Mathêu 1
HREB

Mathêu 1

1
Xinoi Chuaq Jêxu Crich
(Luc 3:23–38)
1Cô xinoi da Chuaq Jêxu Crich, hadrech Đawit, con xau Ap-ra-ham.
2Ap-ra-ham xa-ông ca Isac,
Isac xa-ông ca Jacôp,
Jacôp xa-ông ca Juđa wa oh daq haq.
3Juđa wa Tama mai d, xa-ông ca Perex wa Xêra,
Perex xa-ông ca Hêtrôn,
Hêtrôn xa-ông ca Aram.
4Aram xa-ông ca A-mi-na-đap,
A-mi-na-đap xa-ông ca Na-ach-son,
Na-ach-son xa-ông ca Sanhmôn.
5Sanhmôn wa Rahap mai haq, xa-ông ca Bô-ô,
Bô-ô wa Rut xa-ông ca Ôbêt,
Ôbêt xa-ông ca Jêsê.
6Jêsê xa-ông ca bùa Đawit.
Đawit yŏc mai Uria xa-ông ca Sa-lô-môn.
7Sa-lô-môn xa-ông ca Rê-hô-bô-am,
Rê-hô-bô-am xa-ông ca A-bi-ja,
A-bi-ja xa-ông ca Asap.
8Asap xa-ông ca Jê-hô-sa-phat,
Jê-hô-sa-phat xa-ông ca Jôram,
Jôram xa-ông ca Ôxia.
9Ôxia xa-ông ca Jôtham,
Jôtham xa-ông ca Acha,
Acha xa-ông ca Ê-xê-chia.
10Ê-xê-chia xa-ông ca Ma-na-se,
Ma-na-se xa-ông ca Amon,
Amon xa-ông ca Jôsia.
11Jò ti rùp wì tŏc Diac Ba-bi-lôn, Jôsia xa-ông ca Jê-cô-nia wa oh daq haq.
12Ŏi ta Ba-bi-lôn,
Jê-cô-nia xa-ông ca Sa-an-thi-ên,
Sa-an-thi-ên xa-ông ca Xô-rô-ba-bên.
13Xô-rô-ba-bên xa-ông ca A-bi-ut,
A-bi-ut xa-ông ca Ê-li-a-kim,
Ê-li-a-kim xa-ông ca Axô.
14Axô xa-ông ca Xađoc,
Xađoc xa-ông ca Achim,
Achim xa-ông ca Ê-li-ut.
15Ê-li-ut xa-ông ca Ê-li-a-xa,
Ê-li-a-xa xa-ông ca Mathan,
Mathan xa-ông ca Jacôp.
16Jacôp xa-ông ca Jôsep, aih ŏng Mari. Mari, haq xa-ông ca Chuaq Jêxu, wì creo Haq Crich.
17'Màng aih, enh Ap-ra-ham trùh Đawit, dìq dŏng 14 'nhòng. Enh Đawit trùh jò wì 'bìq rùp tŏc Diac Ba-bi-lôn, hadai 14 'nhòng. Enh jò wì 'bìq rùp tŏc Diac Ba-bi-lôn trùh Chuaq Jêxu Crich, hadai 14 'nhòng.
Bìac Xa-ông ca Chuaq Jêxu
(Luc 2:1–7)
18Bìac xa-ông ca Chuaq Jêxu Crich khoi i 'màng cô: Jò Mari miq Chuaq Jêxu khoi hùaq broq mai Jôsep, wa 'nhòq lah caq ŏi ti dabau, mahaq Mari khoi hadràp nhò cwìang Yiang Hadròih. 19Jôsep mangai ma hùaq broq ŏng haq, aih mangai lem manoh, ùh enh wì capoch 'mèq, haq hèm trong cađac hlèp Mari.
20Mahaq jò haq 'nang hèm bìac aih, i mòiq 'bình plình Chuaq loh mahno ca haq jò haq apô, doi: “Ô Jôsep con xau Đawit, ìh apaq yùq yŏc Mari broq mai, ma jah 'màng aih Con haq ma 'nang hadràp enh Yiang Hadròih. 21Haq jah xa-ông mòiq toq Con Calô, ìh ep hiniq ca Haq, Jêxu, ma jah 'màng aih Haq jah dèch jàn Haq loh khoi enh tôiq lôi.”
22Rìm bìac khoi i 'màng aih, đòiq broq xìt bàu Chuaq ma Haq khoi am mangai capoch thai Boc Plình achìh adroi: 23“Cô èh, i mòiq ngai gu adrùh xriu ŏi jiang, xa-ông mòiq toq Con Calô.” Khoi èh wì hiniq ca Con Calô aih hiniq: “Em-ma-nu-ên, aih Boc Plình ŏi ti bèn.”
24Jôsep rìu, broq tiaq troi bàu 'bình plình khoi tanap, hi yŏc Mari broq dèh mai. 25Mahaq wa ùh caq ŏi ti dabau trùh jò Mari xa-ông mòiq toq Con Calô, hiniq Haq Jêxu.

© 201̣̣9 WEC International


Learn more about Sech Hadròih