YouVersion Logo
Search Icon

Matìyò 1

1
Ngwàʼ ngə̀ŋ vətìʼ və Yesò Klistò
1Tèntə diʼ təzhiʼ tə vətìʼ Yesò Klistò, wàyn Devìt yì a tìʼì wen ndiʼ Ablaham. 2Ablaham ndiʼ tìʼì Izìk diʼ tìʼì Jàkob, Jàkob ndiʼ tìʼì Judà wenə vəlèmə̀ və wen vunə lyʉmə vətsenəvə. 3Judà ndiʼ tìʼì Bèlès, be diʼ tìʼì Zelà. Ghə̀ nlù bwi vəwenə wenə Tamà. Bèlès ndiʼ tìʼì Heselòn, Heselòn diʼ tìʼì lam, 4Lam ndiʼ tìʼì Aminadàb, Aminadàb diʼ tìʼì Nashòn, Nashòn ndiʼ tìʼì Salmùn, 5Salmùn ndiʼ tìʼì Bowàs a ghə̀ mbwì wenə Lahàb, Bowàs ndiʼ tìʼì Obèd a ghə̀ mbwi wenə wì wen, Obèd ndiʼ tìʼì Jesì, 6Jesì ndiʼ tìʼì fòyn Devìt. Devìt ndiʼ tìʼì Sòlomùyn mu ghə̀ mbwi wen wenə wùwì yì a dìʼì wì Yùlayà a mbì, 7Sòlomùyn ndiʼ tìʼì Lèwobyàm, Lèwobyàm ndiʼ Abijà ndiʼ tìʼì Asà, 8Asà ndiʼ tìʼì Jèwoshafàt, Jèwoshafàt ndiʼ tìʼì Jolàm, Jolàm ndìʼ tìʼì Òzayà, 9Òzayà ndiʼ tìʼì Jotàm, Jotàm ndiʼ tìʼì Aghàs, Aghàs ndìʼ tìʼì Hèzèkaya, 10Hèzèkaya ndiʼ tìʼì Mànasè, Mànasè ndìʼ tìʼì Amòn, Amòn ndìʼ tìʼì Jòsayà, 11Jòsayà ndìʼ tìʼì Jèkònayà wenə vəlèmə̀ və wen lyʉmə vətsen və. Jòsayà nlù bwi vunə a venə a tʉʼ yi a və nlù zhɨ vunə Islel a ghòŋ tsen ghə̀ ə lyɨ̀ vəwenə ə dyʉ̀ nə̀ vəwenə a Babilòyn lì. 12A bè ndìʼ tò tʉʼ ayì a Jèkònayà mbwi Shètèl, Shètèl ndìʼ tìʼì Zèlubabèl, 13Zèlubabèl ndìʼ tìʼì Abìyùd, Abìyùd ndì tìʼì Eliyakìm, Eliyakìm ndìʼ tìʼì Asò, 14Asò ndìʼ tìʼì Zadok, Zadok ndìʼ tìʼì Akìm, Akìm ndìʼ tìʼì Elìyùd, 15Elìyùd ndìʼ tìʼì Elezà, Elezà ndìʼ tìʼì Matàn, Matàn ndìʼ tìʼì Jàkob, 16Jàkob ndìʼ tìʼì Josèf a ghə̀ lu lyɨ̀ Mèli a nə̀ wì wen. Mèli lu bwi Yesò yi a və dzàŋ nə̀ Klistò. 17Əzìtə̀ fa tʉʼ Ablaham əkuʼ zaʼa tʉʼ Devìt, vətìʼì tìʼ Yesò ndìʼ njʉ̀sə̀ kàʼ, be dìʼ tò njʉ̀sə̀ kàʼ əzaʼa a tʉʼ a və nlyɨ̀ vəwenə ə dyʉ̀ nə̀ vəwenə a Babilòyn, be dìʼ tò mu njʉ̀sə̀ kàʼ fa tʉʼ ayì əzaʼa a tʉʼ a nlù bwì Klistò.
Bwi Yesò Klistò
18Və bwi Yesò Klistò a ji ghèn. Lì wen Mèli ndìʼ mu və tisəli nyʉ̀ lam wen wenə Josèf mimbu vəwenə sə lam mu kəzhwì kəŋwoʼkə neli Mèli sə̀ gùfə̀. 19Lɨm ə wen Josèf ndìʼ wu jùŋə̀, ghə̀ nko kòŋə ədìʼsə kətʉ kə Mèli a ndayn, ghə̀ mù ghʉ la ghə̀ a sàs lam ayì tò achi achi. 20Ghə̀ mbu kwòʼtə̀ əsàs lam ayi alì ntsɨ̀ŋ Nyìngòŋ vì à wen a jòm ə gàʼ la,“Josèf wyè fòyn Devìt, kə a fàyn əlyɨ̀ Mèli a nə̀ wì wù byìʼe wàyn yì a ghə̀ gùfə̀lì à nè kəzhwì kəŋwoʼkə”. 21Ghə̀ ne bwi wàyn wulɨm ə wù chʉ zhiʼ wen nə̀ Yesò byìʼì ando ghə̀ lu bwòŋsə viʼi wen fa vəwenə a mbyɨsə. 22Nyʉ̀ venə nlyɨ̀ kəshi ndìʼ nè la kənyʉ̀ a Nyìngòŋ ngaʼà ə chòsə̀ fà nshə̀ʼtə̀ wen və lyɨ̀ kəshi la, 23“Zhʉtə a! wùwì a ghə̀ ko təmə̀ kɨ wulɨm lu gùf ə bwi wàyn wulɨm a və lu chʉ zhiʼ wen nə̀ Emanuwèl a ghə̀ dìʼì la ‘Nyìngòŋ dìʼ wenə vəghəŋ’”. 24Josèf mù ne lù fa mbə̀ynsə, ə lyɨ̀ Mèli à wen wùwì ando ntsɨŋ ngə̀ŋ Bobo yì gàʼ, 25alì kò ghə̀ lə tsi nə̀ wen əzaʼa fa tʉʼ a Mèli bwi wàyn wulɨm, Josèf chʉ zhiʼ wen nə̀ Yesò.

Currently Selected:

Matìyò 1: bbkDBLnt

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy