YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ naxi̱i̱ síkuá Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
1Yóꞌo va̱xi ki̱vi̱ naxi̱i̱ síkuá Jesucristo; ta̱yóꞌo kúu ra sa̱ꞌya ñani síkuá ta̱rey David, ta̱yóꞌo kúu sa̱ꞌya ñani síkuá ta̱Abraham na xi̱ndo̱o xi̱na̱ꞌá.
2Ta̱Abraham xi̱kuu yivá ta̱Isaac; ta̱Isaac xi̱kuu yivá ta̱Jacob; ta̱Jacob xi̱kuu yivá ta̱Judá xíꞌin inka̱ nañani ra. 3Ta̱Judá xi̱kuu yivá ta̱Fares xíꞌin ta̱Zara, ta siꞌí o̱vi̱ ta̱yóꞌo xi̱naní ñá Tamar. Ta̱Fares xi̱kuu yivá ta̱Esrom; ta̱Esrom xi̱kuu yivá ta̱Aram. 4Ta̱Aram xi̱kuu yivá ta̱Aminadab; ta̱Aminadab xi̱kuu yivá ta̱Naasón; ta̱Naasón xi̱kuu yivá ta̱Salmón. 5Ta̱Salmón xi̱kuu yivá ta̱Booz, siꞌí ta̱Booz xi̱naní ñá Rahab. Ta̱Booz xi̱kuu yivá ta̱Obed, siꞌí ta̱Obed xi̱naní ñá Rut. Ta̱Obed xi̱kuu yivá ta̱Isaí. 6Ta̱Isaí xi̱kuu yivá ta̱rey David ta ta̱yóꞌo xa̱ꞌnda chiño no̱o̱ naIsrael, ta ta̱rey David xi̱kuu yivá ta̱Salomón. Ta siꞌí ta̱Salomón xi̱kuu ñá na̱kiꞌin ta̱David tá ni̱xiꞌi̱ yii̱ ñá ta̱no̱ó, ta̱ xi̱naní Urías.
7Ta̱Salomón xi̱kuu yivá ta̱Roboam; ta̱Roboam xi̱kuu yivá ta̱Abías; ta̱Abías xi̱kuu yivá ta̱Asa. 8Ta̱Asa xi̱kuu yivá ta̱Josafat; ta̱Josafat xi̱kuu yivá ta̱Joram; ta̱Joram xi̱kuu yivá ta̱Uzías. 9Ta̱Uzías xi̱kuu yivá ta̱Jotam; ta̱Jotam xi̱kuu yivá ta̱Acaz; ta̱Acaz xi̱kuu yivá ta̱Ezequías. 10Ta̱Ezequías xi̱kuu yivá ta̱Manasés; ta̱Manasés xi̱kuu yivá ta̱Amón; ta̱Amón xi̱kuu yivá ta̱Josías. 11Ta̱Josías xi̱kuu yivá ta̱Jeconías xíꞌin inka̱ ñani ra. Xi̱ndo̱o nayóꞌo ñoo Israel ta ki̱vi̱ saá ki̱xaa̱ nañoo Babilonia ta ki̱xáꞌá na káni táꞌan na xíꞌin naIsrael, ta ku̱ndeé naBabilonia no̱o̱ nayóꞌo. Ta saá ti̱in na naIsrael kua̱ꞌa̱n na xíꞌin na ñoo Babilonia.
12Ta saá ta̱Jeconías xi̱kuu yivá ta̱Salatiel; ta̱Salatiel xi̱kuu yivá ta̱Zorobabel. 13Ta̱Zorobabel xi̱kuu yivá ta̱Abiud; ta̱Abiud xi̱kuu yivá ta̱Eliaquim; ta̱Eliaquim xi̱kuu yivá ta̱Azor. 14Ta̱Azor xi̱kuu yivá ta̱Sadoc; ta̱Sadoc xi̱kuu yivá ta̱Aquim; ta̱Aquim xi̱kuu yivá ta̱Eliud. 15Ta̱Eliud xi̱kuu yivá ta̱Eleazar; ta̱Eleazar xi̱kuu yivá ta̱Matán; ta̱Matán xi̱kuu yivá ta̱Jacob. 16Ta̱Jacob xi̱kuu yivá ta̱José, ta ta̱José xi̱kuu yii̱ ñáMaría, ta ñáyóꞌo xi̱kuu siꞌí ta̱Jesús, ta̱ kúu Cristo.#1:16 To̱ꞌon “Cristo” kóni kachí ña: Ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios ña saka̱ku ra ni̱vi.
17Ta saá ni̱yaꞌa u̱xu̱ ko̱mi̱ naveꞌe ra, na xi̱kuu xi̱i̱ síkuá Jesucristo ña ki̱xáꞌá nda̱ kui̱ya̱ xi̱taku̱ ta̱Abraham ta̱nda̱ kui̱ya̱ xi̱taku̱ ta̱David. Ta tuku ni̱yaꞌa u̱xu̱ ko̱mi̱ naveꞌe ra, ña ki̱xáꞌá nda̱ kui̱ya̱ xi̱taku̱ ta̱David ta̱nda̱ kui̱ya̱ nañoo Babilonia ti̱in na naIsrael kua̱ꞌa̱n na ñoo Babilonia. Ta ni̱yaꞌa inka̱ u̱xu̱ ko̱mi̱ naveꞌe ra, ña ki̱xáꞌá nda̱ kui̱ya̱ ke̱e nañoo Israel ni̱xa̱ꞌa̱n na ñoo Babilonia ta̱nda̱ kui̱ya̱ ka̱ku Jesucristo.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ña ka̱ku Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18Ki̱vi̱ ka̱ku Jesucristo siꞌa ni̱xi̱yo. ÑáMaría ñá kuu siꞌí ra, ni̱xi̱yo ini ñá tonda̱ꞌa̱ ñá xíꞌin ta̱José. Ta ta̱yóꞌo, ta̱ꞌán ka̱ tonda̱ꞌa̱ ra xíꞌin ñá, ta ku̱nda̱a̱ ini ra ñóꞌo sa̱ꞌya ñá, ta o̱n si̱ví sa̱ꞌya ta̱José kía̱, chi ña ñóꞌo kúu ña sa̱ꞌya Níma̱ Ndios. 19Ta ta̱José, ta̱ kóni kuu yii̱ ñáMaría, ñii ta̱a va̱ꞌa ní ini kúu ra, ta ni̱‑xiin ra ndato̱ꞌon ra xíꞌin ni̱vi ña ñóꞌo sa̱ꞌya ñáMaría ta sakukaꞌan ra no̱o̱ ñá. Ta saá chi̱kaa̱ ini ra sandakoo seꞌé ra ñá, ña o̱n koni ndiꞌi ni̱vi ñayóꞌo. 20Tá xáni si̱ni̱ ra sandakoo ra ñá, ta ñoó ni̱ki̱si̱n ta̱José ta ni̱xa̱ní ra ñii ñaángel ke̱e no̱o̱ Ndios ki̱xi ña no̱o̱ ra, ta káchí ña saá xíꞌin ra:
―Tata José, sa̱ꞌya ñani síkuá ta̱rey David kúu ún, o̱n kuyi̱ꞌví ini ún nakiꞌin ún ñáMaría koo ñá xíꞌin ún, chi sa̱ꞌya ñá ña kaku, sa̱ꞌya Níma̱ Ndios kúu ña. 21Tá kaku ta̱a sa̱ꞌya ñá, ta chinóo ún ki̱vi̱ ra kunaní ra Jesús.#1:21 Ki̱vi̱ “Jesús” kóni kachí ña: Ndios sáka̱ku ra ni̱vi. Saá kunaní ra, chi ta̱ saka̱ku nani̱vi xa̱ꞌa̱ kua̱chi na kuu ra ―káchí ñaángel xíꞌin ta̱José.
22Ta ndiꞌi ñayóꞌo ni̱xi̱yo, chi saá xíni̱ ñóꞌó kundivi ña ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios xíꞌin ta̱profeta#1:22 Naprofeta kúu ni̱vi na káꞌa̱n ndoso to̱ꞌon Ndios. xi̱na̱ꞌá, chi ta̱profeta ni̱taa ra siꞌa:
23Ñáñaꞌa̱ loꞌo, ñá yi̱i̱ ñá ta̱ꞌán to̱nda̱a ta̱a, ta ke̱e sa̱ꞌya ñá, ta sakaku ñá ñii ta̱a loꞌo,
ta kunaní ra Emanuel,
káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ta̱profeta xi̱na̱ꞌá. Ta ki̱vi̱ “Emanuel” kóni kachí ña saá: Ndios yóo ra xíꞌin yó.
24Ta saá na̱káxín ini ta̱José, ta nda̱koo ra, ta ki̱sa ndivi ra tá yóo ndiꞌi ña ni̱ka̱ꞌa̱n ñaángel xíꞌin ra, ta na̱kiꞌin va̱ꞌa ra ñáMaría ndu̱u ñá ñásíꞌí ra. 25Ta ta̱José xíꞌin ñáMaría o̱n vása ní‑kisi̱n xíꞌin táꞌan na a̱nda̱ ki̱vi̱ ka̱ku sa̱ꞌya ñá, ta saá ta̱José chi̱nóo ra ki̱vi̱ ta̱loꞌo ka̱ku yóꞌo kunaní ra Jesús.

Currently Selected:

San Mateo 1: mim

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy