۱تواریخ 16
NMV

۱تواریخ 16

16
1پس ایشان صندوق خدا را آورده، آن را در خیمه‌ای که داوود برای آن بر پا کرده بود نهادند، و قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای رفاقت به حضور خدا تقدیم کردند. 2چون داوود از گذراندن قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای رفاقت فارغ شد، قوم را در نام خداوند برکت داد. 3او سپس به هر یک از تمامی اسرائیلیان، از زن و مرد، یک قرص نان، یک تکه گوشت و یک قرص کشمش داد.
4او برخی از لاویان را تعیین کرد تا پیش روی صندوق خداوند خدمت کنند، و یهوه خدای اسرائیل را خوانده، او را سپاس گویند و بستایند. 5آساف رئیس بود، زکریا دوّم، و سپس یِعیئیل، شِمیراموت، یِحیئیل، مَتّیتیا، اِلیاب، بِنایا، عوبیداَدوم، و یِعیئیل، که چنگ و عود می‌نواختند؛ آساف نیز سنجها را به صدا درمی‌آورد. 6بِنایا و یَحَزیئیل نیز که کاهن بودند، پیوسته در برابر صندوق عهد خدا شیپور می‌نواختند.
مزمور شکرگزاری داوود
7در آن روز داوود نخست مقرر داشت که این سرود شکرگزاری به دستِ آساف و برادرانش برای خداوند سراییده شود:
8خداوند را سپاس گویید،
و نام او را بخوانید!
ملت‌ها را از اَعمال او باخبر سازید.
9او را بسرایید و برایش سرود ستایش بخوانید!
همۀ کارهای شگفتش را بازگویید!
10در نام قدوس او فخر کنید؛
دل جویندگان خداوند شادمان گردد!
11خداوند و قوّت او را بطلبید؛
پیوسته جویای روی او باشید!
12عجایبی را که به عمل آورده است، یاد بدارید،
آیات او و داوریهای دهانش را.
13ای نسل خادم او اسرائیل،
ای پسران یعقوب، که برگزیدۀ اویید!
14اوست یهوه خدای ما!
داوریهای او در تمام جهان است!
15عهد خود را تا به ابد یاد می‌دارد،#16‏:15 ترجمۀ یونانی هفتادتَنان؛ متن عبری: «عهد او را تا ابد به یاد آور».
کلامی را که فرموده است، تا هزاران پشت؛
16عهدی را که با ابراهیم بست،
و سوگند خود را به اسحاق!
17آن را چون فریضه‌ای برای یعقوب استوار فرمود،
و چون عهدی جاودان برای اسرائیل.
18گفت: «به تو سرزمین کنعان را خواهم بخشید،
تا قلمروِ میراث شما شود.»
19آنگاه که شمارشان اندک بود،
و انگشت‌شمار بودند و در آنجا غریب،
20آنگاه که از قومی به قوم دیگر آواره بودند،
و از مملکتی به ملت دیگر،
21نگذاشت کسی بر ایشان ظلم روا دارد،
بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ کرده، گفت:
22«دست خود را بر مسیحان من دراز مکنید،
و انبیای مرا آزار مرسانید!»
23ای تمامی زمین، برای خداوند بسرایید؛
روز به روز نجات او را بشارت دهید!
24جلال او را در میان ملتها بازگویید،
و اعمال شگفتش را در میان همۀ قومها!
25زیرا خداوند بزرگ است و به‌غایت شایان ستایش؛
از او می‌باید ترسید، بیش از همۀ خدایان.
26زیرا همۀ خدایانِ قومها، بتهای بی‌ارزشند،
اما خداوند آسمانها را بساخت.
27فرّ و شکوه به حضور وی است،
و توانایی و شادی در مکان سکونت وی.
28ای طوایفِ قومها، وصف خداوند را بگویید!
وصفِ جلال و قوّت خداوند را بگویید!
29وصفِ جلال نام خداوند را بگویید!
هدیه بیاورید و به حضور او بیایید!
خداوند را در فرّ قدوسیتش بپرستید!
30ای تمامی زمین، از حضور او بلرزید!
آری، جهان مستحکم است و جنبش نخواهد خورد.
31آسمان شادی کند و زمین به وجد آید؛
باشد که در میان قومها بگویند، «خداوند پادشاهی می‌کند!»
32دریا و هرآنچه آن را پر می‌سازد، غرّش کند؛
صحرا و هرآنچه در آن است، به وجد آید.
33آنگاه درختان جنگل پیش روی خداوند بانگ شادی بر خواهند آورد،
زیرا که می‌آید تا زمین را داوری کند.
34خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست،
و محبتش تا ابدالآباد است.
35گویید: «ای خدای نجات ما، نجاتمان ده،
از میان قومها ما را گرد آور و رهاییمان ده،
تا نام قدوس تو را سپاس گوییم
و در ستایش تو فخر کنیم.
36متبارک باد یهوه، خدای اسرائیل،
از ازل تا ابدالآباد.»
آنگاه تمامی قوم گفتند: «آمین!» و خداوند را ستایش کردند.
37سپس داوود، آساف و برادرانش را آنجا پیش صندوق عهد خداوند گذاشت تا بر حسب نیازهای روزانه، پیوسته پیش صندوق خدمت کنند؛ 38و نیز عوبیداَدوم و شصت و هشت تن از خویشانش را. عوبیداَدوم پسر یِدوتون، و حوسَه، محافظ دروازه‌ها بودند. 39نیز داوود، صادوقِ کاهن و برادرانش را که کاهن بودند پیش مسکنِ خداوند، در مکان بلندِ واقع در جِبعون گذاشت 40تا پیوسته، صبحگاه و شامگاه، قربانیهای تمام‌سوز بر مذبح قربانی تمام‌سوز تقدیم کنند، بنا بر آنچه در شریعت خداوند که آن را به اسرائیل امر فرموده بود، نوشته شده است. 41همراهِ ایشان، هیمان و یِدوتون و سایر برگزیدگانی بودند که نام برده شده بودند تا خداوند را سپاس گویند، «زیرا که محبتش تا ابدالآباد است». 42هیمان و یِدوتون وظیفۀ نواختن کَرِنا و سنج و آلات موسیقی برای سرودهای خدا را بر عهده داشتند. پسران یِدوتون کنار دروازه قرار داده شده بودند.
43آنگاه تمامی قوم روانه شده، هر یک به خانه‌های خود رفتند؛ داوود نیز بازگشت تا اهل خانه‌اش را برکت دهد.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop

Learn more about هزارۀ نو