YouVersion Logo
Search Icon

Matie 1

1
Aata Yisu
(Wu ɓa tœ Luk 3.23-38)
1Asœke kœdœ ɨ'ɨrɨ aata Yisu Kristu, ata Davidi á tshe dœ ndje ata Abrayamo.
2Abrayamo zu Izaka, Izaka zu Yakobo, Yakobo zu Yuda œdœ aayanœ. 3Yuda zu Perese œdœ Zara, ayi endje kœdœ lima Tamare. Perese zu Eserone, Eserone zu Arame. 4Arame zu Aminadabe, Aminadabe zu Nashone, Nashone zu Salma. 5Salma zu Boaz, Rahabe kœdœ lima ayinœ. Boaz zu Obede, Luta kœdœ lima ayinœ. Obede zu Yese. 6Yese zu gbozugo Davidi, yé Davidi zu Salomo tœ yashe á tshe dœ lima awo Uri.
7Salomo zu Robowame, Robowame zu Abiya, Abiya zu Asafe. 8Asafe zu Yozafate, Yozafate zu Yorame, Yorame kœdœ ata Oziase. 9Oziase zu Yotame, Yotame zu Akaze, Akaze zu Ezekiase. 10Ezekiase zu Manase, Manase zu Amɔ, Amɔ zu Yoziase. 11Yoziase zu Yekonia œdœ aayanœ dœ lɔndɔ á endje ko lima azu Israyele gu tœnœ ga tshakudu kanga ɓa lœ Babilone.
12Manda kœko lima azu Israyele gu tœnœ ga tshakudu kanga ɓa lœ Babilone, Yekonia zu Shaletiele, yé Shaletiele zu Zorobabele. 13Zorobabele zu Abiwude, Abiwude zu Eliyakimi, yé Eliyakimi zu Azore. 14Azore zu Shadɔke, Shadɔke zu Akimi, yé Akimi zu Eliwude. 15Eliwude zu Eleazare, Eleazare zu Matane, yé Matane zu Yakobo. 16Yakobo zu Yozefu akɔ Mareya ayi Yisu, á endje sœ kœ'e she Kristu.
17Ataa, kœto kpœtœ Abrayamo œrrr ga tœ Davidi, uwu aatazu sœ ndjokpa dœ vana. Kœto kpœtœ Davidi œrrr ga tœ lɔndɔ á endje ko lima azu Israyele gu tœnœ ga tshakudu kanga ɓa lœ Babilone, uwu aatazu sœ ndje ndjokpa dœ vana; yé kœto kpœtœ lɔndɔnœ asœmœ œrrr ga tœ kœzu Kristu, uwu aatazu sœ ndje ndjokpa dœ vana.
Kœzu Yisu Kristu
(Wu ɓa tœ Luk 2.1-7)
18Ndœ budu kœzu Yisu Kristu sœ atake: Ayinœ dœ Mareya kœdœ lima koje nœ Yozefu. Kashe utshunœ adœke endje ngbɔtœ endje awa bale ga tœ œsœnœ, tshe gbɔ nguzu lœ awa gbɔgbɔ nœ Ɔtshɔ Ɨshirɨ. 19Koje nœ ye dœ Yozefu kœdœ lima uzu á tshe sœ ndjii, yé tshe yiyi lima kœmɨtshelœ ye ngbɨ fœ azu nene. Tshe yi lima kœkatœ ye tɨ lœ ubunœ. 20Ɓata á tshe sœ lima kœgbe atake, anga andjelu nœ Gbozu wuta ga tœ ye lœ ulu œ pa fœ she adœke: «Yozefu, ata Davidi, awa zaza ɓœ kœza Mareya tœ awo zœ nene. Gbambanœ nene, nguzunœ á sœ lœ ye asœmœ to lœ gbɔgbɔ nœ Ɔtshɔ Ɨshirɨ. 21Tshe zu bala gbolo yakoshe yé ɓœ ta ɨ'ɨrɨ ye Yisu; gbambanœ nene, tshe she bala azu nœ ye lœ ekperœ nœ endje.»
22Œneke kɔ mbœrœtœ endje ataa mbœrœ o'onœ á Gbozu pa lima lœ awa nœ ayi kœgbara o'o kœmbœrœtœ endje:
23«Ɔkpɔ yawuru œ gbɔ nguzu yé œ zu gbolo yakoshe
yé endje ta ɨ'ɨrɨ ye Emanwele.»
Ádá ɨ'ɨrɨ Emanwele kœdœ «Ndjaba awa bale dœ azœ.»
24Lɔkɔ á Yozefu jo, tshe mbœrœtœ ye ɓata á andjelu nœ Gbozu mɨ lima ndɨ nœ fœ she, yé œ za Mareya tœ awonœ. 25Kashe tshe ngbɔngbɔpa gbarœ olo bale dœ she nene œrrr ga tœ kœzu gbolo yakoshe nœ ye ga pa ɔshɔ, yé á Yozefu ta ɨ'ɨrɨ Yisu ga pa ye.

Currently Selected:

Matie 1: mnh

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy