YouVersion Logo
Search Icon

ꞌMặt‑ꞌthai 1

1
Chủm ꞌchựa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt
1Ăn ꞌnị sổ chủm ꞌchựa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, phủ pên ꞌchựa sai pua Đa‑ꞌvịt, lỏ#pên ꞌchựa sai pú Ắp‑ꞌla‑ꞌham.
2Pú Ắp‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌI‑ꞌsạc
ꞌI‑ꞌsạc ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Da‑ꞌkhộp,
Da‑ꞌkhộp ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Du‑đa, ꞌmí ꞌpi ải ꞌnọng ꞌchái ꞌmắn#é.
3Du‑đa ꞌmí ꞌlụk ꞌchư Pê‑lết cắp Sê‑ꞌla, ꞌếm sau ꞌchư Ta‑ꞌma,
Pê‑lết ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌHê‑sa‑ꞌlôn,
ꞌHê‑sa‑ꞌlôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư#ꞌLam.
4ꞌLam ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ăm‑ꞌmi‑ꞌna‑đáp,
Ăm‑ꞌmi‑ꞌna‑đáp ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌNa‑ꞌsôn,
ꞌNa‑ꞌsôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSăn‑ꞌmôn.
5ꞌSăn‑ꞌmôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Bô‑ắt, ꞌếm ꞌmắn ꞌchư ꞌLa‑ꞌhạp,
Bô‑ắt ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ô‑bết, ꞌếm ꞌmắn ꞌchư ꞌLụt,
Ô‑bết ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌGiê‑ꞌsai.
6ꞌGiê‑ꞌsai ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Đa‑ꞌvịt phủ pên#pua.
ꞌLẹo pua Đa‑ꞌvịt ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSa‑ꞌlô‑ꞌmôn, ꞌếm ꞌSa‑ꞌlô‑ꞌmôn té cón pên ꞌmía U‑ꞌlia.
7ꞌSa‑ꞌlô‑ꞌmôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌLô‑bô‑am,
ꞌLô‑bô‑am ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑bia,
ꞌA‑bia ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌsa.
8ꞌA‑ꞌsa ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Da‑ꞌhô‑ꞌsa‑ꞌphạt,
Da‑ꞌhô‑ꞌsa‑ꞌphạt ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Dô‑ꞌlam,
Dô‑ꞌlam ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ô‑ꞌsia.
9Ô‑ꞌsia ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Dô‑ꞌtham,
Dô‑ꞌtham ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌhạt,
ꞌA‑ꞌhạt ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌHê‑ꞌsê‑kia.
10ꞌHê‑ꞌsê‑kia ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê,
ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌmôn,
ꞌA‑ꞌmôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Dô‑ꞌsia.
11Dô‑ꞌsia ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌGiê‑ꞌkhôn‑da, ꞌmí ꞌpi ꞌmí ꞌnọng ꞌmắn#é, pang ꞌnặn ꞌphắn ꞌcốn ꞌI‑ꞌsa‑ên chuốp pắt pay cá ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn.
12ꞌMưa ꞌphắn ꞌcốn ꞌI‑ꞌsa‑ên pay dú nẳng ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌlẹo, ꞌGiê‑ꞌkhôn‑da ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSa‑ăn‑ꞌthiên,
ꞌSa‑ăn‑ꞌthiên ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSa‑ꞌlu‑ba‑bên.
13ꞌSa‑ꞌlu‑ba‑bên ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑bi‑út,
ꞌA‑bi‑út ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ên‑da‑kim,
Ên‑da‑kim ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌsôn.
14ꞌA‑ꞌsôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSa‑đốc,
ꞌSa‑đốc ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌkhim,
ꞌA‑ꞌkhim ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ên‑ꞌli‑út.
15Ên‑ꞌli‑út ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑ꞌlê‑a‑sa,
Ê‑ꞌlê‑a‑sa ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌMặt‑ꞌthan,
ꞌMặt‑ꞌthan ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Da‑ꞌkhộp.
16Da‑ꞌkhộp ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Dô‑ꞌsệp lỏ#ꞌmen phủ pên phua ꞌnáng ꞌMa‑ꞌli‑a, ꞌnáng ꞌMa‑ꞌli‑a pên ꞌếm ꞌGiê‑ꞌsu phủ khék#ꞌva Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnặn#lo.
17ꞌSướng ꞌnặn, ꞌnặp té ꞌchua pú Ắp‑ꞌla‑ꞌham ꞌmá ꞌhọt pua Đa‑ꞌvịt ꞌcọ đảy síp sí ꞌchua#ꞌcốn, ꞌnặp té ꞌchua pua Đa‑ꞌvịt ꞌmá ꞌhọt ꞌchớ chuốp pắt pay cá ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌnặn ꞌcọ đảy síp sí ꞌchua#ꞌcốn, ꞌlẹo ꞌnặp té ꞌchớ pay cá ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌmá ꞌhọt ꞌchua Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌcọ đảy síp sí ꞌchua#ꞌcốn.
ꞌVến ók Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt
18ꞌVến ók Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt pên ꞌsướng#ꞌnị: ꞌNáng ꞌMa‑ꞌli‑a phủ pên ꞌếm Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn, ꞌtan Dô‑ꞌsệp đảy cáo ôm ꞌvạy#ꞌlẹo. Cón ꞌchí sú hảư pên phua ꞌmía#căn, ꞌnáng ꞌMa‑ꞌli‑a đảy ꞌmí ꞌtọng ꞌlẹo ꞌcọ ꞌdọn phép ꞌquiến Chảu Khuôn Saư hảư ꞌnáng#ꞌmí. 19ꞌTan Dô‑ꞌsệp phủ pên phua cáo ꞌnặn pên ꞌcốn đi ꞌmí#ꞌmen, ꞌtan báu#é ꞌdệt hảư ꞌnáng nả ꞌhại tó ꞌpi ꞌnọng bản#ꞌmướng, ꞌtan chắng ngắm ꞌchí ꞌhạng sia báu#hảư phaư#ꞌhụ.
20Cuông ꞌchớ ꞌtan Dô‑ꞌsệp ngắm ꞌsướng#ꞌnặn, ꞌcọ ꞌmí tiên ꞌchạư#1:20 Tiên ꞌchạư, ꞌquám ꞌLáo ꞌva, ꞌthế ꞌvạk‑đa, ꞌquám Keo ꞌva, thiên‑sứ. chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ók ꞌmá nẳng ꞌláng phăn#ꞌva, “Dô‑ꞌsệp ꞌchựa sai pua Đa‑ꞌvịt#ꞌhới, ꞌnhá ngắm ꞌluống săng au ꞌMa‑ꞌli‑a pên ꞌmía#chảu. ꞌNáng ꞌmí ꞌtọng ꞌnặn ꞌcọ ꞌdọn phép ꞌquiến Chảu Khuôn Saư hảư ꞌmí#ꞌló. 21ꞌNáng ꞌchí ók ꞌlụk pên phủ#ꞌchái. Hảư chảu púk ꞌchư#ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌpưa ꞌTan phủ ꞌnị ꞌchí pên phủ ꞌchoi dên ꞌpay ꞌTan hảư khói sia báp ꞌsội ꞌnặn#lo.”
22ꞌSướng ꞌnặn, ꞌpưa hảư hên pên ók ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom hảư ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌvạy cón ꞌnặn#ꞌva, 23“Sao siểng pót ꞌchí ꞌmí#ꞌtọng, ꞌlẹo ꞌchí ók ꞌlụk pên phủ#ꞌchái, sau ꞌchí khék ꞌchư ꞌva Ê‑ꞌma‑ꞌnu‑ên, ꞌchư ꞌnị mai#ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá dú nẳng ꞌsúm#ꞌháu.”
24ꞌTan Dô‑ꞌsệp ꞌhụ ꞌmưa tứn khửn#ꞌlẹo, ꞌcọ khan ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám tiên ꞌchạư chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom đảy#sắng, ꞌdiến au ꞌnáng ꞌMa‑ꞌli‑a ꞌmá pên ꞌmía#chảu. 25Hák#ꞌva báu#khảu ú sú ꞌnón ꞌtạu ꞌhọt ók ꞌlụk#ꞌchái, Dô‑ꞌsệp chắng púk ꞌchư#ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy