Mateo 1
NUA

Mateo 1

1
Nan Nerpugwan Hesu Kristu
(Lukas 3:23-28)
1Annachaja nan listaan nan nerpugwan Hesu Kristu gway nerpu san kana' Ali Dabid gway nerpu ahos san kana' Abraham.
2Sa'ad as Abraham aman Isaac,
as Isaac aman Jacob,
as Jacob aman Juda ja chanan susunudna.
3Sa'ad as Juda aman cha Fares an Zara gway as Tamar nan inacha,
as Fares aman Esrom,
ad as Esrom aman Aram.
4Sa'ad as Aram aman Aminadab,
ad as Aminadab aman Naason.
Sa'ad as Naason aman Salmon,
5as Salmon gway asagwan Rahab aman Boaz,
as Boaz gway asagwan Ruth aman Obed,
as Obed aman Jesse.
6Ad sa'ad as Jesse aman Ali Dabid.
Sa'ad as Dabid aman Solomon gway sa'ad nan inana Batsiba gway sikuchay asagwan Urias.
7Sa'ad as Solomon aman Roboam,
as Roboam aman Abias
ad as Abias aman Asa.
8Sa'ad as Asa aman Jehosafat,
as Jehosafat aman Joram#1:8 Sa'ad as Joram maagwakan ahos as Jehoram. Mawhasa san 1 Ar-Ari 22:50.
ad as Joram#1:8 Sa'ad as Joram wha'on kus aman Ozias gwon sunud nan nerpugwana. Mawhasa san 1 Ar-Ari 22:50. nerpugwan Ozias.
9Sa'ad as Ozias aman Jotam,
as Jotam aman Acaz,
ad as Acaz aman Hezekias.
10Sa'ad as Hezekias aman Manases,
as Manases aman Amon
ad as Amon aman Josias.
11Sa'ad as Josias apun cha Jeconias ja chanan susunudnaay lallaya'i gway nijana' san chimpun nan napapilit niijoy chanan ijIsrael ad Babilonia.
12Nappung ad niijoy chanan ijIsrael ad Babilonia,
nijana' as Sealtiel gway Jeconias nan amana,
ad as Sealtiel apun Zerubabel.
13Sa'ad as Zerubabel aman Abiud,
as Abiud aman Eliakim,
ad as Eliakim aman Azor.
14Sa'ad as Azor aman Zadoc,
as Zadoc aman Akim,
ad as Akim aman Eliud.
15Sa'ad as Eliud aman Eliazar,
as Eliazar aman Matan,
ad as Matan aman Jacob.
16Ad sa'ad as Jacob aman Josep gway asagwan Maria.
Sa'ad as Maria inan Hesus gway maagwakan as Kristu.
17Sija nan nasagwayan as opat nan lunap gway malluki an Abraham ingkana an Dabid. Ad malluki ad an Dabid ingkana san chimpuway napapilit niijoy chanan ijIsrael ad Babilonia, agwad nan nasagwayan as opatay lunap. Ad malluki ad ahos san nappungcha niijoy ad Babilonia ingkanas nijana'an Kristu, agwad nan nasagwayan as opatay lunap.
Nan Nijana'an Hesu Kristu
(Lukas 2:1-7)
18Amasna nan ininon Hesu Kristu gway nijana': Ni'awherjan kun as Maria gway inan Hesus an Josep gway chaancha man'atum, naakammugwanay mahukis Maria kapu san ayobhongan nan Ispilitun Apudyus. 19Sa'ad as Josep gway ni'awherjanana, kapu tan nalintokay taku lagwingonaay miwhawhain as Maria kun simsimmo'naay achina asawwon as Maria gway achina kun impaakammu sasan taku. 20Gwon sa'ad san manom'asom'ana san annaja, nampaila nan anghel Apudyus an sija san ininop gway anana, “Josep gway kana' Dabid, achi'a umogjatay mangasagwa an Maria tan nan nahukiyana kapu san Ispilitun Apudyus. 21Ijana'na nan laya'i ad nginadnam as sija as Hesus tan takuwona chanan takuna sasan whersucha.”
22Na'gwa nan annaja tot matungper nan ingwhakan Apudyus an profeta Isaias gway anana,
23“Chongyonju, sa'ad nan osa whawhallasay chaan pabog mahuki
ad ijana'na nan osa laya'i,
ad mangadnan as Immanuel
gway sa'ad nan pijaona anan, ‘Anna as Apudyus an chita'u.’ ”#1:23 Mawhasa san Isaias 7:17.
24Gwot humangon kus Josep, pinatina nan ingwhakan nan anghel Apudyus kun inasagwana as Maria. 25Gwon achina kun ini''ibog as sija ingkanas iyana'na nan ana'. Kun nginadnan Josep nan ana' as Hesus.

© 2019, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Kalinga, Butbut

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.