YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 2

2
Mpìr Yarká Bi Abig Myàng Yesu Wùn Ajann-à Níng
1Big mà sig Yesu mà finn swann Baitalami á jànn Yahudiya, á sai-à Hirudus rì na sig kùrwá. A byar-à níng hi mpìr yarká zyun-à ri myàng yì asuswirká níng, bi sig mà agunn àyúnn sàn kyùr, n yag fòr mà Urushalima. 2Big bib rag, “Ma wùn-à big mà sig ku í kùr Yahudawaká níng, ku shi sig áni rà? Yi myàng hing asuswirwá mà agunn àyúnn sàn kyùr, í bu-à sa yi bi sig jirà ayi wib ku.”
3Barà kùr Hirudus fig àdòníng, pìkyinnwá í bai rìgwá ma bu mpìrká mà Urushalima bidìm pár. 4Ku bar kwonn rìg àgbamká ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni, ma malamká, n bib big byar-à bá mà Almasihu, zyun-à Shìdun dang rag kwá swam bi níng.
5Big dinya ku n rag, bá mà wàníng á finn swann Baitalami mà jànn Yahudiya, jir kai bàna í bu-à mpìr-à ri dang kyann jir Shìdun níng, ba sig n rag:
6“Wù Baitalami swann Yahudiya,
wù í swann títi bàna á finn jànn Yahudiya,
jir kai bàna áyauwú ni bá zìg zu bi kùr
zyun-à má shi kang mpìr Israilaká.”
7A byar-à níng hi, kùr Hirudus bònn bar mpìr yar káníng n bib big ádàn n rag, big myàng sig asuswir-à níng ákaun rà? 8Ku swam yag big mà Baitalami n rag, “Aning yag àjirà aning bib byann jir wùn-à hi ádàn. Wà na bib dìg hing ku, aning bi dinya mì jirà mì má ń yag ń wib ku tìnn.”
9A byar-à hi big dù n yag kyonnbá. Asuswir-à big nìm myàng sig mà agunn àyúnn sàn kyùr níng, ri yag á pyànnbá ni hár n yag sar mà byar-à wùn-à hi shi sig. 10Barà big myàng asuswir-à àdòníng, big fig àjwár á pìkyinnbá ni wàni. 11Big kà yag mà lu-à hi, n myàng wùn-à shi sig ma nàwá Maryamu, big bìnn kir wann á pyànnwá ni n wib ku. Big fìnn swánnbá, n ya wùn-à hi zinariya ma lubann ma mur, bu káníng ri ning swìnn ǹsàn nímá.
12Shìdun dinya big á la-à ni n rag abig kàng yag mà byar Hirudus bàna, abig bàg gbìb zyun kim ma abig kàng yag mà jànnbá ni.
Yusufu Ma Maryamu Zìg Wùn Ajann-à n Shàr Yag Mà Jànn Masar
13Barà mpìr yar káníng dù mi ri yag àdòníng, sái wùn aswam Shìdun bi á byar Yusufu á la-à ni n rag, “A dù, á zìg wùn-à níng ma nàwá. A shàr yag rìg mà Masar jirà aning shi màhàn, sái àyúnn-à ma dang rag á dù, jir kai bàna Hirudus ri zìm aku gban rìg wùn-à hi.”
14Ku dù n zìg wùn-à ma nàwá á fi-à níng hi, n yag mà Masar. 15A byar-à níng hi, ku shi shuwá màhàn hár Hirudus bi wu kiwá.
Bu-à níng sa sig àdòníng jirà bu-à Shìdun rì dang sig á nu mpìr-à rìi dang kyann jírwá n rag, “N zìg zu hing wùnmí áyau mpìr Masar ni” níng, aku shi àràg barà ku rì dang sig.
Kùr Hirudus Gban Yanká Nìnànn Nímá
16Barà Hirudus myàng mpìr yar káníng tonn gban ku, n kàng bi fig rag bàna níng, pìkyinnwá í bai rìg-à. Ku swam yag rag, abig gban rìg yann wunùká á Baitalami ma ká zyun-à shi yàr sig ma finn swann-à hi, ká zyun-à jibá fòr sig pyànà, ma ká zyun-à fòr fig bàna. Bu-à níng sa sig àdòníng, jir kai bàna mpìr yar káníng dinya sig ku sai-à big myàng sig asuswir wùn-à níng.
17A byar-à níng hi, bu-à Irimiya mpìr-à rìi dang kyann jir Shìdun dang sig níng, sa hing àràg barà ku dang sig. 18Ku dang rag:
“Mpìrká fig big ri kig nàikitáu ki mà Rama.
I Rahila ri kig yanká buwá.
Ku ngàng wà a mpìrká tonn bying ku,
jir kai bàna yanká buwá wu gban rìghing.”
Barà Yusufu Big Kàng Bi Mà Masar
19Barà Hirudus wu àdòníng, sái wùn aswam Shìdun mà wai bi á byar Yusufu á la-à ni á Masar n rag, 20“A dù á zìg wùn-à níng ma nàwá á kàng yag rìg mà jànn Israila, jir kai bàna mpìrká ri zìm abig gban wùn-à níng, big wu rìghing.” 21Ku dù n zìg wùn-à ma nàwá, n kàng yag rìg mà jànn Israila.
22Barà Yusufu fig rag Arkilayas wùn Hirudus zìg rìghing kùr tawá Hirudus, mi ri na kùr á shinn mpìrká á Yahudiya, sái zinn pànn rìg ku wà kwá yag màhàn. A byar-à hi Shìdun bi á byarwá ni á la-à ni n twìb ku byur. I byar-à ku í yag rìg-à mà jànn Galili. 23A byar-à hi ku yag n shi mà swann-à big ri bar rag í Nazarat, àjirà bu-à Shìdun dang sig á nu mpìrká rìi dang kyann jírwá níng, aku shi àràg barà ku dang sig. Big dang rag, “Bá bar ku mpìr á Nazarat.”

Currently Selected:

Matiyu 2: Jib

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy