MA-TAI 1
BY1904

MA-TAI 1

1
DSÀ̱NG DAE YÍT.
1Sĕ kók súng Iei-su lèk lăn Da-uei bu lăng Ia-beh-la-han gı̍ dso̍ duán lâ.
2Ia-beh-la-han dso̤ng I-sa, I-sa dso̤ng Ia-ko, Ia-ko dso̤ng Iu-da rò̤ng bi nuong di.
3Iu-da lăng Da-ma dso̤ng Fa-leh-si rò̤ng Sa-la, Fa-leh-si dso̤ng I-si-len, I-si-len dso̤ng Ia-lan.
4Ia-lan dso̤ng Ia-mi-na-da, Ia-mi-na-da dso̤ng Na-sen, Na-sen dso̤ng Sa-men.
5Sa-men lăng La-ho dso̤ng Bo-si, Bo-si lăng Lu-deh dso̤ng A-beh, A-beh dso̤ng Iei-si.
6Iei-si dso̤ng váng uùng Da-uei, Da-uei lăng iá Wu-li-ia dso̤ng So-lo-men.
7So-lo-men dso̤ng Lo-bo-ngan, Lo-bo-ngan dso̤ng Ia-bi-ia, Ia-bi-ia dso̤ng Ia-sa.
8Ia-sa dso̤ng Io-so-fa, Io-so-fa dso̤ng Io-lan, Io-lan dso̤ng U-si-ia.
9U-si-ia dso̤ng Io-dan, Io-dan dso̤ng Ia-ha-si, Ia-ha-si dso̤ng Ski-si-gia.
10Shi-si-gia dso̤ng Ma-na-si, Ma-na-si dso̤ng Ia-men, Ia-men dso̤ng Io-si-ia.
11Dsò̤ bia̍k si̍ng bô̤n dà̱ng Ba-bi-len, Io-si-ia dso̤ng Iei-ko-ni-ia rò̤ng nuong di̍.
12Bô̤n dà̱ng Ba-bi-len ku̍a lăng Iei-ko-mi-ia dso̤ng Sa-la-tieh, Sa-la-tieh dso̤ng So-lo-ba-beh.
13So-lo-ba-beh dso̤ng Ia-bi-iu, Ia-bi-iu dso̤ng I-li-ia-gin, I-li-ia-gin dso̤ng Ia-so.
14Ia-so dso̤ng Sa-du, Sa-du dso̤ng Ia-gin, Ia-gin dso̤ng I-liu.
15I-liu dso̤ng I-li-ia-sa, I-li-ia-sa dso̤ng Ma-dan, Ma-dan dso̤ng Ia-ko.
16Ia-ko dso̤ng Io-seh, Io-seh shĭ kùei Ma-li-ia, Ma-li-ia dso̤ng Iei-su dsó di yu̍ rài kó Gi-du.
17Ia-beh-la-han dà̱ng Da-uei li dsìp si dsíu, Da-uei dà̱ng dsò̤ bô̤n dà̱ng Ba-bi-len li dsìp si̍ dsíu, dsò̤ bô̤n Ba-bi-len dà̱ng Gi-du yu̍ li dsìp si̍ dsíu.
18Iei-su Gi-du răn dso̍ săng bò̤ng gi dso̍ lâ. Iái di̍ Ma-li-ia shĭ Io-seh dĭng kó iá, dái ví dsu mă rà̱n Ma-li-ia ndai Sên-ling kán dûng ndăn ndăng rúng lek liao.
19Lèk kuèi di̍ Io-seh shĭ dù uèn ndĭ, mì vì̱n min min rài di̍, dsĭm lâi ka̱ ngam dô di̍.
20Dsò̤ di̍ dsĭn dsĭm ka̍i rĕ ni di kó ndĭu váng ngèn, răn tie̍n sí sû mă lăng di nào, lèk lăn Da-uei Io-seh mèng niâng lău dsu iá mèng Ma-li-ia mă, ndăn ndăng di̍ rúng lèk shĭ ndai liao Sên-ling kán dûng.
21Di̍ lâi dso̤ng lèk săe ndĭao, mèng mâe lăng di̍ uăe dsó rài kó Iei-su, i̍n uĕi di̍ lâi gĭu bia̍k si̍ng di̍ dso̍ ndăeo sŭei ya̍k wo̍k mă.
22Ka̍i rĕ ni bàn liao dsi hó za̍o sû yĭm ba̱̍k bu ro ko̍an nào.
23Di̍ nào dsa rúai lâi rúng lèk dso̤ng lèk săe, dù uèn lâi rài dsó di̍ kó I-ma-luei-li va̍n wo̍k mă shĭ Sâng-dî rò̤ng kái rào.
24Io-seh si̍n liao re̍n mă, dsi lăng tie̍n sí Sû kâng za̍o dsu iá di̍ mă.
25Dái ví rò̤ng di̍ kŭng mbu̍an, dô di̍ răn liao lèk kâu ndu dsîu uăe dsó rài kó Iei-su.

maintained by the British and Foreign Bible Society


Learn more about Fu in Ma-tai 1904

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.