Génesis 3:22

Génesis 3:22 TZC00

Xi laj yal ti Diose: —Avi tana ti vinique jech xa ic'ot jech c'u cha'al ti vo'otique. Laj xa sna' ti c'usi leque xchi'uc ti c'usi chopole. Naca mi xbat stsac ti sat te' ti ta xac' cuxlejale, ti ta slo' yo' jech ta xcuxi oe.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 3:22