YouVersion Logo
Search Icon

Matiu 1

1
A Jisas E Hute Aana Komu A Deved Inemauri
Luk 3:23-38
1Ie uusu-uusu aana mo naꞌohai weuwana a Jisas Kraes uure oto mai aana pongine a Ebraham lae mai hule aana a Deved Inemauri, na hunie a Jisas Kraes.
2A Ebraham aamana Aesak,#1:2 Aana tolahaka, tohungana aamana nga iini kie sai haaraꞌinie “aamana,” na mwane nge e haꞌahutaa aamana kie sai haaraꞌinie “weuwana.” Kie kaꞌa sai haaraꞌinie weuwana nga iini mala aamana, taꞌe mo Jiu e aaopa mwaanikie aana nga Jiu e sai haaraꞌinie iini nge e haꞌahutaa aamana aana “aamana.” Oto aana uusulana hute-hutanga a Jisas i leu, ngaeta mo iini nge a Matiu e unue uri ingeie “aamana nga iini,” taꞌe neꞌisaenga aana uri mwane ngeena ingeie weuwana mola.
na a Aesak aamana Jekob,
na a Jekob aamana Jiuda na mo mwane aasine,
3na a Jiuda aamana Peres (aasine a Sera na nikadarue a Tama),
na a Peres aamana Hesron,
na a Hesron aamana Ram,
4na a Ram aamana Aminadab,
na a Aminadab aamana Nason,
na a Nason aamana Salmon,
5na a Salmon aamana Boas (nikana a Rehab),
na a Boas aamana Obed (nikana a Rut),
na a Obed aamana Jesi,
6na a Jesi aamana Deved Inemauri.
Na a Deved Inemauri aamana Solomon (nge e hute aana huꞌe e toꞌo-toꞌo aana kaꞌu a Iuraea),
7na a Solomon aamana Rihoboam,
na a Rihoboam aamana Abaeja,
na a Abaeja aamana Asa,
8na a Asa aamana Jehosapat,
na a Jehosapat aamana Joram,
na a Joram aamana Iusaea,
9na a Iusaea aamana Jotam,
na a Jotam aamana Ehas,
na a Ehas aamana Hesekaea,
10na a Hesekaea aamana Manase,
na a Manase aamana Amon,
na a Amon aamana Josaea,
11na a Josaea aamana Jekonaea na mo mwane aasine nge kire hute aana maholo mo Babilon kire laue mo Israel mwaanie i Jerusalem.
12Na a Jekonaea aamana Sialtiel aana maholo mo Israel kire iiꞌo wau aana aalahanga i Babilon,
na a Sialtiel aamana Serababel,
13na a Serababel aamana Abaeud,
na a Abaeud aamana Elaeakim,
na a Elaeakim aamana Aso,
14na a Aso aamana Sadok,
na a Sadok aamana Akim,
na a Akim aamana Eliud,
15na a Eliud aamana Eleasa,
na a Eleasa aamana Matan,
na a Matan aamana Jekob,
16na a Jekob aamana Josep nge e toꞌo aana a Meri
na a Meri nikana a Jisas, sailana uri a Kraes.
17Oto uure aana a Ebraham lae mai hule aana a Deved Inemauri, aawalai naꞌohai hute-hutanga mwana hai. Na uure loꞌu aana Deved Inemauri lae mai hule aana maholo mo maelonga kire toolea mo Israel hunie aalahanga ikire i Babilon, ngaeta aawalai naꞌohai hute-hutanga mwana hai loꞌu. Na ngaeta aawalai naꞌohai hute-hutanga mwana hai loꞌu, uure aana maholo mo Babilon kire toolea mo Israel hunie i Babilon lae mai hule aana maholo a Kraes e hute.
Hutelana A Jisas Kraes
Luk 2:1-7
18Hutelana a Jisas Kraes e lae uurini. A Meri, nikana Jisas e haiholotaꞌi huni toꞌo aana a Josep, taꞌe i naꞌona kirerue ke si iiꞌo ruru, a Meri ko hiꞌe-hiꞌe oto aani mwela aana Liꞌoa Maaꞌi. 19A Josep mone nga mwane oodotaꞌi, na e kaꞌa sare haꞌamasaa ike keni ingeie a Meri i maana mwala, oto ko loꞌo-loꞌongaꞌi huni toliꞌaasie mola mwa-mwanoto maraana. 20Maholo a Josep ko loꞌo-loꞌongaꞌi ue urine, ensel a God ko si waꞌaraa hunie aani maꞌahu-polenga na ko teꞌuri, “Josep, iini o hute mai aana komu a Deved Inemauri, suꞌuri meꞌu huni toꞌo aana a Meri. Kele mwela nge ko hiꞌe-hiꞌe aana ngeena, e lodo aana Liꞌoa Maaꞌi. 21A Meri kei haꞌahutaa kele mwela mwane, oto o ke haaraꞌinie aana a Jisas, oolisilana uuri, ‘God ko haꞌa-uuri.’ O ke haaraꞌinie urine aena aana ingeie kei haꞌa-uurie mwala ingeie mwaanie mo oorahaꞌaa ikire.”
22Mo ola ienini ko reu huni haꞌa-oaie nga taa a God e unue aana propet uuri, 23Nga keni raoriꞌi kei hiꞌe-hiꞌe aani mwela, na kei haꞌahutaa kele mwela mwane, na kire kei saie aana Imaniuel, Aesaea 7:14 ere-oolisilana uuri, “God peꞌikie.”
24Oto i purine maꞌahu-polenga ngeena, nge a Josep ko si toꞌo aana a Meri na ko deu i sulie nga taa ensel a God e unue hunie. 25A Josep e lio i suli diana aana a Meri mala keni raoriꞌi lai hule aana a Meri e haꞌahutaa kele mwela mwane ngeena. Oto a Josep e si haaraꞌinie kele mwela mwane ngeena aana a Jisas.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy