YouVersion Logo
Search Icon

Matta 1

1
Kadaada ma Yasu
(Lüüka 3.23–38)
1Sorne ya ma nagereene ma kadaada ma Yasu Almasiihi, ꞌbiiꞌbala ya Dawud, ꞌbiiꞌbala ya Abrahiim.
2Abrahiim tageene Ishak,
Ishak tageene Yaguub,
a Yaguub tageene Yahüüsa nja nagöre tanno iini.
3A Yahüüsa tageene Fares nja Zareh ndama Tamar,
a Fares tageene Hasrüün,
a Hasrüün tageene Aram.
4A Aram tageene Aminadab,
Aminadab tageene Nahashön,
a Nahashön tageene Salmöön.
5A Salmöön tageene Büwas ndama Rihab,
a Büwas tageene Obiid ndama Rawus,
Obiid tageene Yessi.
6A Yessi tageene Dawud ya uugaara ya.
A Dawud tageene Siliman ndama aka tammo Üüriya.
7A Siliman tageene Rahabam,
a Rahabam tageene Abiya,
Abiya tageene Asa.
8Asa tageene Yüshafat,
a Yüshafat tageene Yüram,
a Yüram tageene Üsiya.
9A Üsiya tageene Yüsam,
a Yüsam tageene Ahas,
Ahas tageene Hasakiya.
10A Hasakiya tageene Manasi,
a Manasi tageene Amüün,
a Amüün tageene Yüsiya.
11A Yüsiya tageene Yakniya nja nagöre tanno iini ka ürüünü ma tadasaga ka Babil.
12A kadu kanco ka tadasaga ka Babil ya,
a Yakniya tageene Shaltiil,
a Shaltiil tageene Zarbabil.
13A Zarbabil tageene Abiyahüüt.
Abiyahüüt tageene Aliyakiim.
Aliyakiim tageene Asüür.
14Asüür tageene Sadük,
a Sadük tageene Akiim,
a Akiim tageene Alyüd.
15Alyüd tageene Aliaser,
a Aliaser tageene Mattan,
a Mattan tageene Yaguub.
16A Yaguub tageene Yüüsïf nyuri ya Mariyom tammo ageene Yasu mo, ya ana eere aꞌda Almasiihi ya.
17A sere ya nyeꞌdꞌde ndama Abrahiim ööꞌdö ka Dawud, öꞌdö adaꞌbaaga afünü egïïsö. Kandöꞌdö ndama Dawud alla aaco ka tadasaga ka Babil, a sere ya miini ya öꞌdö adaꞌbaaga afünü egïïsö. A sere ya öꞌdö ndama Babil ya alla aaco ka Almasiihi öꞌdö adaꞌbaaga afünü egïïsö.
Teenedene na Yasu Almasiihi
(Lüüka 2.1–7)
18Teenedene na Yasu Almasiihi kungngo, ka Yüüsïf ka tagümmünü Mariyom kuꞌbu ya, maduna eyi yoono ka küröönö ndama Koronggore tiya Insili ya aꞌda küfürü taꞌduga ajeene. 19A Yüüsïf iꞌi aꞌdiila iꞌi taalo asaasa tanangnga modolo oono ka oona, ïkïrï ka asaasa taadha kono kumu kume ünꞌdügüngngö.
20A kini ka tasïnggïrï ma tumma tanno ya, a tadhangga ma Masala öꞌdö kini a kümböödö iki iini, “Yüüsïf ꞌbiiꞌbala ya Dawud, fa tariꞌba ma taꞌduga aka müüdü Mariyom kada aka tammo üüdü, kudumma tagüröönö tanno oono ka oona no, ndama Koronggore tiya Insili ya. 21Mara teene ꞌbiiꞌbala nanangnga eere iini aꞌda Yasu, kudumma iini kara toolona kadu niini ka eema tiya toroko ya.”
22Tumma no ka inynyo ööye miini afa ma tiya Uugaara ka takatiraana a nïïnö tanno neꞌbi Asaya no kungngo,
23“ꞌBadaada ma tölömü mara tagüröönö meene ꞌbiiꞌbala
kanangnga eere iini aꞌda Emanwiil”#Asaiya 7.14
aꞌda, Masala nja angnga.
24Ka Yüüsïf ka ajeene ka tarigide ya, adagalinggo afa ma tiya tadhangga ma Masala ka tirina iini ya, aꞌduga aka miini. 25Lakiini iꞌi itaalo ïïyü nja oono midhi ma tageene ꞌbiiꞌbala yoono, a Yüüsïf tanangnga eere iini aꞌda Yasu.

Currently Selected:

Matta 1: Katcha

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy