YouVersion Logo
Search Icon

Mateyo 1

1
Bamashali bakulukulu ba Yesu
(Luka 3:23-38)
1Uwu e mulongo wa bamashali bakulukulu ba Yesu, mushukulu wa Dafeti, uyo walikuba mushukulu wa Abulahamu.
2Abulahamu walasema Isake, nendi Isake walasema Yakobo, Nendi Yakobo walasema Yuda ne bakwabo, 3Yuda walasema Pelesi ne Sela muli Tamala, Pelesi walasema Hesiloni, Nendi Hesiloni walasema Lamu, 4Lamu walasema Aminadabu, nendi Aminadabu walasema Nasoni, nendi Nasoni walasema Salumoni, 5Salumoni walasema Bowasi muli Lahabi, nendi Bowasi walasema Obedi muli Lute, nendi Obedi walasema Jesi, 6Jesi walasema Mwami Dafeti, nendi Dafeti walasema Solomoni mu mukashi walikuba wa Uliya. 7Solomoni walasema Lehabyamu, nendi Lehabyamu walasema Abiya, nendi Abiya walasema Asa, 8nendi Asa walasema Yehosafati, nendi Yehosafati walasema Yolamu, nendi Yolamu walasema Usiya, 9Usiya walasema Yotamu, Nendi Yotamu walasema Ahazi, Nendi Ahazi walasema Hezekiya, 10nendi Hezekiya walasema Manase, nendi Manase walasema Amoni, nendi Amoni walasema Yosiya, 11Yosiya walasema Yekoniya ne bakwabo pacindi bana Baisilayeli mpobalikumantwa busha ku Babulo.
12Baisilayeli mpobalamantwa busha ku Babulo, Yekoniya walasema Salatiyele nendi Salatiyele walasema Zelubabele, 13nendi Zelubabele walasema Abiyudi, Abiyudi walasema Eliyakimu nendi Eliyakimu walasema Asolo, 14Asolo walasema Sadoki, nendi Sadoki walasema Akimu, nendi Akimu walasema Eliyudi, 15Nendi Eliyudi walasema Eliyasala, nendi Eliyasala walasema Matani, Matani walasema Yakobo, 16Nendi Yakobo walasema Yosefe ibendi Maliya, uyu Maliya e walasema Yesu lakwiwangeti Klistu Mupulushi Walaiwa usa. 17Neco, kufuma pali Abulahamu kushika pali Mwami Dafeti, palikuba misemano likumi ne ina, kayi kufuma pali Mwami Dafeti kushika pacindi bana ba Isilayeli mpobalamantwa busha kuya ku Babulo, napo palikuba misemano likumi ne ina, kayi kufuma pacindi ca kumantwa busha ku Babulo kushika pacindi ca Klistu, napo palikuba misemano likumi ne ina.
Kusemwa kwa Yesu Klistu
(Luka 2:1-7)
18Lino kusemwa kwa Yesu Klistu kwalenshika munshila iyi. Pacindi Maliya banyina Yesu mpobalikuba bamamikilwa kuli Yosefe. Nomba kabatana baya kumalili, Maliya walacanika ne libunda kupitila mu ngofu ya Mushimu Uswepa. 19Yosefe walikuba muntu walulama, nkalayanda kumusebanya pantangalala, walayeya kupwisha bubambo bwa cikwati kwakubula kwishiba bantu. 20Kaciyeya cakwinsa mungelo wa Mwami Lesa walamubonekela muciloto ne kumwambileti, “Yosefe mwanendi Dafeti kotatina kumumanta Maliya kuba mukashobe, ili libunda ndyakute ni ngofu ya Mushimu Uswepa. 21Nakatumbuke mwana mutuloba uyo ngoshi mukatumbe lina eti Yesu, pakwinga nakapulushe bantu bakendi ku bwipishi bwabo.”
22Ibi byalenshika kwalikuba kukwanilisha ncalamba Mwami kumushinshimi kwambeti 23“Mulindu nakabe ne libunda ne kutumbuka mwana mutuloba uyo eti akakwiweti Emanuele, uku ekwambeti ‘Lesa uli nenjafwe’ ” 24Yosefe mpwalapunduka walensa ncalamwambila mungelo wa Mwami Lesa, walamumanta Maliya kuba mukashendi. 25Nomba nikukabeco uliya kuya nendi kumalili sobwe mpaka panyuma pakutumbuka mwana mutuloba. Yosefe walamupa Lina eti Yesu.

Currently Selected:

Mateyo 1: SBT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy