YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 1

1
Abakuukanyene Yesu Kristo
(Luka 3:23-38)
1Tsino nitsio tsinzibulo tsiabakuukanyene Yesu Kristo, owomulwibulo lwa Daudi, owali womulwibulo lwa Aburahamu.
2Aburahamu yali samwana Isaka, naye Isaka yali samwana Yakobo, naye Yakobo yali samwana Yuda nabaana babwe. 3Yuda yali samwana Perezi nende Zera, ne nyinabwe yali Tamari; naye Perezi yali samwana Hezironi, Hezironi yali samwana Ramu. 4Ramu yali samwana Aminadabu, naye Aminadabu yali samwana Nashoni, Nashoni yali samwana Salimoni. 5Salimoni yali samwana Boazi ne nyinamwana yali Rahabu; Boazi yali samwana Obedi, ne nyinamwana yali Rutsi; Obedi yali samwana Yese. 6#2 Abar. 24:14,15; 2 Akak. 36:10; Yer. 27:20Naye Yese yali samwana omuruchi Daudi.
Naye Daudi yali samwana Solomoni, owayebula mumukhasi ousika Uria. 7Solomoni yali samwana Rehoboamu; Rehoboamu yali samwana Abiya; naye Abiya yali samwana Asa. 8Asa yali samwana Yehoshafati; Yehoshafati yali samwana Yoramu; Yoramu yali samwana Uzia. 9Uzia yali samwana Yosamu; Yosamu yali samwana Ahazi; Ahazi yali samwana Hezekia. 10Naye Hezekia yali samwana Manase; Manase yali samwana Amoni; Amoni yali samwana Yosia. 11Yosia yali samwana Yekonia nende abaana babwe. Etsio tsiali tsinyanga tsia Abayahudi bahuyilibwamwo nibayilwa mubuhambe Babuloni.
12Olunyuma lwokhurula mubuhambe Babuloni; Yekonia yebula Shialitieli; Shialitieli yali samwana Zerubabeli. 13Zerubabeli niyebula Abiudi; Abiudi yali samwana Eliakimu; Eliakimu yali samwana Azori. 14Naye Azori yali samwana Zadoki; Zadoki yali samwana Akimu; Akimu yali samwana Eliudi. 15Eliudi yali samwana Eleazari; Eleazari yali samwana Matsani; Matsani yali samwana Yakobo. 16Yakobo yali samwana Yosefu omusaatsa wa Mariamu, owebula Yesu oulangwa mbu Kristo.
17Kho tsinzibulo tsiosi okhurula khu Aburahamu okhuula khu Daudi, tsiali ekhumi natsine; ne okhurula khu Daudi okhuula khu okhuhuyibwa nibayilwa mubuhambe Babuloni, tsiali tsinzibulo ekhumi natsine. Ne okhurula khu okhuhuyibwa nibayilwa Babuloni, okhuula khu okhwibulwa khwa Kristo, tsiali tsinzibulo ekhumi natsine.
Okhwibulwa khwa Yesu Kristo
(Luka 2:1-7)
18 # Luka 1:27 Bulano, okhwibulwa khwa Yesu Kristo khwali khuri nanwa. Olwa Mariamu, nyinamwana Yesu yali nashikhwebungwa nende Yosefu, nibashili okhuteshiania, yanyoolekha nali inda eya Roho Omutakatifu. 19Yosefu yali omundu omulunjishi, ne nalenya okhufimbia Mariamu omurwe habulafu ta, kho napaara okhulekhana ninaye masiliisi. 20Nebutswa olwa yali nashipaaranga ario, omumalaika owa OMWAMI Nyasaye yamuloleshela mumalooro, namuboolela ari, “Yosefu, iwe owomulwibulo lwa Daudi, olaria okhuteshia Mariamu tawe. Okhuba, inda eya ali ninayo neya Roho Omutakatifu. 21#Sira 46:1; Luka 1:31Ne alebula omwana omusiani, nawe olamukulikha eliira mbu, Yesu, shichila niye owakhahonie abandube okhurula mubwonooni bwabwe.”
22Ako koosi kekholekha khulwa okhuusia aka OMWAMI Nyasaye yali niyaboola okhubirira khumulakusi ari, 23#Isa. 7:14“Omukhaana omushisila yakhahele inda, niyebula omwana omusiani, ne yakhakulikhwe eliira mbu, Emanueli” (eshisina mbu, “Nyasaye ali halala ninefwe.”)
24Olwa Yosefu yabuukha mundoolo, yabukula Mariamu okhuba omukhasiwe, shinga lwomumalaika owa OMWAMI Nyasaye yali namubooleele. 25#Luka 2:21Nebutswa shiyamukonakhwo ta, okhuula olwa yali niyebuule omwana omusiani. Mana Yosefu namukulikha eliira mbu, Yesu.

Currently Selected:

MATAYO 1: OLUDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy