YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Yesu Kristo aworɛ ndoatoasoɛ
(Luka 3.23-38)
1 # Luk 3.23-38 Yesu Kristo, Dawide bosoniɛ#1.1: DAWIDE BOSONIƐ: Dawide awa., Abraham bosoniɛ ne, ye afilie nu aworɛ ndoatoasoɛ ɛhe: 2Abraham wole Yisake, Yisake wole Yakob, na Yakob wole Yuda ne oliɛma mɔ. 3#Rutu 4.18-22; 1 Abe 2.1-15 Yuda wole Pɛrɛse ne Sera (bɛ ni ole Tamar), Pɛrɛse wole Hesron, na Hesron wole Ram. 4Ram wole Aminadabo. Aminadabo wole Nason bɔ ɔwole Salmon ne. 5Salmon ne Rahabo wole Boase. Boase ne Rutu wole Obɛde bɔ ɔwole 6Yese bɔ ɔwa ole Nana Dawide ne.
Dawide ne Yuria aye ne wole Solomon. 7Solomon wole Rehoboam, na Rehoboam wole Abiya. Abiya wole Asa. 8Asa wole Yehosafate. Yehosafate wole Yoram. Yoram wole Yusia. 9Yusia wole Yotam. Yotam wole Ahase. Ahase wole Hesekia. 10Hesekia wole Manase. Manase wole Amose. Amose wole Yosia. 11#2 Ahe 24.14; Yer 27.20 Yosia wole Yekonia ne oliɛma mɔ wɔ mmerɛ bɔ bɛhyele Yudafoɛ nnure bɛhɔle Babilɔn nen.
12Bɛhyele bɛ nnure bɛhɔle Babilɔn ne asi ne, Yekonia wole Sɛtiɛl. Sɛtiɛl wole Serubabɛl. 13Serubabɛl wole Abihude. Abihude wole Eliakim, na Eliakim wole Asore. 14Asɔre wole Sadoke; Sadoke wole Akim, na Akim wole Elihude. 15Elihude wole Eleasa. Eleasa wole Matan, na Matan wole Yakob. 16Yakob wole Yosef bɔ ɔye ole Maria bɔ ɔwole Yesu bɔ bɛfrɛ ye Kristo ne.
17Yiti aworɛ ndoatoasoɛ bɔ ofi Abraham so bɔ ɔkwaadwu Dawide so ne amukoraa, ɔte buru ne nna; ofi Dawide so bɔ ɔkwaadwu kyɛ bɛhyele bɛ nnure bɛhɔle Babilɔn nen, ɔte aworɛ ndoatoasoɛ buru ne nna; yeɛ ofi mmerɛ bɔ bɛhyele bɛ nnure bɛhɔle Babilɔn ne bɔ ɔbaadwu Kristo so ne, ɔte aworɛ ndoatoasoɛ buru ne nna.
Yesu aworɛ
(Luka 2.1-7)
18Kyɛbɔ besi bɛwole Yesu Kristo nwo dwirɛ ɛhe: Bɛfale oni Maria bɛbɔle Yosef asiwa. Wangɔ agyaa bo, na benwuni kyɛ ɔnate Sunzum Krongron so ɔnwonzɛ. 19Né ohu Yosef te sona bɔ ɔtengyɛ ɔ, na né onguro kyɛ okogua Maria nyunu ase ne ati, ɔyɛle ye adwene kyɛ okoyira ye kudɛɛ. 20Na ogu so ɔfa ɛhe nwo adwene ne, Awurade abɔfo yele ye nwo ali hyirele ye wɔ laleɛ nu, na osele ye kyɛ, “Yosef, Dawide bosoniɛ, nnɛsuro kyɛ ɛkɔfa ɛye Maria ɛkɔwa w’awuro ɔ; ɔnate kyɛ bɔ ɔnwonzɛ ye ne ofi Sunzum Krongron nu. 21#Luk 2.21; Yoh 1.29; Aso 13.23 Ɔkɔwo baa bienzua, né ato ye dumaa Yesu, ɔnate kyɛ ye yeɛ okole ye mmenia kofi bɛ bɔne nu ɔ.” 22Na ɛhe amukoraa sili maa bɔ Awurade nate ngɔmhyɛlɛniɛ ne aso hane ne wale nu. Ɔhane kyɛ,
23 # Yes 7.14 “Tie, ababunu#1.23: ABABUNU: Tete Ahyerɛlɛ ne bie ka kyɛ, abaayaa. ne kɔnwonzɛ kɔwo baa bienzua,
na bɛkɔto ye dumaa Yimanuel,
(bɔ ye bo kyire kyɛ, Nyameɛ ne yɛ wɔ berɛ).”
24Na Yosef tingyele fili nnaa nu ne, ɔyɔle bɔ Awurade abɔfo ne hyɛle ye kyɛ ɔyɔ ne, na ɔɔfale ɔye ne wale awuro. 25Nakoso Yosef ne ye banna maa odwuli kyɛ ɔwole bamuɛbaa bienzua ɔ, na Yosef tole ye dumaa Yesu.

Currently Selected:

Mateo 1: EBP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy