YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Ghel ɛykfəə nə Jesus
(Luk 3.23-38)
1Ghine lu ɛbaa ə Jesus Christ wɛ wán ə David. David nè lu wán ə Ablaham. 2Ablaham nè lu ba ə Ayzek, wɛ nè luun ba ə Jakob, wɛ ba ə Juda ghene ghone-no ə wen ɛluumene. 3Juda nè lu ba ə Bɛlɛz ghene Zela ghɛ ɛybii Tamal. Bɛlɛz nè lu ba ə Hezlon wɛ nè luun ba ə Lam. 4Lam nè lu ba ə Amminadab wɛ ba ə Nahshon wɛ nè luun ba ə Salmon. 5Salmon nè lu ba ə Boaz wɛ ɛybii Lahab. Boaz nè lu ba Obet wɛ ɛybii Lut, nɛ Obet lu ba ə Jesse. 6Jesse nè lu ba əbfon wɛ David.
David nè lu ba ə Solomon wɛ no ə wen nè luun wiy Uliah se mbiy. 7Solomon nè lu ba ə Lehoboam wɛ ba Abija wɛ nè luun ba Asa. 8Asa nè lu ba ə Jehoshafat wɛ ba ə Jeholam wɛ nè luun ba Uzzia. 9Uzzia nè lu ba ə Jotham wɛ ba Aghaz wɛ nè luun ba ə Hezekia. 10Hezekia nè lu ba ə Manasse wɛ ba Amon#1.10 Ŋwaale se seməə selee nyak ge: Amon. wɛ nè luun ba ə Josia. 11Josia nè lu ba ə Jekonia ghene ghone-no ə wen ɛluumene, nɛ ɛ́ nè bii ghene əbliy wɛ ɛ́ nè koon ghele Islael, ghene ndu è se chii ɛ Babilon.
12Əbliy wɛ ɛ́ nè koon ghele Islael ghene ndu è se chii ɛ Babilon chia, Jekonia bii Shealtiel, wɛ ba ə Zelubbabel. 13Zelubbabel nè lu ba Abiud wɛ ba Eliakim wɛ nè luun ba Azol. 14Azol nè lu ba ə Zadok wɛ ba Achim wɛ nè luun ba Eliud. 15Eliud nè lu ba Eleaza wɛ ba ə Mattan wɛ nè luun ba ə Jakob. 16Jakob nè lu ba ə Josɛf wɛ lum ə Mɛɛle wɛ əb nè biin Jesus wɛ ɛ́ toŋten ge: Vi wɛ Feyine nè Yiosen.
17Ke me se lu nɛ ɛykfəə nɛ̂ yine nè lu ntem njio-sekɛɛk se kɛ̀ɛ̀tè se əbghun nə Ablaham se kok se chin ɛ əbghun nə David, è se lu ntem njio-sekɛɛk se kɛ̀ɛ̀tè əbghun nə David se chin ɛ əbliy wɛ ɛ́ nè koon ghele Islael è ndu so se Babilon, è se lu ntem njio-sekɛɛk se kɛ̀ɛ̀tè əbliy wɛ ɛ́ nè nduun nɛ̀ ghene se Babilon se chin se əbliy wɛ ɛ́ nè biin Vi wɛ Feyine nè Yiosen.
Mɛɛle bii Jesus
(Luk 2.1-7)
18Ghan jii yɛ ke nè ganen nɛ Mɛɛle geese bii Jesus. Ɛykake nè lu ge Mɛɛle nɛ̂y yɛ lu wiy ə Josɛf. Əbliye nɛ̂y se kwɛne wɛ ghene yɛ chii ka əbvii ghene lum, ɛ́ me keele ge Mɛɛle shi nɛ̀ əblɛɛ əbtaawe nə Keyioy Kelanene. 19Josɛf nè lu wel əbjuŋ, è jia se koŋe se choksene Mɛɛle ɛ ghele ɛyshiɛ, è me se kwaate ɛ wen ɛytem ge yi tɛn wen kɛn ɛ chichi. 20Ka əb kwaaten dî nchiy-ndaa nə Báàba Feyin nɛ̂y gwiy se wen ɛ jɛm, è suuy ge Josɛf wɛ wele ndaa nə ghe əbfon wɛ David, ghàà yɛ fan se liɛ Mɛɛle se wɛ́ əbvii, bek ge əb chia nɛ̀ əblɛɛ kɛn əbtaawe nə Keyioy Kelanene. 21Əb nɛ̂y bii wán əbluumen, é wɛ̀ chio ɛyghel ə wen ge Jesus, bek ge əb nɛ̂y boyse ghel ə wen se ghene mbeese.
22Əbnəə vin lɛ nè gane dì se lunse ɛykak yɛ Báàba Feyin nè foon, chia əbchio nə wele ntum nə wen. Nɛ ɛykak nɛ̂ yin nè lu ge: 23Wándɛ ngon əblee nɛ̂y chia nɛ̀ əblɛɛ, nɛ əb bɛɛy ghàà yɛ ke əbluumen naa se nkan, è bii wán əbluumen, ɛ́ chio ɛyghele wen ge Immanuel. Nɛ ɛyghel yɛ Immanuel yin lu ge: Feyine lu ghɛsen nɛ̀ ghene.
24Ka jɛm yi chiin Josɛf è mɛy, əb me yɛmen, è nɛɛy kɛn ka nchiy-ndaa nə Báàba Feyin kè suuyen, è liɛ Mɛɛle se wene əbvii. 25Dî ghene jia nɛ̀y keele ngeŋse ghen ka əbvii ghene lum, se chin ka əb nè biin wán ten. Əb nɛ̂y bii, Josɛf me chio ɛyghel ə wan ten ge Jesus.

Currently Selected:

Mat 1: oku

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy