Matta 2
FUQ
2
Annduɓe koode ngarii yi'igo Yeesu
1Yeesu danyaama si'ire Baytilaama nder lesdi *Yahuudiya jaamanu laamu *Hiruudus. Ɓaawo danyeeki ma'ako, sey woɓɓe annduɓe koode ngari *Urusaliima gada fu'unaange. 2Nde ɓe ngari, ɓe ƴami ɓe mbi'i :
— Toye ɓinngel danyaangel laatotoongel laamiiɗo *Yahuudu'en woni ? Min ngi'ii hoodere ma'agel vanngii gada fu'una, min ngarii gam min cujjidana ngel.
3Nde laamiiɗo Hiruudus nani habaru ɗuum o waannake korey, kanko e yimɓe Urusaliima fuu. 4Sey o noddi *mawɓe aardiiɓe diina e *moodiɓɓe Tawreeta fuu, o ƴami ɓe toye *Almasiifu rimetee. 5Ɓe toontii mo, ɓe mbi'i :
— Si'ire Baytilaama nder lesdi Yahuudiya. Gam raa ko annabiijo vinndi, o vi'i :
6  Aan Baytilaama, nder lesdi Yahuudiya,
wanaa aan ɓuri famɗugo nder ci'e Yahuuda sam,
gam gada nder maaɗa ɗum danyata goɗɗo laamiiɗo,
aardotooɗo yimɓe am *Isiraa'iila'en
kama no gaynaako aardortoo baali muuɗum.#2.6 Miika 5.1
7Sey Hiruudus noddi annduɓe koode ɓeen nder suuɗeefi, o ƴami ɓe deydey ɗume wakkaci hoodere ndeen vanngi. 8Ndeen o lili ɓe Baytilaama, o vi'i ɓe :
— Njahee, njillee e hakkiilo to ɓinngel ngeel woni. To on ngi'ii ngel, ngaree anndinee yam, gam miin boo mi yaha mi sujjidana ngel.
9Nde ɓe nani ko laamiiɗo vi'i, ɓe ndilli. Hoodere nde ɓe ngi'inoo gada fu'unaange ndeen, nde aardii ɓe faa nde wari to ɓinngel woni, nde dari. 10Ɓesdugo yi'igo hoodere ndeen velii ɓe korey. 11Nde ɓe natti nder wuro, ɓe ngi'ii ɓinngel ngeel e inna ma'agel Maryaama. Ɓe ndiccii, ɓe cujjidani ngel, ɓe piɓti boorooji maɓɓe, ɓe kokki ngel jiinaariya e urdi mbelndi e ɗacce ɗe luuɓngol belngol bi'eteeɗe *miir. 12Allah holli ɓe nder koyɗol to' ɓe mbittu to Hiruudus. Gam ma'ajum ɓe tokki laawol feere, ɓe kooti lesdi maɓɓe.
Yusufu e Maryaama paayrii lesdi Misira
13Ɓaawo dillol annduɓe koode ɓeen, sey malaa'ikaajo Jawmiraawo wari to Yusufu nder koyɗol, vi'i mo :
— Umma hooy ɓinngel e inna ma'agel paayron lesdi *Misira. Njooɗooɗon toon faa nde mbi'eymaami ngarton, gam *Hiruudus no yilloto wargo ɓinngel ngeel.
14Yusufu boo ummii caka jemma, hooƴi ɓinngel ngeel e inna ma'agel faayri Misira. 15Ɓe njooɗii toon faa Hiruudus maayi, gam ɗum hebbina ko Allah volvi gada e honnduko annabiijo biiɗo :
Gada Misira noddoymi ɓiyam.#2.15 Hooseya 11.1
Bareeki ɓikkon ngoron
16Nde *Hiruudus annditi annduɓe koode pijirii ɗum, o huunƴi korey. O vi'i ɓikkon ngoron ngonkon Baytilaama e takkol muuɗum fuu mbaree, gada keccon faa yahago kon duuɓi ɗiɗi, deydey e bannguki hoodere ko annduɓe koode ɓeen ngeccinoo mo. 17Kanjum hebbini ko annabi Yeremiya vi'inoo nde o vi'i :
18Yaayaare nanaama nder si'ire Raama,
ɗum bojji e ƴokayeeji jurminiiɗi :
Rahiila#2.18 Rahiila ɗum koree Yaakuubu, mo yimɓe Isiraa'iila ndaari inna mu''en. voyata ɓikkon muuɗum.
O jaɓaay de''ineego gam kon cooyti.#2.18 Yeremiya 31.15
Bittoyki Yusufu lesdi Isira'iila
19Ɓaawo maayde *Hiruudus, malaa'ikaajo Jawmiraawo vannganii Yusufu nder koyɗol toon lesdi *Misira, 20o vi'i mo :
— Umma hooy ɓinngel e inna ma'agel co''oɗaa lesdi *Isiraa'iila, gam ɓeen yillotonooɓe wargo ngel maayii.
21Sey Yusufu ummii hooƴi ɓinngel e inna ma'agel hooti lesdi Isiraa'iila. 22Ammaa nde o nani Arkilayus ronii laamu baaba muuɗum Hiruudus dow lesdi *Yahuudiya, o hulii yottoyaago lesdi ndiin. Ɓaawo o heɓii vagginoore Allah nder koyɗol, o yahii lesdi *Gaaliili, 23o jooɗii si'ire vi'eteende Najaratu. Noon ɗum hebbiniri ko annabo'en mbi'inoo, nde ɓe mbi'i : « O noddirte Najaratunkeejo. »

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

Mehr über die Alkawal Kesal erfahren