Mataio 1:12

Mataio 1:12 TII IITIHI

Ke é ne alecehen, [ke ni béé watihe Iésu, ke wo]: Salatiel Zorobabel
TII IITIHI: Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho
Teilen