YouVersion Logo
Search Icon

Matiu 2

2
Mara Maghoi Kena Mai Mena Sighoa A Jisas
1Jisas ke havi mai i Betlehem kori provins i Jiudea, kori vido a Herod ke king i Jiudea. Leghugna ke havi mai a Jisas, kekeha mara Maghoi eidia sina meleha i eta vavaho kena taveti mai mena jufu i Jerusalem. 2Imarea kena huahuati kilili vaghagna iaani, “Ivei ke havi mai na gari keda vunaghi pungusira mara Jiu? Ighami kiti reghia na vaitughu kori vido ke hadi mai i eta ma na vaitughu iangeni ke tatelia vanighami imanea ke havi ghohi. Na vunegna iangeni, ighami kiti mai eigna kitida maimanihihia nimami imanea.”
3Kori vido a King Herod ke rongovia na rorongo iaani, imanea ke boi toke na ghaghanagna, me vaghagna ghua na mavitu gougovu i Jerusalem. 4Imanea ke kilo haidura mara na naghoi pris, mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses me huatira, “Na komi profet kena velea ivei keda havi mai a Vahavi na?”
5Imarea kena haghore tughua, “A Vahavi keda havi mai i Betlehem, na meleha kori provins i Jiudea. Vaghagna a profet Maika ke risoa,
6‘Betlehem, ighoe sina meleha ke nagho puala kori provins i Jiudea,
eigna sina king keda au mai itamua
mi manea keda batura me reireghira nigua na mavitu Israel.’”
7King Herod ke kilora mai mara Maghoi eigna kedana haidu ghehedia duagna. Gi e huatira eigna ingiha kena kidi reghia na vaitughu. 8Imanea ke velera, “Oti vano i Betlehem moti hiro toetoke maia na gari iangeni. Kori vido kotida reghipada imanea, oti ghoi tabiru mai itagua moti varorongou eigna inau huju u magnahaghinia mua kuda vano mu maimanihihia nigua.”
9-10Leghugna iaani, mara Maghoi kena taveti au mena ghoi reghia na vaitughu kena reghia ghohi i hau. Imarea kena totogo hutu puala na reghiagna. Na vaitughu ke batura me ghieghilei soto popogna na vathe ke mono na gari. 11Mara Maghoi kena haghe kori vathe mena reghia na gari duagna a idogna Meri. Imarea kena pogho horu mena maimanihihia na gari. Gi ena hati aura nidia na komi dotho mena dotho vania: na gol, na ghaighubagha ma na mur.
12Leghugna na dotho kena eia, imarea kena tabiru kori melehadia kori hangana ke tavogha eigna a God ke velera kori maumaturungita eigna kedana boi ghoi tabiru vano tagna a Herod.
Na Tamadathe Nigna A Jisas Ke Ghogho Vano I Ijip
13Leghugna mara Maghoi kena taveti vano, sina enjel nigna a Lod God ke tate vania a Josep kori maumaturungita me ania, “Josep, o sokara hadi mo talangira na gari ma idogna moti ghogho vano i Ijip, eigna boi hauhaugna a Herod keda hiroa na gari iaani bali vathehea. Otolu mono ngengeni mu ghieghilei veleghamu na maghavu kotida ghoi tabiru mai.”
14A Josep ke sokara hadi me talangira na gari ma idogna kori bongi iangeni mena ghogho vano i Ijip. 15Tolira kotolu mono i Ijip me ghieghilei thehe a Herod. Me tutuni na hava a a Lod God ke velea i hau ma na profet Hosea ke risoa, “Inau ku kilo aua a dathegu i Ijip.”
A Herod Ke Vathehera Na Komi Gari Mane
16Kori vido a King Herod ke adoa mara Maghoi kena pilaunia, imanea ke dikatagna puala. Imanea ke vetulara vano nigna na komi soldia i Betlehem ma na komi meleha ghaghireigna, mena vathehera na komi gari mane kena boi jufungia mua e rua na vinoghadia. Herod ke eia iangeni eigna mara Maghoi kena velea e rua na vinogha ke haliu atu ghohi leghugna na tategna na vaitughu. 17Kori dani iangeni na hava a Lod ke velea aua i hau ma na profet a Jeremaia ke risoa ke tutuni. Imanea ke risoa,
18“Imarea kena rongovia na tangi mate kori meleha i Rama.
A Resel ke tangi eidia ara dathegna,
me teo ahai ke tangomana na vasulagna
eigna ara dathegna kena thehe ghohi.”#2:18 Resel a taugna a Jekob ma idodia romara Josep ma Benjamin. Mara Jiu kena kiloagna a Idodia mara Israel. Eeni a Resel ke vaghagna na koi vaivine ke mono i Betlehem kena tangi kori vido a Herod ke vathehera ara dathedia mane.
Na Tamadathe Nigna A Jisas Ke Taveti Au I Ijip Mena Vano I Nasaret
19Leghugna ke thehe a Herod, sina enjel nigna a Lod God ke tate vania a Josep kori maumaturungita i Ijip. 20Na enjel ke velea, “O sokara hadi mo talangira na gari ma idogna moti ghoi tabiru i Israel. Eigna arahai kena haga vathehea na gari kena thehe ghohi.”
21A Josep ke sokara hadi me talangira na gari ma idogna, mena tabiru vano i Israel. 22Keana a Josep ke rongovia a Akelaos ke king i Jiudea eigna ke tughua a tamagna a Herod, mi manea ke mataghu nigna puala keda mono ngengeni. Mi kori maumaturungita sina enjel nigna a God ke veleagna a Josep eigna keda vano kori provins i Galili. 23Na vunegna iangeni, tolira kotolu vano kori provins i Galili mena mono kori meleha i Nasaret. Kori vido kena mono i Nasaret na haghoredia mara na profet eigna a Vahavi ke tutuni, “Imarea kedana kiloagna imanea, na manegna i Nasaret.”

Currently Selected:

Matiu 2: bgt

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy