Parallel
1
1Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей 2до светите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, (и Господ Иисус Христос). 3Благодарим на Бога и Отца на нашия Господ Иисус Христос, като се молим винаги за вас, 4понеже чухме за вашата вяра в Христос Иисус и за вашата любов към всичките светии, 5заради надеждата, която се пази за вас на небесата, за която сте чули преди това в словото на истината на благовестието, 6което дойде до вас, както е и в целия свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте Божията благодат в истина, 7което и научихте от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е верен служител на Христос за вас; 8който и ни извести за вашата любов в Духа. 9Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да молим от Бога да се изпълните с познаването на Неговата воля чрез пълна мъдрост и духовно разбиране, 10за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, 11подкрепяни с пълна сила според мощта на Неговата слава, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, 12като благодарите на Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, 13който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син, 14в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на греховете. 15Той е образ на невидимия Бог, Първородният на цялото творение; 16защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него; 17и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи. 18И Той е главата на тялото, тоест на църквата; Той е Началото, Първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко. 19Защото в Него благоволи да обитава цялата пълнота 20и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст. 21И вас, които някога бяхте отчуждени и врагове по разположение чрез злите си дела, 22сега примири в тялото на Неговата плът чрез смъртта, за да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, 23ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител. 24И сега се радвам в страданията си за вас и допълвам в плътта си това, което още не достига на скърбите на Христос за Неговото тяло, което е църквата, 25на която станах служител според Божието настойничество, което ми беше възложено за вас, за да изпълня словото на Бога, 26тоест тайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на Неговите светии, 27на които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата. 28Него ние възвестяваме, като наставляваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. 29Затова се трудя и аз, като се боря според Неговата сила, която мощно действа в мен.