron,
Hezron tə yah Aram,
4Aram tsəu tə yah Aminadab,
Aminadab tə yah Nashon,
Nashon tə yah Salmon.
5Salmon tsəu tə yah Bu'aza. Tləmər ama nyi Rahap.
Bu'aza tə yah Obida. Tləmər Ama nyi Rut,
Obida tə yah Jesi,
6Jesi tsəu tə yah təl Dauda.
Ngə Dauda tə yah Saloman. Tləmər Ama nyi
Batsheba, mala Uriya ɗaka ɗa.
7Saloman tsəu tə yah Rehoboam,
Rehoboam tə yah Abija,
Abija tə yah Asa.
8Ngə Asa tə yah Jahoshafat,
Jahoshafat tə yah Joram,
Joram tsəu tə yah Uziya.
9Uziya tə yah Jotam,
ngə Jotam tə yah Ahaz.
Ahaz tsəu tə yah Hizikiya,
10Hizikiya tə yah Manasa,
Manasa tə yah Amon,
ngə Amon tə yah Josiya,
11Josiya tə yah Jakoniya kə'i zamə nyi ku
bəji nda ngə nja fa'atə njir Isra'ila ka mavi'i ya
tə hə'i Babila.
12Ahir nda nja fa'atə nda yi Babila ngə
Jakoniya tə yah Sheyaltiyal,
Sheyaltiyal tə yah Zarubabel,
13Zarubabel tsəu tə yah Abihud,
ngə Abihud tə yah, Eliyakim,
Eliyakim tə yah Azor,
14Azor tə yah Zadok,
Zadok tə yah Akim,
Akim tsəu tə yah Aliyuda,
15Aliyuda tə yah Eliyazar,
Eliyazar tə yah Mattan,
Mattan tə yah Jakop,
16Jakop tə yah Yusufu sal Maryamu
amanya Yesu nda njo nga Kəristi.
17Hya'atə ku nyandəla Ibrahim tsa'a tə təl Dauda nyavi kwabəfwaɗəu, fwatə tə təl Dauda yatə bəji nda nja fa'atə njir Isra'ila ka mavi'i yatə hə'i Babila nyavi kwabəfwaɗəu, fwatə bəji nda tsəu yatə bəji nda nja yah Kəristi ti, nyavi kwabəfwaɗəu.
Yar Yesu Kəristi
18Janə ənda yar Yesu Kəristi tə ɗa. Maryamu ama nyi nda Yusufu tə zhiya ka nda hədza, kəl nda ngə cha ɗa na huɗəu təwa Shanguɗə Karti təvi nda hədza. 19Yusufu ndər mər sə tsa'atsa'a cha kala bəji, a da cha i mərtə nyi sər kuzhi nə Maryamu tə babal wa, kəl ja, cha gwa'a laku nda cho ɗana ngya nyi tə ɗəwa. 20Aku bəji nda cho jigadəma tə ənga, kəl ngə Chama Tlakəu tə sə yada cha ku shi'uni ga nar nyi, “Yusufu zər Dauda, ngwa ka da ləvər tsa hə Maryamu ka mala nghə wa. Aka huɗə ngə cha nə nga, təwa Shanguɗə Karti ngani. 21Cho yah zər, ko fəndzə nyi tləm Yesu#1:21 Yesu: Sənda tləm ngə təkər na cha ngə Hyel Ndər Dləuya., aka na cha ngə Ndər Dləuya nənyawa nji ku səpəla'a kənda.”
22Dəhəkura sə'ingə tə ɗa aka ga ja nyabiya sənda Tlakə tə na təwa nya ndər mətakər bəra, 23“Kwapəlyakə kwa hətə huɗə kwa yah zər njo nga nyi Emmaniel,” na cha ngə, “Hyel tsa'a namən.”
24Manda Yusufu tə hya'atə ku hanyi, ngə cha hətə Maryamu ka mala nyi, wi nda Chama Tlakə tə nar nyi. 25Kəl ja, a da cha zəndə nyi təvi cha yah zər nyi wa. Ngə Yusufu tə fəndzə nyi tləm Yesu.

Currently Selected:

Matta 1: hbbNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy