رومیان 14:9

رومیان 14:9 NMV

مسیح نیز به همین سبب مرد و زنده شد تا خداوندِ زندگان و مردگان باشد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 14:9