Matie 1

1
‑Yusu 'Klɩsʋ a bunʋ
(Luku 3.23-38)
1'Crɩɩnɩɛ ‑gbo, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ɛɛ ꞊tu. ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, ɔ mɔ bodɩɔ Dafidɩ a 'yuo a 'yu a 'Yuu nɩ. Dafidɩ a ‑gbɛ, ɔ mɔ ‑wɛ Abrahamʋ a 'yuo a 'yu a 'yuu nɩ.
2Abrahamʋ a ‑gbɛ, ɔ kɔ Yisakɩ,
Yisakɩ 'ɔ kɔ Sakɔbʋ,
Sakɔbʋ 'ɔ kɔ Juda kɔ 'a ‑dɩayuo 'hɛɛn,
3Juda kɔ Tama 'hɛɛn, 'ʋ kɔ Falɛsɩ kɔ Sala,
Falɛsɩ 'ɔ kɔ Ɛsrɔmʋ,
Ɛsrɔmʋ 'ɔ kɔ Alamʋ,
4Alamʋ 'ɔ kɔ Aminada,
Aminada 'ɔ kɔ Naasɔ,
Naasɔ 'ɔ kɔ Sala,
5Sala kɔ Rahabʋ 'hɛɛn 'ʋ kɔ Bʋasɩ,
Bʋasɩ kɔ Rutɩ 'hɛɛn 'ʋ kɔ Jobɛdɩ,
Jobɛdɩ 'ɔ kɔ Yisai,
6Yisai 'ɔ kɔ Dafidɩ,
Dafidɩ, ɔ kɔ Uyri a nyrʋgba 'hɛɛn, 'ʋ kɔ Salomɔ,
7Salomɔ 'ɔ kɔ Rʋbʋamʋ,
Rʋbʋamʋ 'ɔ kɔ Abia,
Abia 'ɔ kɔ Asafʋ,
8Asafʋ 'ɔ kɔ Sosafatɩ,
Sosafatɩ 'ɔ kɔ Solamʋ,
Solamʋ 'ɔ kɔ Osiasɩ,
9Osiasɩ 'ɔ kɔ Sʋatamʋ,
Sʋatamʋ 'ɔ kɔ Akasɩ,
Akasɩ 'ɔ kɔ Esekiasɩ,
10Esekiasɩ 'ɔ kɔ Manase,
Manase 'ɔ kɔ Amɔ,
Amɔ 'ɔ kɔ Sosiasɩ,
11Sosiasɩ 'ɔ kɔ Yekonia kɔ 'a ‑dɩayuo 'hɛɛn.
Ti a ‑gbɛ 'yri, tʋ klɩ la Yisraɛkʋɛ nɩ, 'ʋ gbʋ la 'le Babilɔnɩblʋgba 'mʋ. 12‑Tɛ ʋ gbʋ la 'le,
Yekonia kɔ Salatiɛlɩ,
Salatiɛlɩ 'ɔ kɔ Solobabɛlɩ,
13Solobabɛlɩ 'ɔ kɔ Abiudɩ,
Abiudɩ 'ɔ kɔ Eliakimʋ,
Eliakimʋ 'ɔ kɔ Asɔ,
14Asɔ 'ɔ kɔ Sadɔkɩ,
Sadɔkɩ 'ɔ kɔ Akimʋ,
Akimʋ 'ɔ kɔ Eliudɩ,
15Eliudɩ 'ɔ kɔ Ɛlɩasa,
Ɛlɩasa 'ɔ kɔ Mata,
Mata 'ɔ kɔ Sakɔbʋ,
Sakɔbʋ 'ɔ kɔ Sosɛfʋ.
Sosɛfʋ, nɔ‑ mɔ Mari a tɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dii. 16‑Yusu a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ Waanyɔ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la ‑a mʋ ye ya.
17Kʋɛ 'le Abrahamʋ ‑wɔn gbo, ‑bo yɛ bodɩɔ Dafidɩ ke, ‑tʋnahuin a ꞊hrɩn a gbleii ‑pu ꞊tu 'o ‑hɛn, nʋ‑ nɩ la 'o 'waa ‑gbahlɔn. Kʋɛ 'le Dafidɩ ‑wɔn gbo, ‑bo yɛ ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋ gba la 'le Yisraɛkʋɛ Babilɔnɩblʋgba 'mʋ, ‑tʋnahuin a ꞊hrɩn a gbleii ‑pu ꞊tu 'o ‑hɛn, nʋ‑ nɩ la 'o 'waa ‑gbahlɔn. Kɔ, kʋɛ 'le ti a ‑gbɛ 'yri, ‑bo yɛ ‑Yusu, ‑ɔ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ a kɔɔlɛ ke, ‑tʋnahuin a ꞊hrɩn a gbleii ‑pu ꞊tu 'o ‑hɛn, nʋ‑ nɩ la 'o 'waa ‑gbahlɔn.
‑Tɛ ʋ nu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a kʋkɔ
(Luku 2.1-7)
18‑Tɛ ʋ nu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a kʋkɔ, ɛ nɛ‑ ‑gbo: 'A 'dii Mari a ‑gbɛ, Sosɛfʋ, nɔ‑ dio kɔ, kɛɛ, ʋ 'de la bʋɩ na ye po, 'ɔ nɩ la 'kwli 'mʋ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋ. 19Sosɛfʋ a ‑gbɛ, ‑ɔ dio la kɔ, 'a 'yrinaabʋɩ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Nɛ‑ nue, 'ɔ 'nɩnɩ ‑hʋa bɔ yɔɔ ‑tɩ, 'ke 'o nahuin ye, ‑ɛ die nu, Mari a 'dʋ 'nɩ ꞊han 'yi lɛ nyre. Ɛ nɛ‑ nue, 'ɔ pue 'le, 'ke nahuon ꞊de nɩ 'wɩn 'le, 'bɔɔ Mari gbo tɛ. 20Bɔɔ 'klɛɛ 'lu lɛ ‑hie, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ 'hrɩɩ ꞊nɔ ye, 'ke 'le yain 'kwli 'mʋ, ɔ nɔ: «Sosɛfʋ o, Dafidɩ a 'yu a 'Yu, ꞊nɩ pɩ 'le hʋannʋ, 'ke ‑bo kɔ Mari, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ, nɩ‑ nue, 'ɔ nɩ 'kwli ꞊nʋ 'mʋ. 21Ɔ di kɔ 'yu nyɩbɛyu. 'Yu a ‑gbɛ, ꞊tuo 'o ‑Yusudʋ, ‑ʋ ꞊hɛn 'nyrɛ Waanyɔ, ‑ɛ nue, nɔ‑ di Nyɩsʋa a dakʋ waa, 'ke 'o 'waa dɛ 'kuku ‑wɔn.» 22‑Tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa ꞊tu la 'a winwlɔn‑hɛnyɔ wlɔn, ɩ nyre 'o ꞊o. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
23«Nyrʋgba ꞊nʋ, ‑ɔ 'de nyɩbɛdɛ yi,
nɔ‑ di 'kwli 'mʋ nɩ,
ɔ 'mʋ 'yu nyɩbɛyu kɔ.
'A 'dʋ di 'mʋ 'ya Emanuɛ,
‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, Nyɩsʋa nɩ 'o ‑a mʋ ‑wɔn.»
24‑Tɛ Sosɛfʋ 'ba ye 'mʋ, ‑ye dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ le ꞊nɔ, nɛ‑ ɔ ꞊tuu 'o, 'ɔ kɔ Mari. 25Kɛɛ, ɔ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ʋ 'de la bʋɩ na ye po, Mari 'ɔ kɔ 'yu nyɩbɛyu a ‑gbɛ, Sosɛfʋ 'ɔ ꞊tuo ‑Yusudʋ.

Zur Zeit ausgewählt:

Matie 1: ted

Markierung

Teilen

Kopieren

None

Möchtest du deine gespeicherten Markierungen auf allen deinen Geräten sehen? Erstelle ein kostenloses Konto oder melde dich an.

YouVersion verwendet Cookies, um deine Erfahrung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Webseite akzeptierst du unsere Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben