YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
Na tipuna Jisas Krais
(Luk 3.23–38)
1Teenei te moe iho na tipuna Jisas Krais te mokopuna Devit raa, tena Devit he mokopuna Abraham.
26a Aanei na inoa na tipuna Jisas Krais kaamata Abraham haere no tae te saaita te tuku Devit: Abraham, Aisak, Jekop, Juda ia ma na taina aia raa, tena Peres laaua ma Sera (te tinna laaua raa ko Tamar), Hesron, Ram, Aminadap, Nason, Salmon, Boas (te tinna aia raa ko Rehap), Obet (te tinna aia raa ko Rut), Jesi, tena te tuku Devit.
6b11 Tena kaamata Devit haere no tae te saaita na tama Israel raa ni too ria no kkave i Babilon: Devit, Solomon (te tinna aia raa ko te avana Uria i mua), tena Rehoboam, Abaija, Asa, Jehosafat, Jehoram, Usaia, Jotam, Ahas, Hesekaia, Manase, Amon, Josaia, tena Jehoiakin ia ma na taina aia raa.
1216 Aanei alaa tipuna taatou e mmau hoki i roto te launiu kaamata te saaita i muri na tama Israel raa ni too ria no kkave i Babilon haere no tae te saaita Jisas ni haanau iho: Jehoiakin, Sealtiel, Serubabel, Abiut, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliut, Eliesa, Matan, Jekop, tena Josep te avana Meri te tinna Jisas tera na tama e kanna ma ko te Mesaia raa.
17Ia tena e isi sanahuru ma haa na tautama kaamata te saaita Abraham haere no tae te saaita Devit, tena e isi hoki teeraa sanahuru ma haa na tautama kaamata te saaita Devit haere no tae te saaita na tama Israel raa ni too ria no kkave i Babilon raa, tena e isi hoki teeraa sanahuru ma haa na tautama kaamata te saaita na tama Israel raa ni too ria no kkave i Babilon haere no tae te saaita Jisas ni haanau iho raa.
Jisas Krais ku haanau iho
(Luk 2.1–7)
18Teenei ko na tattara i te haanau iho Jisas. Meri te tinna Aia raa e hakamattino ma ki avana Josep, e meia i mua laaua e hakapaa, Meri ku iroa pera ma aia ku hai tama i na mahi TeAnana Tapu. 19Josep he tama e ppena tahi na mee e ttonu, tena aia se hihai ma ki mee Meri ki napa i mua na karemata na tama hakaatoa; kito aia ki mee na maanatu ma ki tiaki hemuu Meri. 20Te saaita aia koi noho koi ma na maanatu aia ma ki peesia Meri raa, te ensel TeAriki raa ku tuu ake i roto te miti no meake ma, “Josep, te mokopuna Devit, auu se mataku te too Meri ki mee mo avana akoe. Maitaname aia e hai tama i na mahi TeAnana Tapu. 21Meri e me ki haanau te tamariki tanata, tena akoe ku hui te inoa te tamariki naa Jisas, maitaname te Tamariki naa e me ki hakasao te kanohenua Aia raa i taha ma na hai sara laatou.”
22Tena na mee nei hakaatoa e kapihi mai ki huri mai te hakamaoni hea TeAtua ni tattara ake na profet Aia raa ma,
23“He taukupu e tonu e me ki hai tama
no haanau te tamariki tanata,
tena te tamariki naa e me ki hui Imanuel”
(e mee ma, “TeAtua e noho ma taatou”).
24Josep ku mahike i aruna, tena ki too Meri no avvana laaua. Josep e tautari hea te ensel raa ni tattara ake aia ki ppena raa. 25Emeia Josep se moemmoe laaua ma Meri haere no tae roo te saaita Meri ni haanau te tamariki tanata raa. Tena Josep ki hui te inoa te tamariki raa Jisas.

Currently Selected:

Matthew 1: nuq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy