YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
Na vavatana Jesus Christ
(Luke 3:23-38)
1Raini na lei tinoni tana vavatana Jesus Christ#1:1 Christ Hebrew: Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. John 6:68-69 na vaivarina na Vunaghi haba David gaia na kemana Abraham.
2Abraham tamana Isaac,
ma Isaac tamana Jacob.
Jacob tamadira Judah mana lei hoghona.
3Judah tamadira Perez ma Zerah, ma tinadira Tamar.
Perez tamana Hezron.
Ma Hezron tamana Ram.
4Ram tamana Amminadab.
Amminadab tamana Nahshon,
ma Nahshon tamana Salmon.
5Salmon tamana Boaz, ma tinana Rahab.
Boaz tamana Obed, ma tinana Ruth.
Obed tamana Jesse.
6Jesse tamana David na vunaghi haba.
Mana Vunaghi haba David tamana Solomon ma tinana na tauna Uriah.
7Solomon tamana Rehoboam,
ma Rehoboam tamana Abijah.
Abijah tamana Asa.
8Asa tamana Jehoshaphat.
Jehoshaphat tamana Jehoram.
Jehoram vaivarina#1:8 vaivarina Righia Buka Diki na Vavatana 3:11-12 Matthew te sanira e tolu na kukuana - Ahaiah, Joash, ma Amaziah Uzzah.
9Uzzah tamana Jotham.
Jotham tamana Ahaz.
Ahaz tamana Hezekiah.
10Hezekiah tamana Manasseh.
Manasseh tamana Amon.
Amon tamana Josiah.
11Josiah kukuadira#1:11 kukuadira Righia Buka Diki na Vavatana 3:15-16 Jehoiachin mana lei hoghona tara kabu sasara i Babylon.
12Mi murina tua tara kabu sasara i Babylon.
Jehoiachin tamana Shealtiel.
Shealtiel tamana Zerubbabel.
13Zerubbabel tamana Abiud.
Abiud tamana Eliakim.
Eliakim tamana Azor.
14Azor tamana Zadok.
Zadok tamana Akim.
Akim tamana Eliud.
15Eliud tamana Eleazar.
Eleazar tamana Matthan.
Matthan tamana Jacob.
16Jacob tamana Joseph,
mana tauna Mary te vahua Jesus tara holoa nia na Christ.
17Ra hangavulu vati na vavata te vuivuni ta Abraham me riti ta David, maia hangavulu vati na vavata me riti tara kabu sasara i Babylon. Me ghoi hangavulu vati na vavata ghua me ritini tana vahuana na Christ.
Na vahuana Jesus Christ
(Luke 2:1-7)
18Aeni te ghaghua iga na vahuana Jesus Christ. Mary, tara anea vania Joseph ge ke tauna. Inaghona ge ro taulaghi, Mary te bohe, te nia liu mai tana Tarunga Tabu. 19Ma Joseph na mane te kabu maemane haia tana lei bongina, me mua liona ge ke nia maa Mary tana matadira na vure, ge ghanaghana ge ke nia vetena keha. 20Mete nea na ghanaghana te vagha eni, nina angel a Lord God te tate vania tana maturubole me bosa vania, “Joseph, vaivarina na Vunaghi haba David, ko bei ghanaghana ruarua. Ko tauna Mary na pukuna na meomeo itatana te nia liu mai tana Tarunga Tabu. 21Agaia ke vahua na meomeo mane, mo ko vatua nia Jesus,#1:21 Jesus Na ghanaghana ilokana na ahana Jesus te vagha ‘God te vavola.’ na pukuna gaia ke vavolara na lei tinoni tana lei paludira.”#Buka Linge 130:8; Luke 1:31 22Na lei totobo raeni te kalei na hava God te bosai vania na prophet Isaiah idania, te ghaghua,
23Na tahula marabu ke bohe me ke vahua na meomeo mane,
ma kara holoa nia Immanuel. #Isaiah 7:14; 8:8, 10
Na ghanaghana ilokana ke, ‘God itatada.’
24Ma Joseph te rarai, mi murina mai ge tauna Mary, te vagha nina angel a Lord te bosaa vania. 25Me mua nia kolikolu polo ge vahua na meomeo mane, me vatua nia na ahana Jesus.#Luke 2:21

Currently Selected:

Matthew 1: nlg

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy