YouVersion Logo
Search Icon

Matie 1

1
Zozi Kilisi anan-mɔ dunman'n
(Luku 3.23-38)
1Ɛ 'nwun Zozi Kilisi anan-mɔ dunman'n, ɔ bɔ yɩ́ bʋ *Abalahamʋn ɛlɔ dede ɔ sɩn belemgbin *Davidi ɛlɔ nán ɔ'a tʋ Zozi.
2Abalahamʋn wʋlɩ Izakɩ, nán Izakɩ a wʋ Zʋakɔbʋ, Zʋakɔbʋ a wʋ Zuda nʋn yɩ́ nianman'n-mɔ, 3Zuda a wʋ Falɛsɩ nʋn Zala. Bɛ́ nin y'ɔ le Tamaa. Falɛsɩ a wʋ Ɛsɩlɔmʋn, Ɛsɩlɔmʋn a wʋ Alamʋn, 4Alamʋn a wʋ Aminnandabʋ, Aminnandabʋ a wʋ Naasʋn, Naasʋn a wʋ Salɩmʋn, 5Salɩmʋn a wʋ Boozɩ. Yɩ́ nin y'ɔ le Lahabʋ. Boozɩ a wʋ Obɛdɩ. Yɩ́ nin y'ɔ le Lutʋ. Obɛdɩ a wʋ Zese, 6Zese a wʋ Davidi, Davidi a wʋ Salomʋn. Yɩ́ nin'n tɩ Uli ayɩ daba. 7Salomʋn a wʋ Oloboamʋn, Oloboamʋn a wʋ Abia, Abia a wʋ Asafʋ, 8Asafʋ a wʋ Zozafatɩ, Zozafatɩ a wʋ Zolamʋn, Zolamʋn a wʋ Oziasɩ, 9Oziasɩ a wʋ Zoatamʋn, Zoatamʋn a wʋ Akazɩ, Akazɩ a wʋ Ezekiazɩ, 10Ezekiazɩ a wʋ Manase, Manase a wʋ Amʋn, Amʋn a wʋ Zoziasɩ, 11Zoziasɩ a wʋ Zekonia nʋn yɩ́ nianman'n-mɔ. Mɛlɛ sɔ nɩn anun yɛ̂ bɛ hyɩlɩ Izalayɛ amma'n-mɔ hɔlɩ Babilɔnʋn ɔ.
12Mɔ bɛ hɔlɩ Babilɔnʋn'n, nán Zekonia a wʋ Salatiɛ, Salatiɛ a wʋ Zolobabɛlɩ, 13Zolobabɛlɩ a wʋ Abiwudi, Abiwudi a wʋ Eliakimʋn, Eliakimʋn a wʋ Azɔɔ, 14Azɔɔ a wʋ Sadɔkɩ, Sadɔkɩ a wʋ Akimʋn, Akimʋn a wʋ Eliwudɩ, 15Eliwudɩ a wʋ Eleazaa, Eleazaa a wʋ Matan, Matan a wʋ Zʋakɔbʋ, 16Zʋakɔbʋ a wʋ Zozɛfʋ. Yɩ́ yɩ y'ɔ le Mali. Mali sɔ'n, yɩ́ yɛ̂ ɔ wʋlɩ Zozi mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ *Kilisi nɩn ɔ.
17Kɛ ɔ fi Abalahamʋn bɛlɛ sʋ dede m'ɔ kɔ ju Davidi bɛlɛ sʋ'n, bɛ tɩ sɩɛ bulu nʋn nnan, yɛ̂ ɔ fi Davidi bɛlɛ sʋ dede m'ɔ kɔ ju mɛlɛ mɔ bɛ hyɩlɩ Izalayɛ amma'n-mɔ bɛ hɔlɩ Babilɔnʋn'n, bɛ tɩ sɩɛ bulu nʋn nnan biekun, ɛsɛ dede m'ɔ kɔ ju Kilisi nɩn awɔlɛ'n, bɛ tɩ sɩɛ bulu nʋn nnan.
Zozi Kilisi awɔlɛ'n
(Luku 2.1-7)
18Ɛ 'nwun kɛ ɔ kpɩnlɩn yɔlɩ mɔ bɛ wʋlɩ Zozi Kilisi'n. Anɩn Mali m'ɔ tɩ yɩ́ nin'n, ɔ nʋn Zozɛfʋ b'a ja bɛ́ nwʋn. Nan asannan nán Zozɛfʋ a fa Mali atɔnvɔlɛ'n, Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n tunmin'n kɔ man Mali kɔ nwʋnnzɛ. 19Zozɛfʋ m'ɔ tɩ yɩ́ hun'n tɩ sʋanlan sɛsɛ. Yɛ̂ kɛmɔ ɔ ngulo man kɛ ɔ bɔ Mali anwʋn ɛjɔlɛ ɔ kele menian'n-mɔ, ɔ fualɩ kɛ ɔ nʋn yɩ́ bɛ 'tɩtɩ nvɩalɩɛ nun.
20Kɛmɔ anɩn ajʋnlɩn sɔ'n wɔ yɩ́ ti anun'n, yɛ́ Mɩn bɔfʋɛ'n kʋn kɔ a kɔ hɩn yɩ́ ɛlalɩɛ. Yɩ́ nwan: “Belemgbin *Davidi anʋnman Zozɛfʋ, n'ɛ hyʋhyʋɩn wɔ́ bʋ asɩ, fa Mali sie wɔ́ nwʋn kɛ wɔ́ yɩ. Ɔ sanlɩn kɛ baa'n m'ɔ lɛ nwʋnnzɛ yɩ́'n fi Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n. 21Ɔ 'ba wʋ baa belenzua kʋn. Baa sɔ'n, ɛ 'ba tʋn yɩ́ Zozi, yɩ́ dein yɛ̂ ɔ 'ba le yɩ́ menian'n-mɔ fi bɛ́ ɛtɛ nɩn anun ɔ.”
22Ɛhɩ kʋalaatin walɩ maan ɛjɔlɛ'n mɔ yɛ́ Mɩn manlɩn yɩ́ kpɔmanfʋɛ'n hanlɩn'n kpɩnlɩn sʋ. Yɩ́ nwan:
23 Nɩan, talua muan'n 'ba nwʋnnzɛ,
ɔ 'ba wʋ baa belenzua kʋn.
Baa sɔ'n, bɛ 'ba fɛlɛ yɩ́ Emannuɛ.
(Emannuɛ, yɩ́ bʋ y'ɔ le kɛ Nyanmɩan nʋn yɛ́ tɩ.)
24Mɔ Zozɛfʋ fi nafɛlɛ nɩn anun tinngelɩ'n, ɔ yɔlɩ like'n mɔ yɛ́ Mɩn bɔfʋɛ'n helelɩ yɩ́'n. Ɔ sɔlɩ Mali nun ɔ falɩ yɩ́ kacili yɩ́ yɩ. 25Nan kʋsʋ ɔ nʋn yɩ́ b'a nna man dede Mali wʋlɩ yɩ́ wa belenzua'n nán ɔ'a tʋn yɩ́ Zozi.

Currently Selected:

Matie 1: any

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy