SAN MATEO 2
CTPNT
2
Mdiyan snan nten nu tiya ꞌa, nu mdoꞌo tijyuꞌ
1Ti kwiꞌ bra nu ngula Jesús nde kichen Belén, ska yu kula nu naan Herodes ngwa ndloo la ꞌin nasiyun kanꞌ. La lo yuu ꞌin Judea, la kanꞌ ndiꞌin kichen Belén kanꞌ. Loꞌo mdiyan chinꞌ nten nu tiya ꞌa nde Judea kanꞌ; mdoꞌo neꞌ tiya kanꞌ nde kichen tijyuꞌ, nde seꞌen ndyoꞌo tukwa kwichaa, mdiyan neꞌ kichen Jerusalén bra kanꞌ. Ykwiꞌ neꞌ tiya kanꞌ loꞌo nten nu ndyukwa taꞌa neꞌ tuwiin:
2―¿La nde yaꞌ ndiꞌin kuwiꞌ nu ngula nu ngwa xkanꞌ ti a? ―ndukwin neꞌ―. Ree ꞌwan neꞌ judío lka kuwiꞌ kanꞌ ―ndukwin neꞌ―. Wa naꞌan ba kwii kulasiin tlyu nu tka ndukwi ti niꞌ kwan chaꞌ ꞌin kuwiꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ mdiyan ba nde re chaꞌ kuꞌni tnun ba ꞌin kuwiꞌ.
3Loꞌo ree Herodes ni, ytsen ꞌa yu bra nu ynan yu chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ tiya kanꞌ, chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin xka ree, mskeꞌ tiꞌ yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan nchga neꞌ kichen Jerusalén, ytsen ꞌa neꞌ sa ñaꞌan kuꞌni ree Herodes bra kanꞌ. 4Loꞌo kanꞌ msiꞌya ree Herodes kanꞌ ꞌin nchga sti joꞌo nu lka ndloo la, loꞌo ꞌin mstru nu nduꞌu chaꞌ joꞌo niꞌ lyaa, chaꞌ kan neꞌ seꞌen ndiꞌin yu. Mnichaꞌ ree kanꞌ ꞌin neꞌ bra kanꞌ:
―¿Ja jlyo tiꞌ wan la nde nchkwiꞌ kityi chaꞌ kala Krixtu a? ―ndukwin ree ꞌin neꞌ.
5―Kala Ni nde kichen Belén nde lo yuu ꞌin Judea re ―ndukwin neꞌ ꞌin ree―. Nde ndiya chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose:
6Kichen xuwe ti lka Belén nu ndiya seꞌen ndlo Judea tñan, ndukwin Ndiose.
Kichen tyi ska nten nu tnun ꞌa chaꞌ ka ꞌin, ka kichen kanꞌ, ni siya kichen xuwe ti lka ni, ndukwin Ni.
Ka yu kiꞌyu kanꞌ ska nu tyuun loo la ti, loꞌo ñaꞌansiin yu ꞌin neꞌ Israel ꞌñaǎn.
Ngwañaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi kanꞌ.
7Bra wa ynan ree Herodes chaꞌ kanꞌ, bra kanꞌ mnan ti msiꞌya yu ꞌin neꞌ tiya kanꞌ, chaꞌ kan neꞌ seꞌen ndiꞌin yu chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo neꞌ. Mnichaꞌ ree ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, sa ñaꞌan bra naꞌan neꞌ mdoꞌo tukwa kwii kulasiin kanꞌ nde niꞌ kwan. 8Bra wa ytsaꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin ree, bra kanꞌ ykwiꞌ ree loꞌo neꞌ chaꞌ tsaa neꞌ nde kichen Belén.
―Yaa lya wan ―ndukwin ree ꞌin neꞌ tiya kanꞌ―, yaa naꞌan wan nde ndukwa naꞌan tyi sti kuwiꞌ kanꞌ ―ndukwin―. Bra nu tyija naꞌan kanꞌ ꞌwan, bra kanꞌ tyaan wan seꞌen ndiꞌiǐn xiyaꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiǎnꞌ la nde yaꞌ ndiya kuwiꞌ kanꞌ. Loꞌoǔn tsaꞌaǎn kuꞌni tnuǔn ꞌin kuwiꞌ kanꞌ, lka tiyeěn.
9Mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ bra wa ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ ree loꞌo neꞌ bra kanꞌ. Xiyaꞌ naꞌan neꞌ kwii kulasiin kanꞌ laja nu ndyaa neꞌ tuwiin chaꞌ tsaa neꞌ nde kichen Belén, ti kwiꞌ kwii tlyu nu naꞌan neꞌ ti kulo nde seꞌen ndyoꞌo tukwa kwichaa. Ngwaꞌu kwii kulasiin kanꞌ ꞌin neꞌ la nde ndukwa naꞌan seꞌen ndiꞌin kuwiꞌ, ndyaa tukwi kwii tlyu kanꞌ seꞌen ndukwa naꞌan kanꞌ. 10Suꞌwe ꞌa ngwa tiye neꞌ chaꞌ naꞌan neꞌ kwii kulasiin kanꞌ xiyaꞌ. 11Yten neꞌ niꞌ ñaꞌan kanꞌ bra kanꞌ, naꞌan neꞌ kuwiꞌ loꞌo Liya jyaꞌan kuwiꞌ. Bra ti mduun xtyinꞌ neꞌ tiya kanꞌ seꞌen nskwa kuwiꞌ chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin. Loꞌo mxtiꞌ neꞌ yuꞌwa ꞌin neꞌ chaꞌ ta neꞌ lomstan ꞌin kuwiꞌ kanꞌ; mda neꞌ oro ꞌin kuwiꞌ kanꞌ, mda neꞌ ynan nu kaꞌan ꞌa ngaꞌan, loꞌo mda neꞌ mirra nu lka sete xi tyiꞌi ꞌin kuwiꞌ kanꞌ. 12Bra nu ndyaa yijaꞌ neꞌ, ykwiꞌ sla neꞌ bra kanꞌ; ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ chaꞌ ja tsaa ꞌa neꞌ seꞌen ndiꞌin ree Herodes kanꞌ xiyaꞌ, chaꞌ kwiñi ꞌa yu. Kanꞌ chaꞌ msñi neꞌ xka tuwiin chaꞌ ndyaan neꞌ kichen tyi neꞌ xiyaꞌ.
Msnan Se loꞌo Liya nde Egipto
13Bra nu wa mdoꞌo neꞌ tiya kanꞌ ndyaa neꞌ kichen tyi neꞌ, bra kanꞌ ykwiꞌ sla Se. Mdoꞌo tukwa ska angajle laja sla yu, ykwiꞌ loꞌo yu bra kanꞌ:
―Xaa tiiꞌ ―ndukwin angajle kanꞌ ꞌin Se―. Tyituun, xnaan lyaa ―ndukwin―, tsaa loꞌoo ꞌin jyaꞌan kuwiꞌ tijyuꞌ la lo yuu ꞌin Egipto. Tyiꞌin wan nde kwa sa ñaꞌan bra nu katsaǎnꞌ ꞌiin chaꞌ ka tyaan wan nde nasiyun re xiyaꞌ. Tlá ꞌa ree Herodes kanꞌ; wa kan ti yu kichen re chaꞌ kunaan yu ꞌin kuwiꞌ ꞌwan, chaꞌ kujwi yu ꞌin kuwiꞌ ꞌwan, nchka tiꞌ yu.
14Bra ti mxaa tiꞌ Se, ndyaa loꞌo ꞌin kuwiꞌ loꞌo jyaꞌan kuwiꞌ xa nu ti tla; ndyaa neꞌ nde Egipto bra kanꞌ. 15Nganun neꞌ la kanꞌ sa ñaꞌan bra nu ngujwi Herodes, nu ree tlá kanꞌ. Loꞌo nde lka ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ ayman kula loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni: “Siꞌyaǎn ꞌin Sñiěnꞌ chaꞌ tyoꞌo lo yuu nu kwenta ꞌin Egipto, chaꞌ tyaan yu kichen tyi yu xiyaꞌ” ndukwin Ndiose nu nka Xꞌnaan. Kanꞌ chaꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌin neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ndyaa neꞌ nde Egipto.
Yjwi Herodes ꞌin nchga yu xuwe kuneꞌ
16Loꞌo ree Herodes kanꞌ ni, msinꞌ ꞌa tiꞌ yu bra nu mgii tiꞌ yu chaꞌ ja mdijin ꞌa neꞌ tiya kanꞌ xiyaꞌ seꞌen ndiꞌin yu. Ngulo ree kanꞌ tñan ꞌin msu ꞌin yu bra kanꞌ, chaꞌ tsaa neꞌ kujwi neꞌ ꞌin nchga kuwiꞌ kiꞌyu nu nsuꞌwi kichen Belén, nchga kuwiꞌ nu ja ya tyii snan yijan; kwiꞌ kujwi neꞌ ꞌin nchga kuwiꞌ kiꞌyu nu ndiꞌin kichen xuwe kwiꞌ seꞌen ti. Wa jlyo tiꞌ ree chaꞌ kuwiꞌ kanꞌ ja ya tyii snan yijan, chaꞌ wa ytsaꞌ neꞌ tiya kanꞌ chaꞌ sa kwa bra naꞌan neꞌ kwii kulasiin kanꞌ. 17Ti kwiꞌ ti chaꞌ ykwiꞌ ayman Jeremías nu ykwiꞌ loꞌo nten chaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni. Nde ndiya chaꞌ ngwaꞌan yu lo kityi:
18Lye ꞌa ngiꞌni xiꞌin nten kichen Rama;
msiꞌya ꞌa neꞌ, nganan ꞌa neꞌ, chaꞌ ngujwi sñiꞌ Raquel.
Nganan ꞌa nu kunaꞌan kanꞌ, chaꞌ wa ngujwi sñiꞌ neꞌ.
Loꞌo ja tukwin ꞌa ngwa kuꞌni chaꞌ ka tiin chaꞌ nganan nu kunaꞌan kanꞌ.
Ngwañaꞌan lka chaꞌ ngwaꞌan yu kanꞌ lo kityi sꞌni, ni siya ja ya ka chaꞌ kanꞌ nu ti luꞌu ayman kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌin neꞌ Belén, nganan ꞌa neꞌ chaꞌ ngujwi sñiꞌ neꞌ.
19Chunꞌ ndiꞌin la, ngujwi ree Herodes kanꞌ bra kanꞌ. Kanꞌ mdoꞌo tukwa ska angajle seꞌen ndiꞌin Se laja sla yu, chaꞌ ti ndiꞌin Se lo yuu ꞌin Egipto:
20―Xaa tiiꞌ ―ndukwin angajle ꞌin yu―, tyituun lya wan, chaꞌ tyaa wan loꞌo kuwiꞌ loꞌo jyaꞌan kuwiꞌ nde nasiyun Israel xiyaꞌ ―ndukwin―, chaꞌ wa ngujwi yu tlá nu ngwa tiꞌ kujwi ꞌin kuwiꞌ nu ngwa xkanꞌ.
21Bra kanꞌ mdyituun Se, ndyaa loꞌo kuwiꞌ loꞌo jyaꞌan kuwiꞌ ngala neꞌ nde nasiyun Israel xiyaꞌ. 22Kanꞌ ynan yu chaꞌ sñiꞌ ayman Herodes ngulo tñan nde Judea, ti kwiꞌ sñiꞌ yu nu naan Arquelao lka yu kanꞌ; kanꞌ chaꞌ ytsen chinꞌ Se bra kanꞌ. Xiyaꞌ ykwiꞌ sla yu sa ñaꞌan kuꞌni yu, kanꞌ chaꞌ ndyaa neꞌ nde lo yuu ꞌin Galilea, 23ngala neꞌ kichen Nazaret bra kanꞌ. Ti kwiꞌ ti chaꞌ ykwiꞌ ayman nu ykwiꞌ loꞌo nten chaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni, bra nu ykwiꞌ neꞌ chaꞌ neꞌ Nazaret ka nu lka Krixtu. Ngwañaꞌan ykwiꞌ ayman kanꞌ nu ngwa sꞌni, kanꞌ chaꞌ ngwañaꞌan yꞌni neꞌ loꞌo Jesús bra kanꞌ.