Matiee 1:10

Matiee 1:10 NWBNT

Ezekiasɩ ꞌwlʋꞌo Manasee, Manasee ꞌwlʋꞌo Amɔɔ, Amɔɔ ꞌwlʋꞌo Zoziasɩ
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share