YouVersion Logo
Search Icon

Matiu 1

1
1A Yesu Kɩrɩsɩto sãakpãmɩne nɩ nyã, wʊ yin a Nãa David nɩ Abraham bal pɔ, 2Abraham lɛ ɩ Isaakɩ sãa, ka Isaakɩ mɩ ɩ Jekɔb sãa, ka Jekɔb mɩ dɔ̃ɔ ɩ Juda sãa nɩ a wʊ yɛɛr, 3ka Juda mɩ ɩ Perejɩ nɩ Jera sãa, ka ba ma di Tamar, nɩ Perejɩ na ɩ Hejoron sãa, ka Hejoron mɩ ɩ Aram sãa, 4ka Aram mɩ ɩ Aminadab sãa, ka Aminadab mɩ ɩ Nason sãa, ka Nason mɩ ɩ Salmon sãa, 5ka Salmon mɩ ɩ Boajɩ sãa, ka a wʊ ma di Worahab, ka Boajɩ mɩ ɩ Obed sãa, a wʊ ma lɛ Wʊruf, ka Obed mɩ ɩ Jesɩ sãa, 6ka Jesɩ mɩ ɩ a Nãa David sãa. David lɛ ɩ a Solomon sãa, ka a wʊ ma dɔ̃ɔ ɩ a Yurɩya pɔɔ. 7Ka a Solomon mɩ ɩ Wʊrehobom sãa, ka Wʊrehobom mɩ ɩ Abija sãa, ka Abija mɩ ɩ Asa sãa, 8ka Asa mɩ ɩ Jehosafatɩ sãa, ka a Jehosafatɩ mɩ ɩ Jehoram sãa, ka Jehoram mɩ ɩ Yujiya sãa, 9ka Yujiya mɩ ɩ Jotam sãa, ka Jotam mɩ ɩ Ahajɩ sãa, ka Ahajɩ mɩ ɩ Hɛjɩkiya sãa, 10ka Hɛjɩkiya mɩ ɩ Manasɛ sãa, ka Manasɛ mɩ ɩ Amɔn sãa, ka Amɔn mɩ ɩ Josiya sãa, 11ka Josiya mɩ ɩ Jekoniya sãa, nɩ a wʊ yɛɛr a sɔ̃ɔ 'lɔ ban bar a ba tẽe tɩ chen tɩ kpɩɛrɛ Babilon tẽe. 12Ban wa tɩ be a Babilon tẽe pɔ, Jekoniya lɛ ɩ a Sealtɩɛl sãa, ka Sealtɩɛl ɩ Jerubabel sãa, 13ka Jerubabel mɩ ɩ Abiud sãa, ka Abiud mɩ ɩ Eliyakim sãa, ka Eliyakim mɩ ɩ Ajor sãa, 14ka Ajor mɩ ɩ Jadɔk sãa, ka Jadɔk mɩ ɩ Achɩm sãa, ka Achɩm mɩ ɩ Ɛliud sãa, 15ka Ɛliud mɩ ɩ Elɩyajar sãa, ka Elɩyajar mɩ ɩ Matan sãa, ka Matan mɩ ɩ Jekɔb sãa, 16Jekɔb mɩ lɛ ɩ a Josefʊ sãa na ɩ Mɛɛr sɩrɛ 'lɔ lɛ ɩ a Yesu ma, a Yesu nyã lɛ ɩ a Nɩ-iraa.
17An yi Abraham tɩ ta a Nãa David, a Yesu sãakpãmɩne ɩ naa pie nɩ anaar, an yi Nãa David tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a ba dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ na nyɔɔr ba chiin a Babilon wɛr pɔ ba mɩ ɩ naa pie nɩ anaar, an lɛ yi a ba gbãgbaar ɩfʊ a Babilon wɛr pɔ tɩ tãn a Nɩ-iraa a ba mɩ ɩ pie nɩ anaar.
18Nɩtɔ̃ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto dɔɔfʊ yele tu. A wʊ ma Mɛɛr ŋmaan na Josefʊ baraa tɩchɛ baa kul taa sɛrɛ ɛ, ka Nãaŋmɩn Sɩɛ vɛ̃ ka wʊ tara pʊɔ. 19A wʊ baraa Josefʊ na ɩ nɩtor jũu, ba bʊɔrɔ ɩka wʊ su wʊ vĩ nɩyɔɔ pɔ ɛ, ka wʊ tɩɛr ɩka wʊ sɔɔl bar wʊ jaa jomm.
20Wʊn wa tɩɛr a yele nyã maalfʊ, ka a Nãaŋmɩn malaka wa a wʊ sɛ̃ jãn pɔ wa 'yɛr, “Josefʊ, David bie, ta joro dãbãɛ ɩka fʊ de a Mɛɛr ka wʊ ɩ a fʊ pɔɔ ɛ, a bie na be a wʊ pʊɔm yin a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ pɔ. 21Wʊn dɔɔn dabile ka fʊ na bʊɔlɔ a wʊ yuor Yesu, 'lɔ lɛ na faa a wʊ nɩbɛ yin a ba yeldɛbɛ pɔ.”
22Anyã a jaa ɩ naa ka a wiil a sɩ Soro 'yɛrbie wʊn dɔ̃ɔ 'yɛr tu a wʊ 'yɛ'yɛrɛ pɔ ɩ yelmãɛ, 23“Nyɛ a pɔɔsarbile na tara na pʊɔ dɔɔ dabile, ban 'yɔ̃ɔn a wʊ yuor Emanuwɛl,” (Isaiya 7:14) a par lɛ, Nãaŋmɩn ben a sɩ sɛ̃.
24Josefʊ na wa jɛɔ a gʊ̃ɔ pɔ, wʊ ɩn a lɛ jaa a Nãaŋmɩn malaka na 'yɛr ɩka wʊ ɩ. Ka wʊ de a Mɛɛr ka wʊ ɩ a wʊ pɔɔ, 25tɩchɛ baa lɔɔ sɔ̃ɔ ɛ, tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ wʊn dɔɔ a dabile, na wʊ 'yɔ̃ɔ a wʊ yuor Yesu.

Currently Selected:

Matiu 1: BIV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy