یوحنا 1:39

یوحنا 1:39 NMV

پاسخ داد: «بیایید و ببینید.» پس رفتند و دیدند کجا منزل دارد و آن روز را با او به سر بردند. آن وقت، ساعت دهم از روز بود.
NMV: هزارۀ نو
Share