YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 1

1
Ni watihe Iésu Kériso
Luka 3.23−38
1 # Genèse 22.18; 1 Chroniques 17.11 Wo Iésu *Kériso, ke e wie mu ko *Davita, pa piebehi *Abérama. Ke woélé-ni ni watihe Iésu:
2Abérama#1.2―1.6 Abérama… Grek: Wo Abérama, ke pa caa te Isaaka, ke wo Isaaka, ke pa caa te Iakobo, etc.
Isaaka
Iakobo
*Juda (me lépwo âjiénen)#1.2 Juda (me lépwo âjiénen)—Lépwo caa te ni 12 pwomwoiu Isaraéla.
3 # Genèse 38.29−30; Ruth 4.18−22 Pérès (me Zéra; nyaa telu, ke wo Tamar)
Esron
Ram
4Aminadab
Nachon
Salma
5 # Ruth 4.13−17 Booz (nyaa ten, ke wo Rahab)
Obed (nyaa ten, ke wo Rut)
Jessé
6 # 2 Samuel 12.24 Davita.
Wo Davita, ke pa daame [ne *Isaraéla. Ke é alecehen, ke ni béé watihe Iésu, ke wo]:
*Solomona (nyaa ten, ke ê mwode Uri ânebun)
7Roboam
Abia
Asa
8Josafat
Joram
Ozias
9Iotam
Akaz
Ézékia
10Manassé
Amon
Josias
11 # 2 Rois 24.14−15; 2 Chroniques 36.10; Jérémie 27.20 Iékonia (me ni âjiénen).
Ke é ha a benaamwon naa, ke lé pawie lépwo Isaraéla mu ha amu telé, ke lé péélé nge *Babulona me lépwo *apenem tice ja kon.
12 # Esdras 3.2 Ke é ne alecehen, [ke ni béé watihe Iésu, ke wo]:
Salatiel
Zorobabel
13Abihoud
Éliakim
Azor
14Sadok
Akim
Élioud
15Élazar
Matan
Iakobo
16Josef.
Ê mwode Josef, ke wo Maria, ê nyaa te Iésu na pii kon pie Kériso.
17Woélé naa ati a jéhi ni watihe Iésu Kériso. Tabuhi mu ko Abérama, die ko Davita, ke pwo 14 ni niide apulie. Ke tabuhi mu ko Davita, die ko a bwo pé wie a bele Isaraéla mu Juda nge Babulona, ke pwo 14 ni niide apulie. Ke é mulang, ke 14 mwo ni niide apulie die ko a bwo pituie te pa *Mesia.
A bwo âbeele te Iésu
Luka 2.1−7
18 # Luka 1.27,35 Weengi a jepule ko a bwo pituie te Iésu Kériso, pa Mesia: Wo Maria, ê nyaa ten, ke mwo te ju pinimelu kolu#1.18 Te ju pinimelu kolu—Pele lépwo Juif, ke time uce a bwopiinen pie, lu pipule ibu. me Josef. Ke é ânebuhe a bwo piaten delu, ke caa pwoapulie kon, na e pwaadeniin bé na a *Jenen Iitihi. 19Ke e niimihi wo Josef pie, me e ne mwo Maria. Kehe icehi ana pa apulie na e te pipwoiipieng, ke time e uce pii pwaatihi, beme time uce tanim Maria ne he pwahamii ni apulie. 20-21#Luka 1.31, 2.21É he e ko pitautinaado ne ko anaa, ke e bwo alihi ne ha a niûn pa *âcélo te Padaame, na e pii ten pie: «Josef, pa piebehi Davita, go nemwo pwo me mwotiko me go pé Maria. Be mepwo é ne ko pa cuwo ewa aiu na e kon, ke e pwaadeniin bé na a Jenen Iitihi. Ke mepie e bo pituie, ke go bo ne me a niin pie Iésu#1.20−21 Iésu—A bwopiinen he pwo ébéru pie: Wo Padaame, ke e celuimikenye.. Be o bo weeng pana e bo *celuimi a bele ten mu he ni ta pwo ten.»
22Ke ati ni naado naa, ke e tuie, beme pacuwohi ali e pii wo Padaame, na e pwaadeniin bé wo pa *péroféta ten pie: 23#Ésaïe 7.14O bo pwoapulie ko êgi toomwo, ke e bo picile pa ewa aiu. Ke bo ne me a niin pie Émanuéla, a bwopiinen pie, e pelenye wo Padué. Ésaïe 7.14
24Ke me e ûmiê wo Josef, ke e pwo ana e pii ten wo pali âcélo. Ke e pé Maria ê mwoden ne pelen. 25#Luka 2.21Kehe icehi ana time lu uce pipule dieli ko a bwo piâbeele ewa te Maria. Ke wo Josef, ke e ne me a nii pali cuwo ewa pie Iésu.

Currently Selected:

Mataio 1: cam

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy