YouVersion Logo
Search Icon

Mathliyu 1

1
Kakaɗər Dur Ar Yesu Kristi
(Luk 3:23-38)
1Ngəni an kakaɗər dur ar Yesu Kristi, kəkar Dauda, na akwa dur ar Ibrahim.
2Ibrahim ku ya Ishaku,
Ishaku ku ya Yakub,
Yakub ku ya Yahuda kəga maɗada'ni.
3Yahuda ku ya Perez ka Zera adzə Tamar.
Perez ku ya Hezron, Hezron ku ya Aram,
4Aram ku ya Amminadab,
Amminadab ku ya Nashon,
Nashon ku ya Salmon,
5Salmon ku ya Bowaz. Mama'ni tsuwa an Rahab.
Bowaz ku ya Obed. Mama'ni tsuwa an Ruth.
Obed ku ya Yesse,
6Yesse ku ya Kuthli Dauda.
Dauda ku ya Solaman. Mama'ni tsuwa an hwatu mwalar Uriya.
7Solaman ku ya Rehobowam,
Rehobowam ku ya Abija,
Abija ku ya Asa,
8Asaf ku ya Yehoshafat,
Yehoshafat ku ya Yoram,
Yoram ku ya Uzziya,
9Uzziya ku ya Yothlam,
Yothlam ku ya Ahaz,
Ahaz ku ya Hezekiya,
10Hezekiya ku ya Manasse,
Manasse ku ya Ammon,
Ammon ku ya Yosiya,
11Yosiya ku ya Yekoniya ka maɗama'ni, akwa sakatə mdə fatə ɗa ka mwantə ɗa akwa mafakur ahar Babila.
12Antə aghəla tə mdə ku mwantə ɗa akwa mafakur ahar Babila, Yekoniya ku ya Sheyaltiyel,
Sheyaltiyel ku ya Zerubbabel,
13Zerubbabel ku ya Abihud,
Abihud ku ya Eliyakim,
Eliyakim ku ya Azor,
14Azor ku ya Zadok,
Zadok ku ya Akim,
Akim ku ya Eliyud,
15Eliyud ku ya Eleyazar,
Eleyazar ku ya Mathlan,
Mathlan ku ya Yakub,
16Yakub ku ya Yusuf salər Maryamu,
Maryamu ku ya Yesu, tsa natə mda ana kəga ni Kristi.
17Antə apani, baɗitə ka Ibrahim ka vədza aka Dauda, zamanayeri aɗi kumnya nfwar. Baɗitə ka Dauda ka vədza aka sakatə mdə fatə mjir Israila ka mwantə ɗa akwa mafakur ahar Babila, zamanayeri kumnya nfwar. Tsuwa baɗitə ka thlatər ɗa akwa mafakur ahar Babila ka vədza aka yaɓəladzər Kristi, zamanayeri kumnya nfwar.
Yaɓəladzər Yesu Kristi
(Luk 2:1-7)
18Nggədza laku tə mdə ku yaɓəla Yesu Kristi akwa. Sakatə Yusuf akwa bara kəl Maryamu na mama' Yesu, tsu akəmata da a mbwa ngyika, antə mji wuta abbər Maryamu ka dzari suɗa atar Mambəl na Ɓɗakkarkara. #Luk 1:27 19Tsuwa Yusuf na ɓzərdakwiyirni an mdə na pwa, antə tsa aɗi bara ka tsa tsi səliyir Maryamu wa, antə tsa bara laku tə ka tsa nggəlar ni akwa ɗuwari. 20Amma sakatə tsa akwa dzama ata kəra su ngəni, təng mdərthlentərhyel laga wutədzi alari akwa suni, ka pəla, “Yusuf na ɓzər Dauda, ga aɗiya thlivər kəl Maryamu ka tsa ndzi mwalankiri wa, kamnyar hur na adzə ni ni thlata akəla Mambəl na Ɓɗakkarkara. 21Tsa ata ya ɓzər sal, antə ga ata vətə thləmari Yesu, kamnyar tsa ata si mbantə mjirni akwa bikər ɗa.” #Luk 1:31
22Shanga suayeri ngəni ku hara kamnyar nghyaɓəla su tə Mthlaku pəla atar naɓiyayeri abbər,
23“Ɓzərngkwa ata sə hara dza suɗa!
Tsa ata sə yaɓəla ɓzər sal,
antə mda ata sə kəga ni Immanuwal.”
Karapur Immanuwal an, “Hyel ata vəi duku ka mburu.”
24Sakatə Yusuf ku thlata ata heni, antə tsa hara tsu apatə mdərthlentərhyel ni ku tsawa alari. Tsa kətə Maryamu tə tsa ndzi mwalankiɗa. 25Amma tsa aɗi ləmbwa adzə ni wa, har tar tə tsa yaɓəla ɓzər ni. Antə Yusuf vəta alari thləm Yesu. #Luk 2:21

Currently Selected:

Mathliyu 1: KNB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy