YouVersion Logo
Search Icon

Mat'fey 1

1
İsus Xrist'osi əsil
(Luk'. 3:23-38)
1Avrahami nəsiləxun bakala, Davidi Ğar İsus Xrist'osi bavoox-kalboox moroxe bake:
2Avrahamaxun İsaak'e bake. İsaak'axun İak'ove bake. İak'ovaxun İuda q'a iz viçimuxe bake. 3İudaxun Tamaren eçeri P'eres q'a Zerahe bake. P'eresaxun Xesrone bake. Xesronaxun Rame bake. 4Ramaxun Amminadave bake. Amminadavaxun Naxşone bake. Naxşonaxun Salmone bake. 5Salmonaxun Raxaven eçeri Boaze bake. Boazaxun Rut'en eçeri Ovede bake. Ovedaxun Yesseye bake. 6Yesseyaxun David padçağe bake.
Davidaxun Solomone bake. Solomoni nana süft'ə Uriyay çuuxe bakey. 7Solomonaxun Rexavame bake. Rexavamaxun Aviyane bake. Aviyaxun Asane bake. 8Asanaxun Yehoşafat'e bake. Yehoşafat'axun Yehorame bake. Yehoramaxun Uzziyane bake. 9Uzziyaxun Yot'ame bake. Yot'amaxun Axaze bake. Axazaxun Xizgiyane bake. 10Xizgiyaxun Menaşşene bake. Menaşşenaxun Amone bake. Amonaxun Yoşiyane bake. 11Vavilona sürgünə bakala vədinest'a Yoşiyaxun Yek'onya #1:11 Yek'onya - t'iyə̌mi s'i Yehoyak'in. q'a iz viçimuxe bake. #1:11 2 Padç. 24:14-15; 2 Hadis. 36:10; Yer. 27:20
12Vaviloni sürgünəxun oşa Yek'onyaxun Şealt'iele bake. Şealt'ielaxun Zerubbabile bake. 13Zerubbabilaxun Avihune bake. Avihunaxun Elyak'ime bake. Elyak'imaxun Azure bake. 14Azuraxun Sadok'e bake. Sadok'axun Yaxime bake. Yaximaxun Yelihude bake. 15Yelihudaxun Eleazare bake. Eleazaraxun Mat't'ane bake. Mat't'anaxun İak'ove bake. 16İak'ovaxun Mariyay işq'ar İosife bake. Mariyaxunal Xrist'os k'aleğala İsuse bake.
17Metərluğen, Avrahamaxun burqi hari David nanaxun bakamin bip'es's'e nəsil, Davidaxun burqi hari Vavilona sürgün baksunal śirik' bip'es's'e nəsil, Vavilona sürgün baksunaxun mağay, hari Xrist'os nanaxun bakaminal bip'es's'e nəsile badalbake.
İsus Xrist'osi nanaxun baksun
(Luk'. 2:1-7)
18İsus Xrist'osi nanaxun baksun metəre baki. İsusi Nana Mariya İosifaxun nišanluney. Ama şorox hələ işq'ar-çuux bakamin Mariyay Ǐvel Urufi tərəfəxun bǐhi baksune ç̌oyel c'eri. #1:18 Luk'. 1:26-27 19Mariyay nišanlu İosif düzgün amdarey, şot'ay biyaburbaksuna tene çuresay, şot'o görəl exlət taśi amdarxoy ǰomo baft'amin c'əp'k'incə şot'oxun iz nišana qayst'une çureśi. 20Ama me fikirə harit'uxun oşa, mone, içu nep'e boş Q'ončuğoy sa angel ak'eśi pine: «Davidi ğar İosif! Mariya vaynak' çuux haq'sunaxun ma q'ǐba, şot'o görə ki, şot'ost'a bakala əyel Ǐvel Urufaxune. 21Mariyan sa ğar eçale, Şot'ay s'iya İsus #1:21 İsus - əbrani muzin: "Q'ončuğon çark'esest'a" laxa, şot'aynak' ki, Şot'in İz azuk'a içoğoy günaxxoxun çark'est'ale». #1:21 Luk'. 1:31
22Morox bito Q'ončuğon xavareçala pest'i me əyit bex p'ap'seynak'e baki:
23«Mone, kul nu laft'i sa xuyər bǐhi baki Ğar eçale, İz s'iya Emmanuel #1:23 Emmanuel - əbrani muzin: "Buxačux yaxune" laxalt'un». #1:23 İsa. 7:14
24İosif nep'axun muğurbakit'uxun oşa Q'ončuğoy angelen içu bürüşi k'inək'əl bine, Mariya haq'i içeynak' çuuxe bi. 25Ama əyel nanaxun bakamin İosifen şot'oxun ı̌šaluğ tene bi. Nanaxun baki körpəy s'iyal İsuse laxi. #1:25 Luk'. 2:21

Currently Selected:

Mat'fey 1: udi

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy