Matfey 1
GAGNTL

Matfey 1

1
İisusun senselesi
1İisus Hristozun, Davidin oolunun hem Avraamın oolunun senselesi budur:
2Avraamdan duuma İsaak. İsaaktan duuma İakov. İakovdan duuma İuda hem onun kardaşları.
3İudadan duuma Fares hem Zara, angıların anası Famar. Farestän duuma Esrom. Esromdan duuma Aram.
4Aramdan duuma Aminadav. Aminadavdan duuma Naasson. Naassondan duuma Salmon.
5Salmondan duuma Vooz, Voozun anası Raav. Voozdan duuma Ovid, angısının anası Ruf. Ovidtän duuma İessey.
6İesseydän duuma padişah David. Davidtän duuma Solomon, angısı Uriyanın dulundan duudu.
7Solomondan duuma Rovoam. Rovoamdan duuma Aviya. Aviyadan duuma Asa.
8Asadan duuma İosafat. İosafattan duuma İoram. İoramdan duuma Oziya.
9Oziyadan duuma İoafam. İoafamdan duuma Ahaz. Ahazdan duuma Ezekiya.
10Ezekiyadan duuma Manassiya. Manassiyadan duuma Amon. Amondan duuma İosiya.
11İosiyadan duuma İehoniya hem onun kardaşları, taa İzrail milleti geçmediynän Vavilon esirliinä.
12Vavilona geçtiktän sora: İehoniyadan duuma Salafiil. Salafiildän duuma Zorovavel.
13Zorovaveldän duuma Aviud. Aviudtan duuma Eliakim. Eliakimdän duuma Azor.
14Azordan duuma Sadok. Sadoktan duuma Ahim. Ahimdän duuma Eliud.
15Eliudtan duuma Eleazar. Eleazardan duuma Matfan. Matfandan duuma İakov.
16İakovdan duuma İosif, Mariyanın kocası. Mariyadan duuma İisus, Angısına dener Hristos.
17Ölä ki, Avraamdan Davidä kadar ondört evlat boyu; Davidtän Vavilon esirliinä kadar ondört evlat boyu; Vavilon esirliindän Hristoza kadar hep ondört evlat boyu.
İisusun duuması
18İisus Hristozun duuması bölä oldu: açan Onun anası Mariya İosiflän yavklu olduydu, ama taa yaşamardılar barabar, annaşıldı, ani Mariya Ayoz Duhtan gebä kaldı.
19Onun yavklusu İosif, çünkü dooru bir adamdı da istämärdi utandırsın Mariyayı aalemin önündä, kararladı saklıdan ondan atılmaa.
20Bunu düşünärkän, Saabidän bir angil düşündä ona göründü da dedi: «İosif, Davidin oolu! Korkma Mariyayı kendinä karı almaa, zerä onun gebä kalması Ayoz Duhtan.
21Mariya bir ool duuduracek. Onun adını İisus koyacan, zerä O Kendi insanını günahlarından kurtaracek».
22Bunnar hepsi oldu, ki tamannansın, ne Saabi söledi proroklan, angısı deer:
23«Tä kız gebä kalacek da bir ool duuduracek. Onun adını koyaceklar „Emmanuil“, annaması „Allah bizimnän“».
24Açan İosif uyandı, yaptı nicä Saabinin angili sımarladı, da Mariyayı karı kendinä kabletti.
25Ama onunnan birleşmedi, taa Mariya duudurmayınca oolunu, da duuan uşaan adını İisus koydu.

© Bіblіyayı çevіrän İnstіtut, Moskva, 2006


Learn more about Enі Baalantı

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.