Génesis 2:21

Génesis 2:21 TZC00

Ti Dios ti ja' Ajvalile, bat xch'ulel ta vayel yu'un ti vinique. Ti c'alal vayem ta j'ech'ele, laj sloq'uesbe jun xch'ilte'. Laj spac'be lec comel ti bu loq'ue.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen