Mathiơ 1:5

Mathiơ 1:5 KPM2018

Naasôn tơnggơs Salmôn, Salmôn tơnggơs Bôô bơh Rahap, Bôô tơnggơs Ôbet bơh Rutơ, Ôbet tơnggơs Jese
KPM2018: Sră Goh 2018
Share