YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
I c'aba' tac i ñojte'el Jesucristo
(Lc. 3.23-38)
1Jiñʌch jun ba' ts'ijbubil i c'aba' tac i ñojte'el Jesucristo. Jesucristo loq'uem ti' p'olbal David yic'ot ti' p'olbal Abraham. 2I yalobil Abraham jiñʌch Isaac. I yalobil Isaac jiñʌch Jacob. I yalobilob Jacob jiñobʌch Judá yic'ot i yerañob. 3I yalobilob Judá yic'ot xTamar i yijñam Judá, jiñobʌch Fares yic'ot Zara. I yalobil Fares jiñʌch Esrom. I yalobil Esrom jiñʌch Aram. 4I yalobil Aram jiñʌch Aminadab. I yalobil Aminadab jiñʌch Naasón. I yalobil Naasón jiñʌch Salmón. 5I yalobil Salmón yic'ot xRahab, jiñʌch Booz. Jini xRahab i yijñam Salmón. I yalobil Booz yic'ot xRut jiñʌch Obed. Jini xRut i yijñam Booz. I yalobil Obed jiñʌch Isaí.
6I yalobil Isaí jiñʌch David jini ñuc bʌ yumʌl. Salomón jiñʌch i yalobil David yic'ot i yijñam yambʌ winic i c'aba' Urías. 7I yalobil Salomón jiñʌch Roboam. I yalobil Roboam jiñʌch Abías. I yalobil Abías jiñʌch Asa. 8I yalobil Asa jiñʌch Josafat. I yalobil Josafat jiñʌch Joram. I yalobil Joram jiñʌch Ozías. 9I yalobil Ozías jiñʌch Jotam. I yalobil Jotam jiñʌch Acaz. I yalobil Acaz jiñʌch Ezequías. 10I yalobil Ezequías jiñʌch Manasés. I yalobil Manasés jiñʌch Amón. I yalobil Amón jiñʌch Josías. 11I yalobil Josías jiñʌch Jeconías yic'ot i yijts'iñob ti' yorajlel che' bʌ tsa' wersa pʌjyiyob majlel ti Babilonia.
12Che' bʌ pʌjyemobix majlel ti Babilonia, tsi' yila pañimil i yalobil Jeconías, jiñʌch Salatiel. I yalobil Salatiel jiñʌch Zorobabel. 13I yalobil Zorobabel jiñʌch Abiud. I yalobil Abiud jiñʌch Eliaquim. I yalobil Eliaquim jiñʌch Azor. 14I yalobil Azor jiñʌch Sadoc. I yalobil Sadoc jiñʌch Aquim. I yalobil Aquim jiñʌch Eliud. 15I yalobil Eliud jiñʌch Eleazar. I yalobil Eleazar jiñʌch Matán. I yalobil Matán jiñʌch Jacob. 16I yalobil Jacob jiñʌch José i ñoxi'al María, tsa' bʌ i yʌc'ʌ ti pañimil alʌl i c'aba' Jesús, jiñʌch Cristo.
17Che'jini, ti pejtelel i ñojte'elob Cristo c'ʌlʌl ti' yorajlel Abraham c'ʌlʌl ti David an chʌnlujunlajm (14) i ñojte'el. C'ʌlʌl ti' yorajlel David c'ʌlʌl che' bʌ tsa' pʌjyiyob majlel ti Babilonia an chʌnlujunlajm i ñojte'el. C'ʌlʌl che' bʌ tsa' pʌjyiyob majlel ti Babilonia c'ʌlʌl ti' yorajlel Cristo an chʌnlujunlajm i ñojte'el.
Tsi' yila pañimil Jesucristo
(Lc. 2.1-7)
18Che' bajche' jini tsi' yila pañimil Jesucristo. C'ajtibilix María, i ña' Jesús, i cha'an José. Che' maxto anic tsi' pi'leyob i bʌ, cʌntʌbil i cha'an alʌl cha'an Ch'ujul bʌ Espíritu. 19Toj i pusic'al jini José, i ñoxi'al María. Mach yomic i yʌc' ti quisin. Jini cha'an tsi' ña'ta i mucu cʌy. 20Che' bʌ woli' ña'tan ti' pusic'al, awilan, tsa' tsictiyi i yángel lac Yum ti' ñajal. Jini ángel tsi' yʌlʌ: José i yalobilet bʌ David, mach ma' bʌc'ñan a pʌy María cha'an a wijñam, come jiñʌch Ch'ujul bʌ Espíritu tsa' bʌ i yʌq'ue i yalobil María mu' bʌ caj ti tsictiyel. 21Mi caj i yʌc' ti pañimil alʌ ch'iton. Yom ma' wotsʌben i c'aba' Jesús, come jini mi caj i coltan winicob x'ixicob i cha'año' bʌ cha'an mi' loq'uelob ti' p'ʌtʌlel i mul. Che' tsi' yʌlʌ jini ángel.
22Che'ʌch tsa' ujti cha'an mi' ts'ʌctiyel i t'an lac Yum tsa' bʌ i yʌlʌ ti' yej x'alt'an: 23“Awilan, mi caj i cʌntan alʌl juntiquil xch'oc maxto bʌ pi'lebilic. Mi caj i yʌc' ti pañimil ch'iton bʌ i yalobil. Mi caj i yotsʌbentel i c'aba' Emanuel”. An i sujmlel Emanuel ti lac t'an: Jiñʌch Dios la quic'ot.
24Che' bʌ ch'ojyemix ti wʌyel, José tsi' cha'le che' bajche' tsi' sube ti mandar i yángel lac Yum. Tsi' pʌyʌ i yijñam. 25Pero ma'anic tsi' pi'le jinto tsi' yila pañimil ch'iton bʌ i yalobil. Tsi' yotsʌbe i c'aba' Jesús.

Currently Selected:

Mateo 1: CTU77

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy