YouVersion Logo
Search Icon

Matio 1

1
Jusu Klai-a chɛ̌gba la
(Luu 3.23-38)
1Jusu Klai baa-a baaᵻá nynɛ̌ la. Depe nu̍ Eblaɛɛn-a tloemlai, wɛ̀ Jusu nu̍ Depe naɛ tloemlai.
2Eblaɛɛn wlǔh-i Ase, Ase wlǔh-i Jekɔ, Jekɔ wlǔh-i Juda ke ɔ̍ de̍di̍i̍ᵻ, 3Juda wlǔh-i Pɛwlɛ ke Sɛɛwla, u̍h de̍ nu̍ Tamaa. Pɛwlɛ wlǔh-i Ɛslɔn, Ɛslɔn wlǔh-i Wlaan, 4Wlaan wlǔh-i Aminada, Aminada wlǔh-i Naseɔn, Naseɔn wlǔh-i Saomɔ, 5Saomɔ wlǔh-i Boaa, ɔ̍ de̍ nu̍ Wleaa, Boaa wlǔh-i Obɛ, ɔ̍ de̍ nu̍ Wluu. Obɛ wlǔh-i Jɛse, 6Jɛse wlǔh-i Depe ɔ̀ nu̍-a blǔh baa-a.
Depe ke Juwlaɛɔ-a nynɔ̌ soa wlǔh-i Sɔlɔma, 7Sɔlɔma wlǔh-i Wlioboan, Wlioboan wlǔh-i Abaija, Abaija wlǔh-i Esa, 8Esa wlǔh-i Jɛosefa, Jɛosefa wlǔh-i Jɔwlam, Jɔwlam wlǔh-i Usaia, 9Usaia wlǔh-i Jotɛɛn, Jotɛɛn wlǔh-i Eaa, Eaa wlǔh-i Ɛsekaea, 10Ɛsekaea wlǔh-i Manasɛ, Manasɛ wlǔh-i Emɔn, Emɔn wlǔh-i Josaia, 11Josaia wlǔh-i Jɛkonaia ke ɔ̍ de̍di̍i̍ᵻ. Dǒ ti̍ laa̍ di̍i̍ bo tu̍h gbɛ̍n-ɛ u̍h kli̍hgbɛ̍, iě ɛ̍ gba̍ u̍h Babeloun bloa̍ kɛ̍n.
12Ti̍ u̍h gba̍-a u̍h Babeloun-ɛ, wɛ̀ Jɛkonaia dǔ Seɛotiɔ wlǔh-iɛ. Iě Seɛotiɔ wlǔh-i Sɛwlɔbɔbo, 13Sɛwlɔbɔbo wlǔh-i Abaio, Abaio wlǔh-i Ilaɛkɛm, Ilaɛkɛm wlǔh-i Esɔ, 14Esɔ wlǔh-i Sadɔ, Sadɔ wlǔh-i Akɛm, Akɛm wlǔh-i Ɛlaiu, 15Ɛlaiu wlǔh-i Ɛlieisa, Ɛlieisa wlǔh-i Matɔn, Matɔn wlǔh-i Jekɔ, 16Jekɔ wlǔh-i Josɛ ɔ̀ nu̍-a Mɛle-a kɔan-ɛ. Mɛle bo ɔ̀ wlǔh-ia Jusu, ɔ̀ nu̍-a Nyɔsoa-a Chèɛ̀ Tba̍ju.
17Ɛ̍ tìh-ɛ, sɔ dě Eblaɛɛn we̍ wɛ̀ ìè Depe jɛɛ ɛ̍ nu̍ jǎɛ-o nyɔ̍-a dlǔᵻ gbɔ̍ᵻá pùè jɔ̌ nyìɛ̍. Wɛ̀ sɔ-o Depe we̍ wɛ̀ ɛ̍ iě-a u̍h-a Babeloun mu̍-ɛ jɛɛ-ɛ, ɛ̍ nu̍ jǎɛ-o nyɔ̍-a dlǔᵻ gbɔ̍ᵻá pùè jɔ̌ nyìɛ̍ dɛ. Wɛ̀ ɛ̀ sɔ-a dě u̍h-a Babeloun gba̍ la̍ wɛ̀ ɛ̍ iě-a Chèɛ̀ Tba̍ju laa̍ ɔ̍ wlǔh-ɛ jɛɛ-ɛ, ɛ̍ nu̍ jǎɛ-o nyɔ̍-a gbɔ̍ᵻá pùè jɔ̌ nyìɛ̍ dɛ ke.
Kǎ Jusu nu̍ ka wlǔh-ɛ
(Luu 2.1-7)
18Kǎ Jusu Klai-a wlǔh-ɛ nu̍ ka nɛ-ɛ. Mɛle ɔ̀ wlǔh-ia Jusu-ɛ, Josɛ bo ɔ̀ tù ɔ̍ sɛ̌ dlǔ. Jɛ ɔ̍ se̍ jla̍ mu̍ sǔh, wɛ̀ ɔ̍ juo-o dɛ̍ i̍ ka Nyɔsoa-a Sùù-a gbǐh-a mu̍-a ɛ̍ nu̍ wɛ̀ ɔ̍ iě-a jǔ wlǔh-iɛ. Iě ɔ̍ nɛ kwlǐ. 19Jɛ Josɛ nu̍ tìh i̍ gbɛ̍n nyɔ̍, ɛ̍ kɔn ɔ̍ wɔ̌n-a Mɛle-a kwlǐ nɛ pɔ̀n-ɛ, wɛ̀ ɔ̍ la̍ nɛ̀ ɔ̍ se̍ ɔ̍ ja̍a̍i̍ po̍ mu̍. Jɛ ɔ̍ mu̍ ɔ̍ tìh i̍ tǎli wlɛ sǔh. 20Ɛ̀ laa̍ bo ɔ̍ nɛ dǒ wlùh i̍ naɛ la̍ sǔh, wɛ̀ Joi-a ǐnchɔ̀ jii ɔ̍ dlǔ we̍, ɛ̍ la̍a̍, “Depe-a tloemlai Josɛ, bɔ̌ Mɛle bɔ̌-ɛ, dǔ ɔ̍, ɔ̍ iě àn nynɔ̌ nu̍. Dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a Sùù-a gbǐh bo ɛ̀ nu̍ ɛ̍ wɛ̀ ɔ̍ nɛ kwlǐ la̍. 21Ɔ̍ mu̍ jɔ̍gbau jǔ wlǔh-i, nɛ̀ ìn dǎɛ ɔ̍ Jusu, ɛ̍ gbɔ̀ nu̍ Nyɔsoa sèìe àɔ̀. Dɛ̍nu̍ɛ, ɔ̍ mu̍ ɔ̍ nyɔ̍ sèìe dě u̍h-a gblɛ̍n sɔ̀ɛ̀n di̍i̍.”
22Joi Nyɔsoa-a tu̍owli po̍ nyɔ̍-a wlu̍ iě tìh-a taǐn nu̍ dɛbo, ɛ̍ kɔn ìh kli̍hgbɛ̍ la i̍h nɛ. 23Ɔ̍ la̍a̍, “Mɔ̀ tù ɛ̍ jlǐhɛ̍, jǔ nynɔ̌nyaa ɔ̀ se̍-a dɛ̍ i̍ juo-ɛ, ɔ̍ mu̍ sùù kɛ̍n nɛ wɛ̀ ɔ̍ iě jɔ̍gbau jǔ wlǔh-i, nɛ̀ ɔ̍ nynɛ̌-a mu̍ Imajɔɛ nu̍.” Ɛ̍ gbɔ̀ nu̍ Nyɔsoa nɛ à we̍.
24Ti̍ Josɛ wlǔh-a nyinɔ̍ i̍-ɛ, iě ɔ̍ nu̍ dɛ̍ Joi Nyɔsoa-a ǐnchɔ̀ sèàɛ̍-a ɔ̍ wlùh-ɛ, wɛ̀ ɔ̍ dǔ Mɛle-e dode̍. 25Jɛ ɔ̍ ke ɔ̍ se̍ dlǔ tàdùè i̍ po̍ te̍e̍ wɛ̀ ɔ̍ sà jǔ laa̍ ɔ̍ gbàɔ̀n. Iě Josɛ tùi ɔ̍ Jusu nynɛ̌.

Currently Selected:

Matio 1: KDNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy