Matyò 1
NZADBLNT

Matyò 1

1
Kú Yeso kristò edɛ Ŋwa àfα Devì
(Luk 3.23-38)
1Srakàda atehuŋ ma ke kú Yeso Kristò edɛ Ŋwa àfα Devì á yá ma Ŋwa Abràha huŋ.
2Abràha yá ma so Izìk, Izìk yá ma so Jèkɔp, Jèkɔp yá ma so Judà wo zhyɛnyɔ̀ ge hɛ. 3Judà yá ma so Perè wo Zɛrà. Nyɔ̀ bo yá ma Tamà. Perè yá ma so Hɛzrɔ̀, Hɛzrɔ̀ so Ram. 4Ram yá ma so Ammìnadà, Ammìnadà so Nashyò. Nashyò yá ma so Salmù. 5Salmù so Bowà, yi nyɔ̀wé yá ma Rahà huŋ. Bowà yá ma so Obɛ̀t, yi nyɔ̀wé yá ma Rot huŋ, Obɛ̀t yá ma so Jesì. 6Jesì yá ma so àfα Devì.
Devì yá ma so Solomù, yi nyɔ̀wé yá ma va Yuryà huŋ. 7Solomù yá ma so Rèhobwam, Rèhobwam yá ma so Àbijà, Àbijà yá ma so Àsa. 8Àsa yá ma so Jèhoshafat. Jèhoshafat yá ma so Joràm, Joràm yá ma so Ùzayà. 9Ùzayà yá ma so Jotàm, Jotàm yá ma so Áhàs, Áhàs yá ma so Hèzikyà. 10Hèzikyà yá ma so Mànasè, Mànasè yá ma so Emɔ̀n, Emɔ̀n yá ma so Jòzayà. 11Jòzayà yá ma so Jèkoníyà wo zhyɛnyɔ̀ ge. Bo yá mbà bo ebɔ bo yá kpɛdɔte wo wa Izrὰ ŋɛ Babilɔ̀ huŋ.
12Ebɔ bo yá kpɛdɔtegbα wo bo ŋɛ Babilɔ̀ huŋ, Jèkoníyà yá ma so Shyɛtɛ, Shyɛtɛ yá ma so Zerobabɛ̀l, 13Zerobabɛ̀l yá ma so Abyɔ̀t, Abyɔ̀t yá ma so Èliyakìm, Èliyakìm yá ma so Azù. 14Azù yá ma so Zádɔ̀k, Zádɔ̀k yá ma so Áchìm, Áchìm yá ma so Eliyùt. 15Eliyùt yá ma so Èliyazà, Èliyazà yá ma so Matàn, Matàn yá ma so Jèkɔp. 16Jèkɔp yá ma so Jòsɛ á ma nwa Mɛ̀ri á yá mbà Yeso, yi bo yi bé lɛ, Kristò huŋ.
17Kú hɛ mbri, chà é Abràha dɔnda é àfα Devì yi, kú yá ma je ju nyɛ. Chà kú àfα Devì yi dɔnda ebɔ bo kpɛdɔte wo bo ŋɛ Babilɔ̀ huŋ, kú ma je ju nyɛ. Chà ebɔ bo yá kpɛdɔte wo bo ŋɛ Babilɔ̀ dɔnda ebɔ Kristò huŋ, kú ma je ju nyɛ.
Pyɔ bo mbà Yeso Kristò huŋ
(Luk 2.1-7)
18Ngè pyɔ atehuŋ, yi bo yá mbà Yeso Kristò yi. Jòsɛ yá zète Mɛ̀ri. Bɛ bo lɛ̀ bαmí dribo huŋ, yi Mɛ̀ri fyegbα pre kokro ngre Vomwɛ Achacha. 19Nwa ge Jòsɛ, yi zrɔbye ge yá setetemɔ ju Mbɔchù huŋ, yá katê ke ŋɔ bα pyɔ ewɛ́ ke mbu ge mu, ngè è yá sepɔ pyɔ bombò gè ke bé bα eví yi.
20Bɛhuŋ, be è yayi sepɔ pyɔ atehuŋ, nchènda Mbɔchù foshya ge ndɛ, yi zà wo gè lɛ, “Jòsɛ, Ŋwa àfα Devì, tété se ke mbu bα va wo Mɛ̀ri mu, ke pre è mate huŋ, ma kokro ngre Vomwɛ Achacha yi. 21È ke mbà ŋwa ngunwa, nɛ ke bé ge lɛ, Yeso, ke è ke pofye wa é abebe bo yi.”
22Chyα atehɛ mbri ya ju endɛndɛ be Mpwèmya yá yate é ngru pwὰpwὰ Mbɔchù lɛ, 23“Vè nɛ mû, nguva á yá yipɔ̂ ngunwa mu huŋ ke fye pre, è ke mbà ŋwa ngunwa. Zre ge ke ma lɛ, Èmanwɛ̀.” Yacha ge ma lɛ, Mbɔchù mafɔ̀ wo nyi.
24Ebɔ Jòsɛ fɔzhi enru huŋ, è tɔwa be nchènda Mbɔchù huŋ, yaŋa ge huŋ, ngè è bαwa Mɛ̀ri. 25Bɛhuŋ, bombò ge yá gbòkotê mu, tètè be è yá mbà ŋwa ngunwa, è yá chè ge zre lɛ, Yeso.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.