Matio 1
OBTP

Matio 1

1
Jizọs Kraịst Ḅe Ḅieju-aḍapụ Ma
(Luk 3.23-38)
1Mịn Jizọs Kraịst Ḅe pakaḅo furo mị simeọkụ-ẹ, Devid furo ḅie pakaḅo ḅọ Ḅe, Devid anị Ebraham furo ḅie pakaḅo ḅọ ḅe. 2Ebraham ḅe Aịzịk ḅe yimẹ; Aịzịk ḅe Jekọb ḅe yimẹ, Jekọb ḅe Juda ḅe yimẹ pịkị oria owuapụ mịnapụma na, 3Juda ḅe Pẹrẹz ḅe na Zira ḅe na yimẹ (inia nyengima anị Tema ma-ẹ); Pẹrẹz ḅe Hẹzrọn ḅe yimẹ; Hẹzrọn ḅe Ram ḅe yimẹ; 4Ram ḅe Aminadab ḅe yimẹ; Aminadab ḅe Nashọn ḅe yimẹ; Nashọn ḅe Salmọn ḅe yimẹ; 5Salmọn ḅe Boaz ḅe yimẹ (Rehab ma nyọngọrọ-ẹ); Boaz ḅe Obẹd ḅe yimẹ (Ruf ma nyọngọrọ-ẹ); Obẹd ḅe Jẹsi ḅe yimẹ, 6Jẹsi ḅe Amanyanaḅọ Devid ḅe yimẹ.
Devid ḅe Sọlọmọn ḅe yimẹ (nyọngọrọma anị Yuraya ḅe tarọ ma-ẹ;) 7Sọlọmọn ḅe Rihoboam ḅe yimẹ, Rihoboam ḅe Abaịja ḅe yimẹ, Abaịja ḅe Esa ḅe yimẹ, 8Esa ḅe Jẹhoshafat ḅe yimẹ, Jẹhoshafat ḅe Joram ḅe yimẹ, Joram ḅe Ọzaya ḅe yimẹ, 9Ọzaya ḅe Jotam ḅe yimẹ, Jotam ḅe Ehaz ḅe yimẹ, Ehaz ḅe Hẹzekaya ḅe yimẹ. 10Hẹzekaya ḅe Manasẹ ḅe yimẹ, Manasẹ ḅe Amọn ḅe yimẹ, Amọn ḅe Josaya ḅe yimẹ. 11Josaya ḅe Jekonaya ḅe na oria owuapụ mịnapụma na yimẹ, anị ini Izrẹlapụma nwọ sẹịn Babilọn mun sịkị mị ḅụ.
12Ini tomonima sẹịn Babilọn mun ḅọrọ so sịkị: Jekonaya ḅe Shealtịẹl ḅe yimẹ, Shealtịẹl ḅe Zẹrubabẹl ḅe yimẹ, 13Zẹrubabẹl ḅe Abịụd ḅe yimẹ, Abịụd ḅe Ẹlaịakịm ḅe yimẹ, Ẹlaịakịm ḅe Azọ ḅe yimẹ. 14Azọ ḅe Zadọk ḅe yimẹ, Zadọk ḅe Akịm ḅe yimẹ, Akịm ḅe Ẹlịud ḅe yimẹ, 15Ẹlịud ḅe Ẹleaza ḅe yimẹ, Ẹleaza ḅe Matan ḅe yimẹ, Matan ḅe Jekọb ḅe yimẹ, 16Jekọb ḅe Josẹf ḅe yimẹ, Meri ma dewu ḅe, Jizọs nyengima, ini Kraịst se chịn ḅọ Ḅe.
17Ebraham ḅe ḅụ sakị mun Devid ḅe la, oyi inein-a ḅụọ fịnjị-ẹ, Devid ḅe ḅụ ọkịmun ini tomonima sẹịn so Babilọn mun sịkị mị la, pịkị oyi inein-a ḅụọ fịnjị-ẹ, anịsịkị mị ọkịmun ini Kraịst Ḅe yi sịkị mị la, pịkị oyi inein-a ḅụọ fịnjị-ẹ.
Jizọs Kraịst Ḅe Yi Mị
(Luk 2.1-7)
18Mịn ini wẹrị Jizọs Kraịst Ḅe yi ọkụ mị-ẹ. Josẹf ḅe Jizọs nyengi Meri ma nwọ ọlọmẹ árị na simeḅịa ẹrẹchị, ọkụma ma ini simekaogbo, á ḍọkịḅo ọrịmẹ na á sime kọnsam, Fịafịa Tẹmẹ Ḅe kụrọ ḅụ. 19Josẹf ḅe sịkịmamgba karakaraye mịẹmịẹḅọ-ẹ, anịẹrẹchị ò ḅikẹ ori amaogbo Meri ma ḅụgererema; anị gose ọ̀ tọnmẹ na ọ̀ ḅọịma á ḅụ ḅarasinḅịa. 20Ọ̀ mịn mị nwọ koromarịogbo, Nyanaḅọ Ḅe enjẹlḅọ ḍawọju ọ̀ ḅụ se ò ḍie, se nwọ ḅẹmẹ “Josẹf, Devid furo ḅie ḅọ, ḅalafama, Meri ma ọkị se ị́ ta mịẹ, Fịafịa Tamụnọ Ḅe Tẹmẹ Ḅe ḅụ á ḅọrọ mịn sime mị kọnmẹ. 21Árị owutọkụ yiḅịa, Jizọs ị́ nwọse Ọ̀ chịnḅịa—anịatịḅị Ori Oria tomonima nwọ ḍụaḅọrọmaḅịa, inia sima ḅie.”
22Mịọkụ ma ye mamgba mịẹmẹ, mịẹse Nyanaḅọ Ḅe Oria ịkịankoroḅọ ḅe ḅụ ḅọrọ se kọn ọkwẹịn mị ḅo kọkọmaye sọḅịa ḅara, 23“Ma owuḅọ nemika eremenitọkụ furaḅịa, se owutọkụ yiḅịa, se ini Imanụẹl nwọse Ọ̀ chịnḅịa” (anị fiearịye “Tamụnọ mine na omi-ẹ”).
24Josẹf ḅe mọnọ ḅụ sịsẹ sịkị, Nyanaḅọ Ḅe enjẹlḅọ ḅe ḍuko ọ̀ pịrị na mịẹ nwọ ḅẹ ḅara mị ọ̀ nwọ mịẹmẹ. Anịeso ò Meri ma na simemẹ, 25ọkụma ori árị na gbolomakẹ ọkịmun árịa tarị owutọkụ ḅe yi koroma sịkị lamẹ, se Josẹf ḅe nwọse ọ̀ chịnmẹ Jizọs.