YouVersion Logo
Search Icon

Matthieu 1

1
1Maketourou gel ka dooudjé lo Jésus Christ, ngon lo David, ngon lo Abraham.
2Abraham to bò Isaac, Isaac to bò Jacob, Jacob to bò Juda ke ngaköèdjé.
3Juda to bò Pharès ke Zara ke Thamar oudjoudè sa. Pharès to bò Esrom, Esrom to bò Aram.
4Aram to bò Aminadab, Aminadab to bò Naasson. Naasson to bò Salmon.
5Salmon to bò Boaz ke Rahab oudjè sa. Boaz to bò Obed ke Ruth oudjè sa. Obed to bò Isaï.
6Isaï to bò David, ke to mbaibé ndja.
David to bò Salomon ke dènè lo Urie oudjè sa.
7Salomon to bò Roboam, Roboam to bò Abia, Abia to bò Asa.
8Asa to bò Josaphat, Josaphat to bò Joram, Joram to bò Ozias.
9Ozias to bò Joatham, Joatham to bò Achaz, Achaz to bò Ézéchias.
10Ézéchias to bò Manassé, Manassé to bò Amon, Amon to bò Josias.
11Josias to bò Jéchonias ke ngaköèdjé, ndò té ke dèdè dwaadè dao kedè Babylone té.
12Goukoudang dao kedè Babylone té, Jéchonias to bò Salathiel, Salathiel to bò Zorobabel.
13Zorobabel to bò Abiud, Abiud to bò Éliakim, Éliakim to bò Azor.
14Azor to bò Sadok, Sadok to bò Achim, Achim to bò Éliud.
15Éliud to bò Éléazar, Éléazar to bò Matthan, Matthan to bò Jacob.
16Jacob to bò Joseph ngao lo Marie ke oudjou Jésus, nè ke dèdè mmarè na Christ.
17Gel ka dooudjé toï ke ounkotè ke Abraham nderèng David to gel dooudjé dòkou gérè sò. Yéh ke ounkotè ke David nderèng dèdè dao kedè Babylone té to gel dooudjé dòkou gérè sò. Yéh ke ounkotè ke ndò té ke dao kedè Babylone té nderèng Christ to gel dooudjé dòkou gérè sò.
18Tar koudjou Jésus Christ to tokou ban. Tokou Joseph doudjou ta taa Marie kö Jésusdjè to dènè la, dongor Joseph baa taa Marie, do Marie waa sem deo té lo Ndil ke madji toï.
19Ngaoèdjè Joseph edji mèa té ta mbetè hoi, mbata nè nto doou ke gaté gaté, ke nè ndiki ta kila tar ròkoul dè té ang.
20Tokou nè nedji tar nèn, wo, ange lo Mbaibé Seigneur kada téh rè té ke ni, pana, Joseph, ngon lo David, eda bel ang ta taa dènè loi Marie, mbata sem ke nè nwaa to deo té lo Ndil ke madji toï.
21Nè na koudjou ngon ke dingao, ke i a kounda ria na Jésus, mbata nè na kadji dooudjé la deo né ke madjang té lodè.
22Tar nèn toï dé tokou ban ta kare tar ke Mbaibé Seigneur pa leo deo té lo prophète, dé to tar ke tokoro,
23Wo, ngomandé kada a kwaa sem ke nè na koudjou ngon ke dingao, ke da kounda ria na Emmanuel, ke pana, Allah éh kedjè.
24Tokou Joseph ndol dò ni tén, nè nda tokou ange lo Mbaibé Seigneur pa arè ta da, nè ntaa dènè la.
25A nè ngerè to dènè ang nderèng gè té ke nè noudjou ngon ke dingao, ke nè nounda ria na Jésus.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;