Matiyu 1:12

Matiyu 1:12 NINNT

Nu ugo ku igarr ku nu Babilo: Jekoniya à si aki a Sheyalitiye. Sheyalitiye à si aki a Zerrubabe.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen