Матфей 1
GAGNTC

Матфей 1

1
Иисусун сенселеси
1Иисус Христозун, Давидин оолунун хем Авраамын оолунун сенселеси будур:
2Авраамдан дуума Исаак. Исаактан дуума Иаков. Иаковдан дуума Иуда хем онун кардашлары.
3Иудадан дуума Фарес хем Зара, ангыларын анасы Фамар. Фарестӓн дуума Есром. Есромдан дуума Арам.
4Арамдан дуума Аминадав. Аминадавдан дуума Наассон. Наассондан дуума Салмон.
5Салмондан дуума Вооз, Воозун анасы Раав. Вооздан дуума Овид, ангысынын анасы Руф. Овидтӓн дуума Иессей.
6Иессейдӓн дуума падишах Давид. Давидтӓн дуума Соломон, ангысы Урийанын дулундан дууду.
7Соломондан дуума Ровоам. Ровоамдан дуума Авийа. Авийадан дуума Аса.
8Асадан дуума Иосафат. Иосафаттан дуума Иорам. Иорамдан дуума Озийа.
9Озийадан дуума Иоафам. Иоафамдан дуума Ахаз. Ахаздан дуума Езекийа.
10Езекийадан дуума Манассийа. Манассийадан дуума Амон. Амондан дуума Иосийа.
11Иосийадан дуума Иехонийа хем онун кардашлары, таа Израил миллети гечмедийнӓн Вавилон есирлиинӓ.
12Вавилона гечтиктӓн сора: Иехонийадан дуума Салафиил. Салафиилдӓн дуума Зоровавел.
13Зоровавелдӓн дуума Авиуд. Авиудтан дуума Елиаким. Елиакимдӓн дуума Азор.
14Азордан дуума Садок. Садоктан дуума Ахим. Ахимдӓн дуума Елиуд.
15Елиудтан дуума Елеазар. Елеазардан дуума Матфан. Матфандан дуума Иаков.
16Иаковдан дуума Иосиф, Марийанын коӂасы. Марийадан дуума Иисус, Ангысына денер Христос.
17Ӧлӓ ки, Авраамдан Давидӓ кадар ондӧрт евлат бойу; Давидтӓн Вавилон есирлиинӓ кадар ондӧрт евлат бойу; Вавилон есирлииндӓн Христоза кадар хеп ондӧрт евлат бойу.
Иисусун дуумасы
18Иисус Христозун дуумасы бӧлӓ олду: ачан Онун анасы Марийа Иосифлӓн йавклу олдуйду, ама таа йашамардылар барабар, аннашылды, ани Марийа Айоз Духтан гебӓ калды.
19Онун йавклусу Иосиф, чӱнкӱ доору бир адамды да истӓмӓрди утандырсын Марийайы аалемин ӧнӱндӓ, карарлады саклыдан ондан атылмаа.
20Буну дӱшӱнӓркӓн, Саабидӓн бир ангил дӱшӱндӓ она гӧрӱндӱ да деди: «Иосиф, Давидин оолу! Коркма Марийайы кендинӓ кары алмаа, зерӓ онун гебӓ калмасы Айоз Духтан.
21Марийа бир оол дуудураӂэк. Онун адыны Иисус койаӂан, зерӓ О Кенди инсаныны гӱнахларындан куртараӂэк».
22Буннар хепси олду, ки таманнансын, не Сааби сӧледи пророклан, ангысы деер:
23«Тӓ кыз гебӓ калаӂэк да бир оол дуудураӂэк. Онун адыны койаӂэклар „Еммануил“, аннамасы „Аллах бизимнӓн“».
24Ачан Иосиф уйанды, йапты ниӂӓ Саабинин ангили сымарлады, да Марийайы кары кендинӓ каблетти.
25Ама онуннан бирлешмеди, таа Марийа дуудурмайынӂа оолуну, да дууан ушаан адыны Иисус койду.

© Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006


Learn more about Ени Бааланты

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.